งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศเพื่อการวิจัย (Information for Research)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศเพื่อการวิจัย (Information for Research)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสนเทศเพื่อการวิจัย (Information for Research)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา ว40181 พื้นฐานโครงงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันเสาร์ที่ 17 กันยายน เวลา น. รุจเรขา อัศวิษณุ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 Established in 1968, this library named in the honor of the first dean and founder of the faculty - Professor Stang Mongkolsuk, Ph.D.

3

4 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) ปัญญา (Wisdom) การรู้แจ้งเห็นจริง (Enlightenment)

5 ข้อมูล (Data) หมายถึงข้อเท็จจริงทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ใดๆก็ได้ โดยยังไม่มีการปรุงแต่งหรือประมวลผลใดๆ สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารที่ได้จาก การนำข้อมูลดิบ (Raw Data) มาประมวลผลหรือแปรสภาพ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การคำนวณทางสถิติ การเปรียบเทียบ การจำแนก หรือ จัดกลุ่ม ฯลฯ และข่าวสารที่ได้ออกมานั้น อยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

6 ระบบสารสนเทศ หมายถึง การจัดการข้อมูลอย่างมีระเบียบแบบแผน เพื่อนำข้อมูลมาประมวลให้เป็นสารสนเทศ และให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย สำหรับในงานวิจัยนั้น ระบบสารสนเทศ เป็นการจัดเก็บข้อมูลทางวิชาการจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ วารสาร หนังสือ บทความวิจัย รายงานวิจัย เอกสารสิทธิบัตร ฯลฯ ไว้อย่างเป็นระบบ ในลักษณะฐานข้อมูล (Database) เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นได้ โดยใช้หัวเรื่องหรือคำสำคัญต่างๆ ความต้องการ

7 ฐานข้อมูลทางวิชาการบนอินเตอร์เน็ต (Academic Databases)
ฐานข้อมูลรายการทรัพยากรห้องสมุด (Library Catalog หรือ OPAC) ตัวอย่างเช่น Mahidol Library Catalog Thailand Union Catalog ทรัพยากรห้องสมุด ได้แก่ หนังสือตำรา หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สื่อโสตทัศนวัสดุต่างๆ ฯลฯ

8

9

10

11 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) สกอ.

12 ฐานข้อมูลทางวิชาการบนอินเตอร์เน็ต Academic Databases – (ต่อ)
ฐานข้อมูลเฉพาะที่จัดทำขึ้นภายในประเทศ เช่น JournalLink ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารฉบับพิมพ์ ที่มีให้บริการในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 200 แห่ง Digital Collections (DCMS) ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัย ที่มีให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ มากกว่า 24 แห่ง ตามโครงการ Thailis ของ สกอ.

13

14 ม. บูรพา ม. เชียงใหม่ จุฬาฯ

15 เอกสารฉบับเต็ม

16

17 ฐานข้อมูลทางวิชาการบนอินเตอร์เน็ต Academic Databases – (ต่อ)
3. ฐานข้อมูลสำเร็จรูป จัดทำและจำหน่ายโดยบริษัทหรือสำนักพิมพ์จากต่างประเทศ และห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก ในนามของสถาบัน (Institutuonal Subscription) เพื่อใช้งานได้ทั่วทั้งระบบเครือข่าย ในลักษณะที่เรียกว่า IP Recognition โดยไม่ต้องใช้ Login/Password E-Databases E-Journals E-Books

18 มีฐานข้อมูลทางวิชาการหลายชนิด ที่ให้บริการสืบค้นฟรีบนอินเตอร์เน็ต รวมทั้งให้อ่านบทคัดย่อ (Abstract) ของบทความได้ฟรีด้วย นอกจากนั้น บางครั้งจะพบว่า มีวารสารทางวิชาการหลายชื่อ ที่อนุญาตให้ download บทความฉบับเต็ม (full-text) ได้ฟรีด้วยเช่นกัน (Free / Open Access)

19 ตัวอย่างฐานข้อมูลทางวิชาการที่สำคัญ (ต้องบอกรับเป็นสมาชิกรายปี)
ฐานข้อมูล ACS (วารสารสาขาเคมีของสมาคม The American Chemical Society) จำนวน 33 ชื่อ ฐานข้อมูล AIP (วารสารสาขาฟิสิกส์ของ American Institute of Physics จำนวน 11 ชื่อ ฐานข้อมูล ScienceDirect (วารสารสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ ของสำนักพิมพ์ Elsevier Science จำนวน 18,000 ชื่อ)

20 E-Databases / E-Journals
American Chemical Society (ACS)

21

22

23

24

25 http://pubmed.gov OR http://ncbi.nlm.nih.gov
PUBMED ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นบทความวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ (MEDLINE) หนังสือ (e-books) และฐานข้อมูลชีวโมเลกุล (Molecular Sequences) OR สืบค้นบทคัดย่อของบทความวารสารสาขาชีวการแพทย์ จำนวนกว่า 4,500 ชื่อได้ฟรี Download เอกสารฉบับเต็ม (full-text) ของบทความวารสารได้ ในกรณีที่บอกรับเป็นสมาชิก / หรือวารสารบางชื่อที่ให้บริการฉบับย้อนหลังฟรี

26

27

28 GOOGLE GOOGLE Search Engine ค้นเว็บไซต์
GOOGLE Scholar ค้นบทความวิชาการ GOOGLE Print ค้นหนังสือ

29

30

31

32

33

34

35 Link to PubMed

36

37

38

39

40

41 Google Scholar http://scholar.google.com

42 ค้นบทความทางวิชาการ จากวารสาร

43 Search Tips : Author search “JH friedman“ OR friedman
Publication restrict J Bateriol OR “Journal of bacteriology” Date restrict Other Operators phrase search “world war I" "+" world war +I "-" "world war I" -"world war II" OR genome OR genomic

44

45

46 เลื่อนลง

47

48

49

50

51 ประเภทของสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์
วารสารทางวิชาการ (Scholarly Journals / Peer-review Journals) บทความวิจัย (Research Articles) บทความปริทัศน์ (Review Articles) หนังสือ (Books / Chapters in Books) รายงานการวิจัย (Research Reports) เอกสารสิทธิบัตร (Patents) บทความจากการประชุมวิชาการ (Papers in Conference Proceedings) บทคัดย่อจากการประชุม (Abstracts in Meetings)

52 THE END


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศเพื่อการวิจัย (Information for Research)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google