งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วย การคืนเงินให้แก่นายจ้าง หรือ ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่น ในกรณีเงิน ที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่กองทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วย การคืนเงินให้แก่นายจ้าง หรือ ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่น ในกรณีเงิน ที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่กองทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วย การคืนเงินให้แก่นายจ้าง หรือ ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่น ในกรณีเงิน ที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่กองทุน ประกันสังคม พ. ศ. 2557 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ. ศ. 2557 เป็นต้นไป  2. ให้ยกเลิกระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วย การคืนเงินให้แก่นายจ้าง หรือผู้ประกันตน หรือ บุคคลอื่น ในกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่ กองทุนประกันสังคม พ. ศ. 2552

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ให้นายจ้าง หรือผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นใดยื่นคำร้อง ขอรับเงินคืนตามแบบที่กำหนด ท้ายระเบียบนี้ต่อสำนักงาน กรณีที่เงินที่สำนักงานรับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่กองทุน ประกันสังคม ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิขอรับ เงินคืน หรือภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นำส่งเงินเข้ากองทุน 2. ในกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนเป็นผู้จะต้องคืนสิทธิ ประโยชน์หรือเงินอื่นใดที่ได้รับไปแล้ว แก่สำนักงาน ให้ สำนักงานดำเนินการหักกลบลบหนี้จนเสร็จสิ้นก่อนคืนเงิน ให้ผู้มีสิทธิ ทั้งนี้การหักกลบลบหนี้ จะพิจารณาจากเงิน ประโยชน์ทดแทนทั้ง 7 กรณีที่จ่ายไปแล้ว ตามหลักเกณฑ์ การคืนเงินไม่พึงชำระ แนบท้ายระเบียบนี้ 3. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือ ประกันสังคมจังหวัด หรือหัวหน้าสำนักงานประกันสังคม จังหวัดสาขาแล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคำร้อง ขอรับเงินคืน ตามข้อ 5 และให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงิน (1) เลขาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่เลขาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย (2) ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ประกันสังคมจังหวัด หรือหัวหน้าสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสาขา สำหรับการอนุมัติไม่เกินหนึ่งแสน บาท

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วย การคืนเงินให้แก่นายจ้าง หรือ ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่น ในกรณีเงิน ที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่กองทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google