งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำ วิจัย จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ บรรณารักษ์ห้องสมุดศูนย์รังสิต PowerPoint ประกอบการบรรยาย วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13.30-16.30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำ วิจัย จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ บรรณารักษ์ห้องสมุดศูนย์รังสิต PowerPoint ประกอบการบรรยาย วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13.30-16.30."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำ วิจัย จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ บรรณารักษ์ห้องสมุดศูนย์รังสิต PowerPoint ประกอบการบรรยาย วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา น. แก่นักศึกษาสาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มธ. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 233 อาคารบรรยายรวม 2

2 เข้า website ห้องสมุด

3

4

5 y.tu.ac.th หน้าจอค้น หนังสือ

6

7 ฐานข้อมูลออนไลน์ ( บอกรับเป็น สมาชิก ) ฐานข้อมูล Full Text –ACM Digital Library บทความวารสาร และสิ่งพิมพ์สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาที่ เกี่ยวข้อง –Blackwell Synergy บทความวารสาร ทุกสาขาวิชา –EBSCO HOST บทความวารสารทุก สาขาวิชา –JSTOR บทความวารสารทุกสาขาวิชา ปี ย้อนหลัง (Archives collection)

8 ฐานข้อมูลออนไลน์ ( บอกรับเป็น สมาชิก ) ฐานข้อมูล Full Text –ScienceDirect บทความวารสารทุก สาขาวิชา และหนังสือเฉพาะสาขา Mathematics, Environmental Science, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology จำนวน 578 ชื่อเรื่อง –SpringerLink บทความวารสาร และ หนังสือทุกสาขาวิชา –Scopus บทความวารสารทุกสาขาวิชา ( ดู fulltext ได้เฉพาะที่บอกรับ ) –Web of Science บทความวารสารทุก สาขาวิชา ( ดู fulltext ได้เฉพาะที่บอกรับ )

9 ฐานข้อมูลออนไลน์ ( บอกรับเป็น สมาชิก ) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ Full Text –Dissertations Full Text –SpringerLink eBooks –NetLibrary – ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ( โครงการ ThaiLIS Digital Collection (TDC) ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ –ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

10 ฐานข้อมูลออนไลน์ ( ฟรี ) ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารที่มีใน ห้องสมุดในประเทศไทย Journal Link

11 โปรแกรม EndNote X โปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม

12 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม –ScienceDirect บทความวารสารทุก สาขาวิชา และ E-books สาขาที่บอกรับ

13 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม –Blackwell Synergy บทความ วารสารทุกสาขาวิชา

14 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม –SCOPUS บทความวารสารทุกสาขาวิชา ( ดู fulltext ได้เฉพาะที่บอกรับ )

15 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม –Web of Science บทความวารสารทุก สาขาวิชา ( ดู fulltext ได้เฉพาะที่บอกรับ )

16 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม –SpringerLink บทความวารสาร และ หนังสือทุกสาขาวิชา

17 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ( ดู Full Text ฟรี 24 หน้า ) –ProQuest Dissertations & Theses

18 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม –Dissertations Full Text

19 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม – ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ThaiLIS Digital Collection (TDC)

20 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( เอกสารฉบับเต็ม ) NetLibrary

21 วิธีการสืบค้น 1. สืบค้นโดยใช้รายการข้อมูลอ้างอิง (Search by citation) 2. สืบค้นโดยใช้คำสำคัญ (Search by word) 3. สืบค้นโดยการ Browse

22 การสืบค้นโดยใช้รายการข้อมูลอ้างอิง Search by CitationSearch by Citation : 1. ชื่อสิ่งพิมพ์ เช่น American Statistician 2. หมายเลข Volume เช่น หมายเลข Issue เช่น หมายเลขหน้าเริ่มต้น เช่น 59 เป็นวิธีการสืบค้นจากรายการ ข้อมูลอ้างอิง ดังต่อไปนี้

