งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำวิจัย
จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ บรรณารักษ์ห้องสมุดศูนย์รังสิต PowerPoint ประกอบการบรรยาย วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ เวลา น. แก่นักศึกษาสาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 233 อาคารบรรยายรวม 2

2 เข้า website ห้องสมุด

3

4

5 หน้าจอค้นหนังสือ

6

7 ฐานข้อมูลออนไลน์ (บอกรับเป็นสมาชิก)
ฐานข้อมูล Full Text ACM Digital Library บทความวารสารและสิ่งพิมพ์สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง Blackwell Synergy บทความวารสารทุกสาขาวิชา EBSCO HOST บทความวารสารทุกสาขาวิชา JSTOR บทความวารสารทุกสาขาวิชา ปีย้อนหลัง (Archives collection)

8 ฐานข้อมูลออนไลน์ (บอกรับเป็นสมาชิก)
ฐานข้อมูล Full Text ScienceDirect บทความวารสารทุกสาขาวิชา และหนังสือเฉพาะสาขา Mathematics, Environmental Science, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology จำนวน 578 ชื่อเรื่อง SpringerLink บทความวารสาร และหนังสือทุกสาขาวิชา Scopus บทความวารสารทุกสาขาวิชา (ดู fulltext ได้เฉพาะที่บอกรับ) Web of Science บทความวารสารทุกสาขาวิชา (ดู fulltext ได้เฉพาะที่บอกรับ)

9 ฐานข้อมูลออนไลน์ (บอกรับเป็นสมาชิก)
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ Full Text Dissertations Full Text SpringerLink eBooks NetLibrary ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการ ThaiLIS Digital Collection (TDC) ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

10 ฐานข้อมูลออนไลน์ (ฟรี)
ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารที่มีในห้องสมุดในประเทศไทย Journal Link

11 โปรแกรม EndNote X โปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม

12 ScienceDirect บทความวารสารทุกสาขาวิชา และE-books สาขาที่บอกรับ
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ScienceDirect บทความวารสารทุกสาขาวิชา และE-books สาขาที่บอกรับ

13 Blackwell Synergy บทความวารสารทุกสาขาวิชา
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม Blackwell Synergy บทความวารสารทุกสาขาวิชา

14 SCOPUS บทความวารสารทุกสาขาวิชา (ดู fulltext ได้เฉพาะที่บอกรับ)
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม SCOPUS บทความวารสารทุกสาขาวิชา (ดู fulltext ได้เฉพาะที่บอกรับ)

15 Web of Science บทความวารสารทุกสาขาวิชา (ดู fulltext ได้เฉพาะที่บอกรับ)
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม Web of Science บทความวารสารทุกสาขาวิชา (ดู fulltext ได้เฉพาะที่บอกรับ)

16 SpringerLink บทความวารสาร และหนังสือทุกสาขาวิชา
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม SpringerLink บทความวารสาร และหนังสือทุกสาขาวิชา

17 ProQuest Dissertations & Theses
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป (ดู Full Text ฟรี 24 หน้า) ProQuest Dissertations & Theses

18 Dissertations Full Text
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม Dissertations Full Text

19 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม
ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ThaiLIS Digital Collection (TDC)

20 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารฉบับเต็ม)
NetLibrary

21 วิธีการสืบค้น สืบค้นโดยใช้รายการข้อมูลอ้างอิง (Search by citation)
สืบค้นโดยใช้คำสำคัญ (Search by word) สืบค้นโดยการ Browse

22 การสืบค้นโดยใช้รายการข้อมูลอ้างอิง
Search by Citation : เป็นวิธีการสืบค้นจากรายการ ข้อมูลอ้างอิง ดังต่อไปนี้ 1. ชื่อสิ่งพิมพ์ เช่น American Statistician 2. หมายเลข Volume เช่น 31 3. หมายเลข Issue เช่น 1977 4. หมายเลขหน้าเริ่มต้น เช่น 59

