งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางหทัยรัตน์ หงษ์ทอง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร และพิธีการบิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางหทัยรัตน์ หงษ์ทอง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร และพิธีการบิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางหทัยรัตน์ หงษ์ทอง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร และพิธีการบิน

2 งานสาร บรรณ งาน การเงิน งาน พัสดุ งาน บัญชี

3 หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน บริหารและพิธีการบิน งานสารบรรณ - ดำเนินการด้านพิธีการบิน - ดำเนินการประมวลข้อมูลทางด้านการขนส่ง ทางอากาศของท่าอากาศยาน รวมถึงการจัดทำ ข้อมูลสถิติ และรายงานต่าง ๆ - ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ และบริการข้อมูล ข่าวสารของ ท่าอากาศยาน - ดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร อากาศยาน สินค้า สัมภาระและผู้ใช้บริการทั่วไป

4 งานการเงิน - ดำเนินการ ควบคุม วางแผนดำเนินการด้าน งบประมาณ ทั้งเงินงบประมาณและเงินทุน หมุนเวียน - ควบคุมการ รับ - ส่งเงินและจ่ายเงินทุก ประเภท - ควบคุมเงินทดรองราชการ - ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน - ควบคุมระบบ GFMIS

5 งานบัญชี - ดำเนินงานทางด้านบัญชี ระบบบัญชีทุก ประเภท - ควบคุมการจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ - ดำเนินงานจัดซื้อ – จัดจ้าง ให้เป็นไปตาม ระเบียบ สร. ว่าด้วยการพัสดุฯ - ควบคุมการจัดเก็บรายได้ - ควบคุม ตรวจสอบ และรายงานบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์

6 ขอบเขต คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน พิธีการบิน ของท่าอากาศยาน กรมการบินพล เรือน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ตาม พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ. ศ. 2479

7 ความรับผิดชอบ ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน มีบทบาทหน้าที่ สั่งการ และ กำกับ ดูแล การ ดำเนินการของ หัวหน้าฝ่ายบริหารและพิธีการบิน หัวหน้าฝ่ายบริหารและพิธีการบิน มีบทบาทหน้าที่ สั่งการ และ กำกับ ดูแล การดำเนินการของ หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัย พนักงานธุรการ และ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

8 พนักงานธุรการ มีบทบาทหน้าที่ ลงทะเบียนรับ แผนการบิน (Permission) หรือได้รับเอกสาร จากสายการบินหรือตัวแทนสายการบิน และ เสนอให้หัวหน้าฝ่ายบริหารและพิธีการบิน ตรวจสอบก่อน เมื่อหัวหน้าฝ่ายบริหารและพิธี การบินตรวจสอบการอนุญาตการบินจากสำนัก กำกับกิจการขนส่งทางอากาศเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อผู้อำนวยการ ท่าอากาศยาน เพื่อแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทราบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มีบทบาทหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บเงิน และ ออกใบเสร็จรับเงิน ให้แก่สายการบิน พร้อมทั้งนำเงินรายได้ดังกล่าว นำส่งเป็น รายได้แผ่นดินและฝากคลังต่อไป

9 อากาศยานภายในประเทศ 1. รับเอกสารภายนอกจากสายการบินหรือตัวแทนสายการบิน กรณีอากาศยานพาณิชย์ แบบไม่ประจำแจ้งความประสงค์บินมาขึ้น - ลง และนำ เรียนผู้อำนวยการฯ เพื่อพิจารณา และสั่งการ 2. ตรวจสอบการอนุญาตให้ทำการบินขึ้น - ลง จากกรมการบิน พลเรือน 3. หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว ดำเนินการ ดังนี้ 3.1 แจ้งให้หน่วยภายในเกี่ยวข้อง ได้แก่ เวรอำนวยการบิน, ผู้ดูแลฯ, กู้ภัยและดับเพลิง, ตรวจอาวุธฯ และช่างเทคนิค 3.2 ประสานกับสายการบิน ตัวแทนสายการบินในการแลก บัตรอนุญาตการเข้าไป ในเขตหวงห้าม, การขออนุญาตทำการบิน, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และเอกสาร การแจ้งขอเข้า - ออกของอากาศยาน ตาม แบบฟอร์ม ICAO : Annex 9 Appendix I 3.3 ประสานกับหอบังคับการบินเกี่ยวกับแผนการบิน การตรวจปล่อยอากาศ ยานพาณิชย์

10 4. เมื่ออากาศยานบินมาลงตามกำหนดวัน เวลา ที่แจ้งไว้ เวรอำนวยการบินหรือ หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ ที่ได้รับ มอบหมายหน้าที่จากผู้อำนวยการฯ อาจทำการตรวจ ใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ของนักบิน แบบอากาศยานหรือ การจดทะเบียนก็ได้ 5. เมื่ออากาศยานขอทำการบินขึ้น ให้ทำการตรวจสอบ ความเรียบร้อยทางด้านพิธีการบิน โดยเฉพาะ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม อากาศยาน ผู้โดยสาร และการจอด เป็นต้น แล้วแจ้งให้หอบังคับการ บินทราบ ในการตรวจปล่อยอากาศยานพาณิชย์ต่อไป กฎหมายมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ. ศ. 2497 2. ข้อกำหนดของการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 3. คู่มือสนามบิน

11 ออกประกาศนักบิน (NOTAM) 1. รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ท่าอากาศยาน 2. นำเรียนผู้อำนวยการฯ เพื่อพิจารณาสั่งการ 3. หลังจากพิจารณาให้ดำเนินการ จัดพิมพ์ข้อมูลตามคำ ขอให้ประกาศนักบิน ลงในแบบฟอร์มของท่าอากาศยาน ตามความเร่งด่วน 4. หลังจากพิมพ์คำขอเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำเรียน ผู้อำนวยการฯ เพื่ออนุมัติให้จัดส่งไปที่ส่วนสื่อสารและ จราจรทางอากาศ กองมาตรฐานสนามบินฯ และ หอบังคับการบินทราบเพื่อออกประกาศนักบิน 5. ติดตามผลการออกประกาศนักบินว่า มีผลเริ่มต้น ประกาศใช้หรือยัง จนกว่าจะถึงสิ้นสุดระยะเวลาของ ประกาศฯ หากต้องการขยายเวลาออกประกาศต่อไปอีก จะขออนุมัติจัดส่งข้อมูลตามขั้นตอนให้ใหม่

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt นางหทัยรัตน์ หงษ์ทอง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร และพิธีการบิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google