งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Science Databases

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Science Databases"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Science Databases
ปรียาพร ฤกษ์พินัย หอสมุดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 วัตถุประสงค์ แนะนำฐานข้อมูลด้าน Health Sciences ของ CU Reference Databases

3 Health Science Databases
จำแนกตามลักษณะฐานข้อมูล

4 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อ
MDX Health Digest Medline PsycFIRST PsycLIT Science Citation Index Expanded TOXLINE AIDS and Cancer Research AIDSLINE CAB Abstracts CINAHL Health Reference Center Health Reference Center-Academic

5 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม
Health Reference Center (InfoTrac) Health Reference Center-Academic (InfoTrac) HighWire Proquest Medical Library

6 CU Reference Databases Science Indexes
การเข้าใช้ฐานข้อมูล CU Reference Databases Science Indexes

7 Health Science Databases
จำแนกตามขอบเขตฐานข้อมูล

8 ขอบเขตฐานข้อมูล การแพทย์ทั่วไป Medline Health Reference Center
Health Reference Center-Academic MDX Health Digest Proquest Medical Library

9 ขอบเขตฐานข้อมูล วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Science Citation Index Expanded
HighWire

10 ขอบเขตฐานข้อมูล เฉพาะทาง จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ PsycFIRST, PsycLIT
พยาบาล CINAHL พิษวิทยา TOXLINE โรคเอดส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง AIDSLINE, AIDS and Cancer Research สัตวแพทย์ CAB Abstracts

11 Health Science Databases
จำแนกตามผู้ผลิต

12 OCLC (FirstSearch) AIDS and Cancer Research Medline PsycFIRST CINAHL
Health Reference Center Health Reference Center-Academic MDX Health Digest

13 WebSPIRS PsycLIT

14 TOPs Medline AIDSLINE TOXLINE CAB Abstracts

15 InfoTrac Health Reference Center Health Reference Center-Academic
(ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม)

16 Proquest Medical Library
Bell & Howel Proquest Medical Library (ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม)

17 วิธีการสืบค้นข้อมูล

18 OCLC (FirstSearch) AIDS and Cancer Research Medline PsycFIRST CINAHL
Health Reference Center Health Reference Center-Academic MDX Health Digest

19 ค้นข้อมูลได้ครั้งละ 3 ฐานข้อมูลพร้อมกัน

20 มีการเสนอแนะฐานข้อมูลที่เหมาะสม

21

22 เลือกคำค้นได้จาก Index, Subjects

23 สามารถขยายผลการสืบค้นได้

24

25 ส่งผลการค้นกลับทาง e-mail ได้

26 WebSPIRS PsycLIT

27 สืบค้นข้อมูลได้หลาย ๆ ฐานข้อมูลพร้อมกัน

28 มีการเสนอแนะฐานข้อมูลที่เหมาะสม

29 เลือกคำค้นจาก Suggest, Index และ Thesaurus ได้

30

31 ขยายผลการค้นด้วยชื่อผู้แต่ง และชื่อสิ่งพิมพ์

32 ส่งผลการค้นกลับทาง e-mail ได้

33 TOPs Medline AIDSLINE TOXLINE CAB Abstracts

34 สืบค้นข้อมูลได้ครั้งละหลายฐานข้อมูล

35 จัดเก็บ และพิมพ์ผลการค้นด้วย Browser

36

37 CAB Abstract ต้องใช้ login และ password

38 ต้อง logout ทุกครั้งที่ออกจากฐานข้อมูล

39 ค้นข้อมูลแบบอ้างอิง (cited) ได้

40

41

42

43 ส่งผลการค้นกลับทาง e-mail ได้

44 InfoTrac Health Reference Center Health Reference Center-Academic
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม

45 เลือกคำค้นจาก Subject guide ได้

46 มีการแสดงรายการที่เกี่ยวข้องในการแสดงผลลัพธ์

47

48 การแสดงรายการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผลการค้น

49 ส่งผลการค้นกลับทาง e-mail ได้

50 Proquest Medical Library
Bell & Howel Proquest Medical Library ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม

51 เลือกค้นได้จากคำใด ๆ ,ชื่อวารสาร และหัวข้อเรื่อง

52 เลือกดูเอกสารฉบับเต็มได้หลายแบบ

53 ส่งผลการค้นกลับทาง e-mail ได้

54 HighWire Press HighWire Journals

55 เรียกดูข้อมูลเหมือนการเปิดอ่านวารสารได้

56 ค้นหาข้อมูลได้ทั้งจากวารสารแต่ละฉบับ

57 วารสารแต่ละชื่อเรื่อง

58 วารสารหลาย ๆ ชื่อเรื่องพร้อมกัน

59 ระบุบทความที่นำข้อมูลไปอ้างอิง

60 จากเอกสารอ้างอิงสามารถขยายผลการสืบค้น หรือขอดูบทคัดย่อ/เอกสารฉบับเต็มได้

61 ขยายผลการสืบค้นไปยังฐานข้อมูลอื่น ๆ และ นำผลการค้นกลับด้วยการ download

62 แนะนำ website ที่น่าสนใจ

63

64

65

66

67 การติดตามเอกสารฉบับเต็ม

68 ฐานข้อมูล PubMed กรณี Free Online

69 ติดตามจาก Web site ของวารสารนั้น ๆ การแสดงชื่อ Web Site วารสารของ PubMed

70 การแสดงชื่อ Web Site วารสารของ Journal Link

71 บริการ Document Delivery ของสถาบันวิทยบริการ
FirstSearch UnCover AIC PatentExplorer UMI British Library Document Supply Center

72 ฐานข้อมูล Full Text อื่น ๆ

73


ดาวน์โหลด ppt Health Science Databases

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google