23 การสืบค้นโดยใช้คำสำคัญ
Search by word : เป็นวิธีการสืบค้นด้วยคำสำคัญ มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 1. ลักษณะคำค้นหรือคำสำคัญ (Terms) 2. คำเชื่อม (Boolean Operators) 3. เขตข้อมูล (Fields)

24 การสืบค้นโดยใช้คำสำคัญ
Search by word : ลักษณะคำค้นหรือคำสำคัญ(Terms) - วลียาวๆ หรือประโยคคำถาม หรือภาษาธรรมชาติในการสื่อสาร เช่น Must a manufacturer disclose the side effects of a drug. What is Genetically Modified Organism ?

25 การสืบค้นโดยใช้คำสำคัญ
- คำสำคัญรูปแบบของคำเดี่ยว หรือสองคำ - แบบหนึ่งคำค้น เช่น plant, animal, meat - แบบสองคำค้น เช่น genetic engineering - รูปแบบของวลี หรือกลุ่มคำ เช่น Genetically Modified Organism

26 Search by word : การใช้สัญลักษณ์พิเศษร่วมใน การสืบค้น การสืบค้น
Truncate :การละตัวอักษร โดยทั่วไปจะใช้กับรากศัพท์ หรือ คำที่มี Suffix ต่อท้าย * แทนตัวอักษร 0,1 หรือมากกว่า genetic* = genetic, genetically Wildcard :ใช้แทนที่ตัวอักษร ใช้กับคำที่มีการสะกดหลากหลายรูปแบบ หรือไม่แน่ใจในการสะกดคำ เช่นการสะกดคำแบบ อังกฤษ หรือ อเมริกัน ? แทนตัวอักษร 1 ตัว p?oton = proton, photon fib?? = fibre, fiber เครื่องหมาย Quotation Mark (“ ”)ใช้ในการค้นแบบมีเงื่อนไข เช่น ค้นแบบ Exact match /วลี (phrase) /Natural Language “Genetically Modified Organism”

27 Search by word : การใช้ Search Operators ร่วมในการสืบค้น
Boolean operators And : plant and animal Or : GMO or Genetically Modified Organism Not : plant not animal Proximity operators Near/n : soybean near/3 GMO W/n : plant w/5 animal Pre/n : animal pre/1 cloning SAME : animal SAME cloning

28 Search by word : เขตข้อมูล (Fields)
ตัวอย่างเช่น - All Fields สืบค้นจากทุกเขตข้อมูล - Title สืบค้นจากชื่อเรื่อง - Author สืบค้นจากชื่อผู้แต่ง - Source/Journal สืบค้นจากชื่อสิ่งพิมพ์ - Subject สืบค้นจากหัวเรื่อง - Abstract สืบค้นจากสาระสังเขป - Full Text สืบค้นจากเอกสารฉบับเต็ม - Keywords สืบค้นจากคำสำคัญ - Citation author สืบค้นจากชื่อผู้แต่งในส่วนของรายการอ้างอิง - Publisher สืบค้นจากชื่อสำนักพิมพ์ - ISBN สืบค้นจากเลขมาตรฐานประจำหนังสือ - ISSN สืบค้นจากเลขมาตรฐานประจำวารสาร

29 proxy.library.tu.ac.th PORT 8080
วิธี SET PROXY สมาชิกห้องสมุดที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากนอกเครือข่าย มธ. สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ของสำนักหอสมุดได้ โดยใช้ Accountสำหรับการหมุนโมเด็ม (ซึ่งออกให้โดย สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา) เป็น Account สำหรับใช้ Proxy Server ได้ทันที proxy.library.tu.ac.th PORT 8080

30 มีปัญหาในการใช้ห้องสมุด หรือต้องการให้แนะนำการสืบค้น
ติดต่อ บรรณารักษ์งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร ต่อ


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google