งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y สารสนเทศเพื่อการ วิจัย (Information for Research) รุจเรขา อัศวิษณุ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y สารสนเทศเพื่อการ วิจัย (Information for Research) รุจเรขา อัศวิษณุ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y สารสนเทศเพื่อการ วิจัย (Information for Research) รุจเรขา อัศวิษณุ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา ว 40181 พื้นฐาน โครงงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2548 เวลา 12.30-14.30 น.

2 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y Established in 1968, this library named in the honor of the first dean and founder of the faculty - Professor Stang Mongkolsuk, Ph.D.

3 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y

4 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล (Data)ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information)สารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge)ความรู้ (Knowledge) ปัญญา (Wisdom)ปัญญา (Wisdom) การรู้แจ้งเห็นจริง (Enlightenment)การรู้แจ้งเห็นจริง (Enlightenment)

5 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y ข้อมูล (Data) หมายถึงข้อเท็จจริงทั้งหลายที่มี อยู่ทั่วไปซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ใดๆก็ได้ โดยยังไม่มีการปรุงแต่ง หรือประมวลผลใดๆ สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารที่ ได้จาก การนำข้อมูลดิบ (Raw Data) มา ประมวลผลหรือแปรสภาพ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การคำนวณทางสถิติ การเปรียบเทียบ การจำแนก หรือ จัดกลุ่ม ฯลฯ และข่าวสารที่ได้ออกมานั้น อยู่ ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

6 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y ระบบสารสนเทศ หมายถึง การจัดการข้อมูล อย่างมีระเบียบแบบแผน เพื่อนำข้อมูลมา ประมวลให้เป็นสารสนเทศ และให้บริการแก่ กลุ่มเป้าหมาย สำหรับในงานวิจัยนั้น ระบบสารสนเทศ เป็น การจัดเก็บข้อมูลทางวิชาการจากสิ่งพิมพ์ ประเภทต่างๆ ได้แก่ วารสาร หนังสือ บทความ วิจัย รายงานวิจัย เอกสารสิทธิบัตร ฯลฯ ไว้ อย่างเป็นระบบ ในลักษณะฐานข้อมูล (Database) เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้น ได้ โดยใช้หัวเรื่องหรือคำสำคัญต่างๆ ความ ต้องการ

7 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y ฐานข้อมูลทางวิชาการบนอินเตอร์เน็ต (Academic Databases) 1.ฐานข้อมูลรายการทรัพยากรห้องสมุด (Library Catalog หรือ OPAC) ตัวอย่างเช่น –Mahidol Library Catalog http://www.li.mahidol.ac.th http://www.li.mahidol.ac.th –Thailand Union Catalog http://uc.thailis.or.th http://uc.thailis.or.th ทรัพยากรห้องสมุด ได้แก่ หนังสือตำรา หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สื่อโสตทัศนวัสดุต่างๆ ฯลฯ

8 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y

9

10

11 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) สกอ.

12 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y 2.ฐานข้อมูลเฉพาะที่จัดทำขึ้นภายในประเทศ เช่น – JournalLink http://journallink.or.th http://journallink.or.th ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารฉบับพิมพ์ ที่มี ให้บริการในประเทศไทย อันเกิดจากความ ร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 200 แห่ง – Digital Collections (DCMS) http://dcms.thailis.or.th http://dcms.thailis.or.th ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์และ รายงานวิจัย ที่มีให้บริการในห้องสมุด มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ มากกว่า 24 แห่ง ตามโครงการ Thailis ของ สกอ. ฐานข้อมูลทางวิชาการบนอินเตอร์เน็ต Academic Databases – ( ต่อ )

13 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y

14 ม. บูรพา ม. เชียงให ม่ จุฬาฯ

15 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y เอกสารฉบับเต็ม

16 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y

17 3. ฐานข้อมูลสำเร็จรูป จัดทำและจำหน่ายโดย บริษัทหรือสำนักพิมพ์จากต่างประเทศ และ ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก ในนามของสถาบัน (Institutuonal Subscription) เพื่อใช้งาน ได้ทั่วทั้งระบบเครือข่าย ในลักษณะที่เรียกว่า IP Recognition โดยไม่ต้องใช้ Login/Password E-Databases E-Journals E-Books ฐานข้อมูลทางวิชาการบนอินเตอร์เน็ต Academic Databases – ( ต่อ )

