งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ follow me เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาพณิชยการ โดย อ.ชรินทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ follow me เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาพณิชยการ โดย อ.ชรินทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ follow me เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาพณิชยการ โดย อ.ชรินทร ชะเอมเทส

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ และนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ เน้นเรื่องการสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ความรับผิดชอบเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์หนึ่งของผู้เรียน และถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ถ้ามีการติดตามและกระตุ้นเตือนในเรื่องความรับผิดชอบในการเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น นอกจากครูผู้สอนแล้ว ผู้ปกครองถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม และพัