งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO สรุปผลงานของกลุ่ม งานนิติการ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO สรุปผลงานของกลุ่ม งานนิติการ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO สรุปผลงานของกลุ่ม งานนิติการ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘

2 ผลงาน 1 งานให้คำปรึกษาและความเห็นทางด้านกฎหมาย ( ๑ ) ให้คำปรึกษาและความเห็นทางด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศ แก่บุคคลและส่วนราชการจำนวน ๑๒๕ ครั้ง ( ๒ ) ให้คำปรึกษาการร่างกฎหมายขององค์กรส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการอื่นจำนวน ๑๒ ครั้ง

3 ผลงาน 2 งานนิติกรรมและสัญญา (๑)จัดทำนิติกรรมและสัญญาต่างๆ ของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานในสังกัด จำนวน ๙๓ ครั้ง (๒) ตรวจสอบนิติกรรมและสัญญาต่างๆ ของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานในสังกัด จำนวน ๘๓ ครั้ง (๓)เรียกชดใช้ค่าเสียหายและค่าปรับกับผู้ผิดสัญญา จำนวน ๓ ครั้ง (๔) ทำสัญญาเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และ เภสัชกรที่ไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัว จำนวน ๑ ครั้ง

4 ผลงาน งานการดำเนินการทางวินัย 3 (๑)สืบสวน สอบสวน และดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ซึ่งมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย จำนวน ๓ ครั้ง ตัดเงินเดือน ๑ ราย ภาคทัณฑ์ ๑ ราย ตักเตือนเป็น หนังสือ ๑ ราย ( ๒ ) ตรวจสอบสำนวนการดำเนินการทางวินัยจำนวน ๓ ครั้ง ( ๓ ) ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนจำนวน ๓ ครั้ง

5 ผลงาน งานการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์งานการดำเนินการทางวินัย 4 ( ๑ ) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสอบการประกอบ วิชาชีพตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพการพยาบาลและ ผดุงครรภ์ พ. ศ. ๒๕๒๘ จำนวน ๕ ครั้ง ( ๒ ) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสอบสถานที่ จำหน่ายบุหรี่ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ. ศ. ๒๕๓๕จำนวน ๑๐ ครั้ง ( ๓ ) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสอบสถานที่ คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ. ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๑๐ ครั้ง ( ๔ ) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสอบสถานที่ห้าม จำหน่าย ห้ามบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ. ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑ ครั้ง ( ๕ ) รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว จำนวน ๑ ครั้ง

6 ผลงาน งานเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย 5 ( ๑ ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และ ประกาศต่างๆ จำนวน ๕ ครั้ง ( ๒ ) จัดประชุม อบรม และสัมมนาความรู้ทางด้าน กฎหมาย จำนวน ๒ ครั้ง ( ๓ ) เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางด้านกฎหมาย จำนวน ๑ ครั้ง

7 ผลงาน งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 6 ( ๑ ) ระงับข้อพิพาทโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย จำนวน ๒ ครั้ง ( ๒ ) การประนอมข้อพิพาท จำนวน ๑ ครั้ง

8 ผลงาน งานความรับผิดทางละเมิด 7 ( ๑ ) ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับ ผิดทางละเมิด จำนวน - ครั้ง ( ๒.) ดำเนินการเรียกให้ผู้กระทำผิดชดใช้ ค่าเสียหายจำนวน - ครั้ง

9 ผลงาน งานโครงการที่กลุ่มงานนิติการจัดทำปี ๒๕๕๘ 8 ( ๑ ) โครงการอบรมความรู้ทางวินัยและกฎหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนภูมิภาคประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดตราด โดยร่วมกับกลุ่ม เสริมสร้างวินัย ฯ สป. สธ. จนท. สส. จำนวน ๒๑๐คน ( ๒.) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา ศักยภาพนักกฎหมายสาธารณสุขปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จนท. สสจำนวน ๖๐ คน ( ๓ ) โครงการประชุมแก้ไขและปรับปรุงเพื่อ ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จนท. สส จำนวน ๑๒๐ คน

10 ปัญหาอุปสรรค การตรวจสัญญา ในรอบปีที่ผ่านมา จะมีการ แก้ไขสัญญาและการมอบอำนาจของบริษัท ไม่ ตรงกับหนังสือบริคนธ์สนธิ ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ต้องให้ ผู้บังคับบัญชาเซ็นย้อนหลังในสัญญา อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับเหมา หรือไม่ ตรวจรับแล้ว แก้ไขสัญญาทีหลัง ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ทำเรื่องเสนอผู้รับจ้าง ผู้มี อำนาจ นพ. สสจ. การทำสัญญาซื้อขายเครื่องมือแพทย์ไม่มี ใบรับรองการนำเข้าจาก อ. ย. ต้องมีการประกาศที่ชัดเจน ปัจจุบันเมื่อมีการกระทำความผิดทางละเมิด หัวหน้าหน่วยงาน ส่วนใหญ่ไม่รายงานมาจังหวัด รถทาง ราชการเสียหาย

11 โครงการที่จะทำในปีหน้า ๒๕๕๙ จัดทำเว็บไซด์ร่วมกับ งาน ict สสจ. ตราด เป็นเว็ปของงานนิติการ เพื่อนำกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ บุคลากรสาธารณสุขมาลง เว็ป จัดทำเวป ไซด์ ถาม - ตอบปัญหาด้านกฎหมาย จัดอบรมกฎหมายให้บุคลากรสาธารณสุขใน เรื่อง การป้องกันการถูกฟ้องศาลคดีทาง แพทย์ ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ระดับ อำเภอ / ตำบล ในการประชุมอำเภอ / คปสอ. ของอำเภอต่างๆ

12 โครงการที่จะทำในปี หน้า ๒๕๕๙ ทุก คปสอ. มีการจัดทำแผนป้องกันการ ปราบปรามทุจริต ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ระดับ อำเภอ / ตำบล ในการประชุมอำเภอ / คปสอ. ของอำเภอต่างๆ ทุก คปสอ. เข้าร่วม การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment) หน่วยงาน ภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ITA) สสจ. จัดทำโครงการ

13 13


ดาวน์โหลด ppt LOGO สรุปผลงานของกลุ่ม งานนิติการ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google