งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำ วิจัย จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ บรรณารักษ์ห้องสมุดศูนย์รังสิต PowerPoint ประกอบการบรรยาย วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13.30-16.30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำ วิจัย จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ บรรณารักษ์ห้องสมุดศูนย์รังสิต PowerPoint ประกอบการบรรยาย วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13.30-16.30."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำ วิจัย จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ บรรณารักษ์ห้องสมุดศูนย์รังสิต PowerPoint ประกอบการบรรยาย วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13.30-16.30 น. แก่นักศึกษาสาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มธ. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 233 อาคารบรรยายรวม 2

2 http://www.tu.ac.th เข้า website ห้องสมุด

3

4

5 http://www.librar y.tu.ac.th หน้าจอค้น หนังสือ

6

7 ฐานข้อมูลออนไลน์ ( บอกรับเป็น สมาชิก ) ฐานข้อมูล Full Text –ACM Digital Library บทความวารสาร และสิ่งพิมพ์สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาที่ เกี่ยวข้อง –Blackwell Synergy บทความวารสาร ทุกสาขาวิชา –EBSCO HOST บทความวารสารทุก สาขาวิชา –JSTOR บทความวารสารทุกสาขาวิชา ปี ย้อนหลัง (Archives collection)

8 ฐานข้อมูลออนไลน์ ( บอกรับเป็น สมาชิก ) ฐานข้อมูล Full Text –ScienceDirect บทความวารสารทุก สาขาวิชา และหนังสือเฉพาะสาขา Mathematics, Environmental Science, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology จำนวน 578 ชื่อเรื่อง –SpringerLink บทความวารสาร และ หนังสือทุกสาขาวิชา –Scopus บทความวารสารทุกสาขาวิชา ( ดู fulltext ได้เฉพาะที่บอกรับ ) –Web of Science บทความวารสารทุก สาขาวิชา ( ดู fulltext ได้เฉพาะที่บอกรับ )

9 ฐานข้อมูลออนไลน์ ( บอกรับเป็น สมาชิก ) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ Full Text –Dissertations Full Text –SpringerLink eBooks –NetLibrary – ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ( โครงการ ThaiLIS Digital Collection (TDC) ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ –ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

10 ฐานข้อมูลออนไลน์ ( ฟรี ) ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารที่มีใน ห้องสมุดในประเทศไทย Journal Link

11 โปรแกรม EndNote X โปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม

12 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม –ScienceDirect บทความวารสารทุก สาขาวิชา และ E-books สาขาที่บอกรับ

13 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม –Blackwell Synergy บทความ วารสารทุกสาขาวิชา

14 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม –SCOPUS บทความวารสารทุกสาขาวิชา ( ดู fulltext ได้เฉพาะที่บอกรับ )

15 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม –Web of Science บทความวารสารทุก สาขาวิชา ( ดู fulltext ได้เฉพาะที่บอกรับ )

16 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม –SpringerLink บทความวารสาร และ หนังสือทุกสาขาวิชา

17 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ( ดู Full Text ฟรี 24 หน้า ) –ProQuest Dissertations & Theses

18 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม –Dissertations Full Text

19 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม – ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ThaiLIS Digital Collection (TDC)

20 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( เอกสารฉบับเต็ม ) NetLibrary

21 วิธีการสืบค้น 1. สืบค้นโดยใช้รายการข้อมูลอ้างอิง (Search by citation) 2. สืบค้นโดยใช้คำสำคัญ (Search by word) 3. สืบค้นโดยการ Browse

22 การสืบค้นโดยใช้รายการข้อมูลอ้างอิง Search by CitationSearch by Citation : 1. ชื่อสิ่งพิมพ์ เช่น American Statistician 2. หมายเลข Volume เช่น 31 3. หมายเลข Issue เช่น 1977 4. หมายเลขหน้าเริ่มต้น เช่น 59 เป็นวิธีการสืบค้นจากรายการ ข้อมูลอ้างอิง ดังต่อไปนี้

