งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2019 พนักงานราชการ 44 ลูกจ้างประจำ 11 รวม 3534 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง 1 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2019 พนักงานราชการ 44 ลูกจ้างประจำ 11 รวม 3534 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง 1 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2019 พนักงานราชการ 44 ลูกจ้างประจำ 11 รวม 3534 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง 1 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ 3 (1. นางศรินทร์ เจริญผล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ช่วยที่สำนักก่อสร้างวังทวีวัฒนา 2. นางณัฐธิดา บำรุงศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ช่วยที่จังหวัดสมุทรสาคร 3. นายสกล มาฆะบูชา นักจัดการงานทั่วไปชำนายการ ช่วยที่กองคลัง ) เลขานุการกรม ฝ่ายประสานราชการ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประจำ 11 ฝ่ายช่วยอำนวยการ ข้าราชการ 11 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 55 ฝ่ายสารบรรณ ข้าราชการ 54 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 55

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 1.1 งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ............ เรื่อง / เล่ม 35,0 00 2,32 4 4,72 9 6,27 2 8,23 6 10,0 35 12,3 77 14,1 13 16,3 38 (2) ส่งหนังสือ.............. เรื่อง 45,0 00 3,31 1 6,53 0 8,91 9 11,9 81 14,8 06 18,1 46 20,7 97 24,1 31 (3) พิมพ์หนังสือ.......... เรื่อง 120, 000 8,53 3 13,1 04 17,4 67 26,2 56 83,9 71 118, 462 133, 465 135, 444 (4) จัดเก็บ................... เรื่อง 35,0 00 2,09 9 4,24 6 5,62 4 7,34 1 8,96 0 11,0 07 12,5 52 14,5 51 (5) ส่ง E-mail............. เรื่อง 6044444444 (6) ร่างหนังสือ........... เรื่อง 4,00 0 2024115747831,02 0 1,22 8 1,38 4 1,61 6 (7) งานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมาย 120, 000 8,20 6 17,2 43 26,2 91 35,5 38 46,5 55 54,8 82 63,6 61 73,7 69 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน.... เรื่อง 24223588910 (2) เบิกจ่าย งบประมาณ......... เรื่อง 242361117273647 (3) รายงาน Online................ ครั้ง 7237111721252932 1.3 พัสดุ (1) จัดซื้อ / จัดจ้าง................... ครั้ง 50 714 213443404561 (2) การเบิกจ่ายวัสดุ.............. ครั้ง 50 1217 243645495562 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ...... ครั้ง 12 34 5678910

4 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 งานช่วย อำนวยการ 2.1 ประชุมกรม และ กระทรวง ( ครั้ง ) 2424579111315 2.2 พิธีการ ( ครั้ง ) 40251314 1820 2.3 กิจกรรม / โครงการ พิเศษ ( ครั้ง ) 2033444444 2.4 รายงานผลศูนย์ ดำรงธรรม ( ครั้ง ) 1212234567 3 งานประสานราชการ 3.1 จัดทำคำขอตั้ง งบประมาณ ( จังหวัด ) 76 ข1ข1 ข2ข2 ข2ข2 ข3ข3 ข3ข3 ข4ข4 ข4ข4 ข4ข4 ข4ข4 ข4ข4 ข4ข4 ข4ข4 ข1ข1 ข 2- ข 3 ข4ข4 ----- 3.2 รายงานการ ให้บริการด้านช่าง ( ครั้ง ) 91276152228304380456532608 3.3 การออกร้านงาน กาชาด ก1ก1 ก2ก2 ก3ก3 ก4ก4 ก5ก5 ก6ก6 ก 6, ก 7 ก7ก7 --- ก8ก8 -- ก2ก2 ก4ก4 ก5ก5 ก6ก6 ก7ก7 ก8ก8

5 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน -

6 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น...... ลบ. 3,328, 500 1.1 งบดำเนินงาน 3,328, 500 137, 467 162, 430 192, 720 201, 707 231, 996 273, 935 338, 841 324, 861 372, 792 374, 789 334, 181 382, 777 146, 419 112, 227 145, 127 354, 745 327, 753 182, 688 203, 392 362, 119 1.2 งบลงทุน

7 หมายเหตุ 3.1 การจัดตั้งทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2556 ข 1 หมายถึง แจ้งจังหวัดให้จัดทำคำตั้งของบประมาณตามแบบฟอร์มที่กำหนด ข 2 หมายถึง รวบรวมข้อมูลที่จังหวัดส่งมา แยกเป็นหมวดๆ เช่น - เงินเดือน, ค่าจ้างประจำ, พนักงานราชการ - หมวกค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - หมวดค่าสาธารณูปโภค - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข 3 หมายถึง รวบรวมคำขอฯ ส่ง กผง. ข 4 หมายถึง การรวบรวมค่าของงบประมาณเหลือจ่ายจากจังหวัดให้กองคลังพิจารณา 3.3 กิจกรรมออกร้านกาชาด ก 1 หมายถึง ประชุมร่วมสภากาชาด ก 2 หมายถึง ขออนุมัติจัดงาน / ตั้งคณะกรรมการ ก 3 หมายถึง ประชุมตั้งคณะทำงาน ก 4 หมายถึง ทำสลาก / จัดจำหน่าย ก 5 หมายถึง ขอรับบริจาคของรางวัล / จัดซื้อของรางวัล ก 6 หมายถึง ออกร้าน ณ สวนอัมพร ก 7 หมายถึง สรุปผลการจัดกิจกรรมกาชาด / รายงาน ก 8 หมายถึง ถวายเงินฯ


ดาวน์โหลด ppt อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2019 พนักงานราชการ 44 ลูกจ้างประจำ 11 รวม 3534 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง 1 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google