23 การสืบค้นโดยใช้คำสำคัญ Search by word Search by word : เป็นวิธีการสืบค้นด้วยคำสำคัญ มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 1. ลักษณะคำค้นหรือคำสำคัญ (Terms) 2. คำเชื่อม (Boolean Operators) 3. เขตข้อมูล (Fields)

24 การสืบค้นโดยใช้คำสำคัญ Search by word Search by word : - วลียาวๆ หรือประโยคคำถาม หรือภาษาธรรมชาติใน การสื่อสาร เช่น Must a manufacturer disclose the side effects of a drug. What is Genetically Modified Organism ? ลักษณะคำค้นหรือคำสำคัญ(Terms)

25 - คำสำคัญรูปแบบของคำเดี่ยว หรือสองคำ - แบบหนึ่งคำค้น เช่น plant, animal, meat Genetically Modified Organism - รูปแบบของวลี หรือกลุ่มคำ เช่น - แบบสองคำค้น เช่น genetic engineering การสืบค้นโดยใช้คำสำคัญ

26 Search by word : การใช้สัญลักษณ์พิเศษร่วมใน การสืบค้น การสืบค้น Truncate :การละตัวอักษร โดยทั่วไปจะใช้กับรากศัพท์ หรือ คำที่มี Suffix ต่อท้าย * แทนตัวอักษร 0,1 หรือมากกว่า genetic* = genetic, genetically Wildcard :ใช้แทนที่ตัวอักษร ใช้กับคำที่มีการสะกดหลากหลายรูปแบบ หรือไม่แน่ใจใน การสะกดคำ เช่นการสะกดคำแบบ อังกฤษ หรือ อเมริกัน ? แทนตัวอักษร 1 ตัว p?oton = proton, photon fib?? = fibre, fiber เครื่องหมาย Quotation Mark (“ ”)ใช้ในการค้นแบบมีเงื่อนไข เช่น ค้น แบบ Exact match /วลี (phrase) /Natural Language “ Genetically Modified Organism ”

27 Search by word : การใช้ Search Operators ร่วม ในการสืบค้น Search by word : การใช้ Search Operators ร่วม ในการสืบค้น Boolean operators And : plant and animal Or : GMO or Genetically Modified Organism Not : plant not animal Proximity operators Near/n : soybean near/3 GMO W/n : plant w/5 animal Pre/n : animal pre/1 cloning SAME :animal SAME cloning

28 Search by word : เขตข้อมูล (Fields) ตัวอย่างเช่น - All Fieldsสืบค้นจากทุกเขตข้อมูล - Titleสืบค้นจากชื่อเรื่อง - Author สืบค้นจากชื่อผู้แต่ง - Source/Journalสืบค้นจากชื่อสิ่งพิมพ์ - Subjectสืบค้นจากหัวเรื่อง - Abstractสืบค้นจากสาระสังเขป - Full Textสืบค้นจากเอกสารฉบับเต็ม - Keywordsสืบค้นจากคำสำคัญ - Citation author สืบค้นจากชื่อผู้แต่งในส่วนของรายการอ้างอิง - Publisherสืบค้นจากชื่อสำนักพิมพ์ - ISBNสืบค้นจากเลขมาตรฐานประจำหนังสือ - ISSNสืบค้นจากเลขมาตรฐานประจำวารสาร

29 สมาชิกห้องสมุดที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต จากนอกเครือข่าย มธ. สามารถสืบค้น ฐานข้อมูลออนไลน์ ของสำนักหอสมุดได้ โดย ใช้ Account สำหรับการหมุนโมเด็ม ( ซึ่งออกให้ โดย สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและ การพัฒนา ) เป็น Account สำหรับใช้ Proxy Server ได้ทันที proxy.library.tu.ac.th PORT 8080 วิธี SET PROXY

30 มีปัญหาในการใช้ห้องสมุด หรือต้องการให้แนะนำการสืบค้น ติดต่อ บรรณารักษ์งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร ต่อ


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำ วิจัย จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ บรรณารักษ์ห้องสมุดศูนย์รังสิต PowerPoint ประกอบการบรรยาย วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13.30-16.30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google