18 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y มีฐานข้อมูลทางวิชาการหลายชนิด ที่ให้บริการ สืบค้นฟรีบนอินเตอร์เน็ต รวมทั้งให้อ่าน บทคัดย่อ (Abstract) ของบทความได้ฟรีด้วย นอกจากนั้น บางครั้งจะพบว่า มีวารสารทาง วิชาการหลายชื่อ ที่อนุญาตให้ download บทความฉบับเต็ม (full-text) ได้ฟรีด้วย เช่นกัน (Free / Open Access)

19 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y ตัวอย่างฐานข้อมูลทางวิชาการที่สำคัญ ( ต้องบอกรับเป็นสมาชิกรายปี ) ฐานข้อมูล ACS ( วารสารสาขาเคมีของสมาคม The American Chemical Society) จำนวน 33 ชื่อ ฐานข้อมูล AIP ( วารสารสาขาฟิสิกส์ของ American Institute of Physics จำนวน 11 ชื่อ ฐานข้อมูล ScienceDirect ( วารสารสาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ ของ สำนักพิมพ์ Elsevier Science จำนวน 18,000 ชื่อ )

20 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y E-Databases / E-Journals American Chemical Society (ACS)

21 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y

22

23

24

25 ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นบทความวารสารสาขา วิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ (MEDLINE) หนังสือ (e-books) และฐานข้อมูลชีวโมเลกุล (Molecular Sequences) http://pubmed.gov OR http://ncbi.nlm.nih.govhttp://pubmed.gov http://ncbi.nlm.nih.gov สืบค้นบทคัดย่อของบทความวารสารสาขาชีว การแพทย์ จำนวนกว่า 4,500 ชื่อได้ฟรี Download เอกสารฉบับเต็ม (full-text) ของบทความวารสารได้ ในกรณีที่บอกรับเป็น สมาชิก / หรือวารสารบางชื่อที่ให้บริการฉบับ ย้อนหลังฟรี

26 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y

27

28 GOOGLE GOOGLE Search Engine ค้นเว็บไซต์ –http://www.google.comhttp://www.google.com GOOGLE Scholar ค้นบทความ วิชาการ –http://scholar.google.comhttp://scholar.google.com GOOGLE Print ค้นหนังสือ –http://print.google.comhttp://print.google.com

29 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y

30

31

32

33

34

35 Link to PubMed

36 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y

37

38

39

40

41 Google Scholar http://scholar.google.com http://scholar.google.com เทคนิคการสืบค้นบทความวารสารจาก Google Scholar

42 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y ค้นบทความทางวิชาการ จากวารสาร

43 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y Author search –“JH friedman“ OR friedman Publication restrict –J Bateriol OR “Journal of bacteriology” Date restrict 1997-1998 Other Operators –phrase search “world war I" –"+" world war +I – "-" "world war I" -"world war II" –ORgenome OR genomic Search Tips :

44 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y

45

46 เลื่อนลง

47 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y

48

49

50

51 ประเภทของสิ่งตีพิมพ์ทาง วิทยาศาสตร์ วารสารทางวิชาการ (Scholarly Journals / Peer-review Journals) วารสารทางวิชาการ (Scholarly Journals / Peer-review Journals) – บทความวิจัย (Research Articles) – บทความปริทัศน์ (Review Articles) หนังสือ (Books / Chapters in Books) หนังสือ (Books / Chapters in Books) รายงานการวิจัย (Research Reports) รายงานการวิจัย (Research Reports) เอกสารสิทธิบัตร (Patents) เอกสารสิทธิบัตร (Patents) บทความจากการประชุมวิชาการ (Papers in Conference Proceedings) บทความจากการประชุมวิชาการ (Papers in Conference Proceedings) บทคัดย่อจากการประชุม (Abstracts in Meetings) บทคัดย่อจากการประชุม (Abstracts in Meetings)

52 F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y THE END


ดาวน์โหลด ppt F A C U L T Y o f S C I E N C E – M A H I D O L U N I V E R S I T Y สารสนเทศเพื่อการ วิจัย (Information for Research) รุจเรขา อัศวิษณุ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google