งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาว อุศนันท์หาดรื่น 5204000002 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาว อุศนันท์หาดรื่น 5204000002 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาว อุศนันท์หาดรื่น 5204000002 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจ ศึกษา ผศ. ดร. รวิศว์ บานชื่น

3 ชื่อและสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ที่ตั้งสถานประกอบการ 15/17 ซอย กรุงธนบุรี 4 Q-Doc Studio ถนน กรุง ธนบุรี แขวง บางลำภูล่าง เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 02 860 6618 เว็บไซต์สถานประกอบการ http://www.ko.in.th

4 ลักษณะการประกอบการ Reference ของทางบริษัท.

5 ตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย  อัพเดตข้อมูล สินค้า ลง website ของบริษัท  อัพเดตข้อมูล รูปภาพกิจกรรม ลง website ที่บริษัทดูแลอยู่  ทำเอกสารต่างๆในแผนก  ทำแฟ้มเสนอบริการเพื่อใช้นำเสนอลูกค้า  ตกแต่งกรอบรูปเพื่อใช้งานกับเครื่อง selfie ในงานต่างๆของ ลูกค้าที่ทางบริษัทดูแล  ทดสอบโปรแกรม  ลงโปรแกรมเครื่อง Digital Signage, Kiosk, Selfie

6 ชื่อและตำแหน่งงานของ พนักงานที่ปรึกษา

7 ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา Scan Digital Signage Kiosk Selfie

8 วัตถุประสงค์ของโครงงาน  เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่หัวหน้าในการ ตรวจสอบการทำงาน และติดต่อพนักงาน  ลดระยะเวลาการแบ่งงานกันในแผนก ( การ ตลาด, ทีมช่าง, โปรแกรมเมอร์ )  เพิ่มยอดขายให้บริษัท

9 ขอบเขตของโครงงาน  เขียนโปรแกรมปฏิทินการทำงานสำหรับแผนกการตลาด  แสดงรายชื่อพนักงาน เบอร์โทรศัพท์พนักงาน ส่วนงาน รายละเอียดของงานในแต่ละช่วงเวลาของวัน  โปรแกรมปฏิทินการทำงานสำหรับแผนกการตลาด สามารถเพิ่ม ลด แก้ไข ในส่วนของรายชื่อ และ รายละเอียดการทำงานในแต่ละวันได้

10 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน  รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของ โครงงาน  วิเคราะห์ระบบงาน  ออกแบบระบบงาน  จัดทำระบบ  ทดสอบและสรุปผล  จัดทำเอกสาร  ระยะเวลาในการดำเนินงาน

11 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เพิ่มความสะดวกในการกระจายงานของแต่ละ แผนกในบริษัท  ช่วยลดระยะเวลาในการส่งมอบงานให้ลูกค้า

13 รายละเอียดโครงงาน

14 รายละเอียดโครงงาน ( ต่อ ) Log in

15 รายละเอียดโครงงาน ( ต่อ ) ลงรายละเอียด งาน หน้า โปรแกรม

16 รายละเอียดโครงงาน ( ต่อ )

17 สรุปผลและข้อเสนอแนะ โครงงาน  สรุปผลการดำเนินโครงงาน โปรแกรมปฏิทินการทำงานสำหรับแผนกการตลาดสามารถใช้ งานได้ ซึ่งตัวโปรแกรมสามารถ เพิ่ม ลด และแก้ไขในส่วนของ พนักงาน รายละเอียดพนักงานแต่ละแผนก และโปรแกรมปฏิทิน การทำงานสำหรับแผนกการตลาด พนักงานยังสามารถเพิ่ม และ แก้ไขรายละเอียดการปฏิบัติงานในแต่ละวันได้จริง  ข้อเสนอแนะ โปรแกรมปฏิทินการทำงานสำหรับแผนกการตลาด นี้ แม้จะ ทำงานได้จริงและตรงตามที่ตั้งเป้าไว้ แต่ถ้ามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก ในส่วนของการแจ้งเตือน ส่วนการออกแบบให้ตัวโปรแกรมมีความ สวยงามและทันสมัยกว่านี้ และพัฒนาให้โปรแกรมนี้สามารถใช้งาน บนหน้าเว็บไซต์ได้ เพื่อที่พนักงานจะสามารถดูรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดได้ทุกทีทุกเวลาจากบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ต ซึ่งน่าจะทำให้สะดวกและเป็นประโยชน์ในการใช้งาน มากยิ่งขึ้น

18 สรุปผลและข้อเสนอแนะการ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

19 แหล่งข้อมูลอ้างอิง [1] บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด.2558. ปฏิทิน. สืบค้นเมื่อ 11 กันยายน 2558, จาก http://guru.sanook.com/101/ [2] ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว และ คณะ.2558. คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ รอบรู้เรื่องแลน ( เน็ตแวร์ ). สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2558, จาก http://www.nuch45.freeservers.com/7.htm

20


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาว อุศนันท์หาดรื่น 5204000002 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google