งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Science Databases ปรียาพร ฤกษ์พินัย หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Science Databases ปรียาพร ฤกษ์พินัย หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Science Databases ปรียาพร ฤกษ์พินัย หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 วัตถุประสงค์ • แนะนำฐานข้อมูลด้าน Health Sciences ของ CU Reference Databases

3 Health Science Databases จำแนกตามลักษณะ ฐานข้อมูล

4 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อม บทคัดย่อ •AIDS and Cancer Research •AIDSLINE •CAB Abstracts •CINAHL •Health Reference Center •Health Reference Center- Academic •MDX Health Digest •Medline •PsycFIRST •PsycLIT •Science Citation Index Expanded •TOXLINE

5 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม •Health Reference Center (InfoTrac) •Health Reference Center- Academic (InfoTrac) •HighWire •Proquest Medical Library

6 www.car.chula.ac.th CU Reference Databases Science Indexes การเข้าใช้ฐานข้อมูล

7 Health Science Databases จำแนกตามขอบเขตฐานข้อมูล

8 ขอบเขตฐานข้อมูล • การแพทย์ทั่วไป –Medline –Health Reference Center –Health Reference Center-Academic –MDX Health Digest –Proquest Medical Library

9 ขอบเขตฐานข้อมูล • วิทยาศาสตร์และการแพทย์ –Science Citation Index Expanded –HighWire

10 ขอบเขตฐานข้อมูล • เฉพาะทาง – จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ PsycFIRST, PsycLIT – พยาบาล CINAHL – พิษวิทยา TOXLINE – โรคเอดส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง AIDSLINE, AIDS and Cancer Research – สัตวแพทย์ CAB Abstracts

11 Health Science Databases จำแนกตามผู้ผลิต

12 OCLC (FirstSearch) •Medline •PsycFIRST •CINAHL •AIDS and Cancer Research •Health Reference Center •Health Reference Center-Academic •MDX Health Digest

13 WebSPIRS PsycLIT

14 TOPs •Medline •AIDSLINE •TOXLINE •CAB Abstracts

15 InfoTrac •Health Reference Center •Health Reference Center- Academic ( ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม )

16 Bell & Howel •Proquest Medical Library ( ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม )

17 วิธีการสืบค้นข้อมูล

18 OCLC (FirstSearch) •Medline •PsycFIRST •CINAHL •AIDS and Cancer Research •Health Reference Center •Health Reference Center-Academic •MDX Health Digest

19 ค้นข้อมูลได้ครั้งละ 3 ฐานข้อมูล พร้อมกัน

20 มีการเสนอแนะฐานข้อมูลที่ เหมาะสม

21

22 เลือกคำค้นได้จาก Index, Subjects

23 สามารถขยายผลการสืบค้นได้

24

25 ส่งผลการค้นกลับทาง e-mail ได้

26 WebSPIRS PsycLIT

27 สืบค้นข้อมูลได้หลาย ๆ ฐานข้อมูล พร้อมกัน

28 มีการเสนอแนะฐานข้อมูลที่ เหมาะสม

29 เลือกคำค้นจาก Suggest, Index และ Thesaurus ได้

30

31 ขยายผลการค้นด้วยชื่อผู้แต่ง และ ชื่อสิ่งพิมพ์

32 ส่งผลการค้นกลับทาง e-mail ได้

33 TOPs •Medline •AIDSLINE •TOXLINE •CAB Abstracts

34 สืบค้นข้อมูลได้ครั้งละหลาย ฐานข้อมูล

35 จัดเก็บ และพิมพ์ผลการค้นด้วย Browser

36

37 CAB Abstract ต้องใช้ login และ password

38 ต้อง logout ทุกครั้งที่ออกจาก ฐานข้อมูล

39 ค้นข้อมูลแบบอ้างอิง (cited) ได้

40

41

42

43 ส่งผลการค้นกลับทาง e-mail ได้

44 InfoTrac •Health Reference Center •Health Reference Center- Academic – ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม

45 เลือกคำค้นจาก Subject guide ได้

46 มีการแสดงรายการที่เกี่ยวข้องใน การแสดงผลลัพธ์

47

48 การแสดงรายการที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมจากผลการค้น

49 ส่งผลการค้นกลับทาง e- mail ได้

50 Bell & Howel •Proquest Medical Library – ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม

51 เลือกค้นได้จากคำใด ๆ, ชื่อ วารสาร และหัวข้อเรื่อง

52 เลือกดูเอกสารฉบับเต็มได้หลาย แบบ

53 ส่งผลการค้นกลับทาง e-mail ได้

54 HighWire Press HighWire Journals

55 เรียกดูข้อมูลเหมือนการเปิดอ่าน วารสารได้

56 ค้นหาข้อมูลได้ทั้งจากวารสารแต่ ละฉบับ

57 วารสารแต่ละชื่อเรื่อง

58 วารสารหลาย ๆ ชื่อเรื่องพร้อมกัน

59 ระบุบทความที่นำข้อมูลไปอ้างอิง

60 จากเอกสารอ้างอิงสามารถขยายผล การสืบค้น หรือขอดูบทคัดย่อ / เอกสารฉบับเต็ม ได้

61 ขยายผลการสืบค้นไปยังฐานข้อมูล อื่น ๆ และ นำผลการค้นกลับด้วยการ download

62 แนะนำ website ที่น่าสนใจ

63 http://pharminfo.com/

64 http://www.fda.gov/cder/

65 http://www.ndsn.org/

66 http://www.pharmacy.org/com pany.html

67 การติดตามเอกสารฉบับเต็ม

68 ฐานข้อมูล PubMed กรณี Free Online

69 ติดตามจาก Web site ของ วารสารนั้น ๆ การแสดงชื่อ Web Site วารสาร ของ PubMed

70 การแสดงชื่อ Web Site วารสาร ของ Journal Link

71 บริการ Document Delivery ของ สถาบันวิทยบริการ •FirstSearch •UnCover •AIC •PatentExplorer •UMI •British Library Document Supply Center

72 ฐานข้อมูล Full Text อื่น ๆ

73


ดาวน์โหลด ppt Health Science Databases ปรียาพร ฤกษ์พินัย หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google