งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสุรศักดิ์ รุ่งฤทธิ์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นางนงนุช ทวินันท์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายเจตนิพิฐ พุ่มไทรย์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายปรีชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสุรศักดิ์ รุ่งฤทธิ์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นางนงนุช ทวินันท์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายเจตนิพิฐ พุ่มไทรย์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายปรีชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสุรศักดิ์ รุ่งฤทธิ์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นางนงนุช ทวินันท์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายเจตนิพิฐ พุ่มไทรย์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายปรีชา เจริญยศ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพิสมัย ไชยะ รักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 13 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 44 รวม 23 อัตราว่างตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน มาช่วย ราชการ ถูกยืมตัว 1. นางพิสมัย ไชยะรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป สยผจ. อุตรดิตถ์ ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 11 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 33 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวมชุมชน 1 แห่งข 1 ข 2 ข 3 ข 4 2.1 ผังเมืองรวม ชุมชนสามแยก ข 4 ข 1 ข 2 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 แห่ง ข 1 ข2ข2 ข3ข3 ข4ข4 ข5ข5 3.1 ผังเมืองชุมชน ทต. ทรายมูล ข 5 ข 1 ข2 ข2 3.2 ผังเมืองชุมชน ทต. ป่าติ้ว ข 5 ข 1 ข 1 ข2 ข2

4 ที่กิจกรรม เ ป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 5001,10 0 1,70 0 2,30 0 2,90 0 3,50 0 4,10 0 4,70 0 5,50 0 6,20 0 7,50 0 8,50 0 8101,71 0 2,52 7 3,50 2 4,47 1 5,63 7 1.1 งานสาร บรรณ (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 231230 218240281 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 10711781129104127 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 10711781129104127 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 338347311347344408 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 000000 (783)(811)(703)(823)(792 ) (943) 1.2 การเงิน & บัญชี 24354560100130150180200230240270 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 144067102121154 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 101520242732 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 000000 (24)(55)(87)(126)(148 ) (186) 1.3 พัสดุ 5710153040506080100120140 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 0136812 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 389101115 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง ) 0251510 (3)(34)(27)(26)(29)(37)

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ ให้บริการ 860 ราย การ 85141209270340417490572656735804860 2563974696489311,11 4 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 501223612 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 18894172 301401503 6.3 สำรวจ ( งาน ) 3045671012 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 3061014 1820 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 5661216212935 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 290116140185209338380 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 90142736465365 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 90132534435059 6.9 งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) 3624442628 7 งานบริการด้านผัง เมือง 1,2 00 1002003004005006007008009001,00 0 1,10 0 1,20 0 ราย การ 1041861971,1 28 1,25 2 1,36 4 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 2000011 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 18459111314 7.3 ให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 1,18 0 1001811881,11 7 1,22 8 1,33 9

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนา พื้นที่ จังหวัดยโสธร ( บริเวณถนนโครงการผังเมือง สาย จ 1.) -10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% --15%20%30%35% 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร --- - 2035---570- --- - -- 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ --- - -------- --- - --- 11 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำชีและริมทะเลทั่ว ประเทศ 1 โครงก าร -----70%80%90%100% -----19.15 12 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เขื่อนป้องกันตลิ่ง 1 โครงก าร -------50%100%

7 ที ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย แผน / ผล ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก - โครงการ งบประมาณ 22,089, 000 บาท แผน ผล 1.1 งบลงทุน - โครงการก่อสร้าง สวนสาธารณะบุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ยโสธร จังหวัดยโสธร ( งบกลุ่ม จังหวัด ) แผ น ---------15%- 5% ผล --------- Area ( งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่ม จังหวัด ) ประจำปี 2556

8 Agenda ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 12 ครั้ง 123456789101112 817409392172 2 โครงการยามพี่ - ยาม น้อง ประจำปี 2556 12 ครั้ง 123456789101112 111111 3 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ. สว. ประจำปี 2556 24 ครั้ง 222222222222 222222

9 ที่งบประมาณ เป้าห มาย แผน / ผล ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและ งบอุดหนุน ) 6.357 4 ลบ. แผน 13%40%67%100 % ผล 3.86 % 3.034.867.789.3125.3 8 1.1 งบดำเนินงาน 1.817 4 ลบ. แผน 13%40%67%100 % ผล 3.86 % 10.5 8 17.0 0 27.2 2 32.5 7 41.3 5 1.2 งบลงทุน 4.540 0 แผน ----- 70%100% ผล -----18.9 8 1.3 งบรายจ่ายอื่นแผน ผล ----

10 ผังเมืองวันหมดอายุ 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร 23 ส. ค.60 ผังเมืองรวมเมืองยโสธร 12 ต. ค. 53 ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบล ทรายมูล ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบล ป่าติ้ว 54 “ ประกาศใช้บังคับเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร พ. ศ. 2555 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555” ผังเมืองรวมชุมชน สามแยก 54


ดาวน์โหลด ppt นายสุรศักดิ์ รุ่งฤทธิ์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นางนงนุช ทวินันท์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายเจตนิพิฐ พุ่มไทรย์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายปรีชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google