23 การสืบค้นโดยใช้คำสำคัญ Search by word Search by word : เป็นวิธีการสืบค้นด้วยคำสำคัญ มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 1. ลักษณะคำค้นหรือคำสำคัญ (Terms) 2. คำเชื่อม (Boolean Operators) 3. เขตข้อมูล (Fields)

24 การสืบค้นโดยใช้คำสำคัญ Search by word Search by word : - วลียาวๆ หรือประโยคคำถาม หรือภาษาธรรมชาติใน การสื่อสาร เช่น Must a manufacturer disclose the side effects of a drug. What is Genetically Modified Organism ? ลักษณะคำค้นหรือคำสำคัญ(Terms)

25 - คำสำคัญรูปแบบของคำเดี่ยว หรือสองคำ - แบบหนึ่งคำค้น เช่น plant, animal, meat Genetically Modified Organism - รูปแบบของวลี หรือกลุ่มคำ เช่น - แบบสองคำค้น เช่น genetic engineering การสืบค้นโดยใช้คำสำคัญ

26 Search by word : การใช้สัญลักษณ์พิเศษร่วมใน การสืบค้น การสืบค้น Truncate :การละตัวอักษร โดยทั่วไปจะใช้กับรากศัพท์ หรือ คำที่มี Suffix ต่อท้าย * แทนตัวอักษร 0,1 หรือมากกว่า genetic* = genetic, genetically Wildcard :ใช้แทนที่ตัวอักษร ใช้กับคำที่มีการสะกดหลากหลายรูปแบบ หรือไม่แน่ใจใน การสะกดคำ เช่นการสะกดคำแบบ อังกฤษ หรือ อเมริกัน ? แทนตัวอักษร 1 ตัว p?oton = proton, photon fib?? = fibre, fiber เครื่องหมาย Quotation Mark (“ ”)ใช้ในการค้นแบบมีเงื่อนไข เช่น ค้น แบบ Exact match /วลี (phrase) /Natural Language “ Genetically Modified Organism ”

27 Search by word : การใช้ Search Operators ร่วม ในการสืบค้น Search by word : การใช้ Search Operators ร่วม ในการสืบค้น Boolean operators And : plant and animal Or : GMO or Genetically Modified Organism Not : plant not animal Proximity operators Near/n : soybean near/3 GMO W/n : plant w/5 animal Pre/n : animal pre/1 cloning SAME :animal SAME cloning

28 Search by word : เขตข้อมูล (Fields) ตัวอย่างเช่น - All Fieldsสืบค้นจากทุกเขตข้อมูล - Titleสืบค้นจากชื่อเรื่อง - Author สืบค้นจากชื่อผู้แต่ง - Source/Journalสืบค้นจากชื่อสิ่งพิมพ์ - Subjectสืบค้นจากหัวเรื่อง - Abstractสืบค้นจากสาระสังเขป - Full Textสืบค้นจากเอกสารฉบับเต็ม - Keywordsสืบค้นจากคำสำคัญ - Citation author สืบค้นจากชื่อผู้แต่งในส่วนของรายการอ้างอิง - Publisherสืบค้นจากชื่อสำนักพิมพ์ - ISBNสืบค้นจากเลขมาตรฐานประจำหนังสือ - ISSNสืบค้นจากเลขมาตรฐานประจำวารสาร

29 สมาชิกห้องสมุดที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต จากนอกเครือข่าย มธ. สามารถสืบค้น ฐานข้อมูลออนไลน์ ของสำนักหอสมุดได้ โดย ใช้ Account สำหรับการหมุนโมเด็ม ( ซึ่งออกให้ โดย สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและ การพัฒนา ) เป็น Account สำหรับใช้ Proxy Server ได้ทันที proxy.library.tu.ac.th PORT 8080 วิธี SET PROXY

30 มีปัญหาในการใช้ห้องสมุด หรือต้องการให้แนะนำการสืบค้น ติดต่อ บรรณารักษ์งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า chutatip@tu.ac.th โทร. 0-2564-4444 ต่อ 1170-3


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำ วิจัย จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ บรรณารักษ์ห้องสมุดศูนย์รังสิต PowerPoint ประกอบการบรรยาย วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13.30-16.30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google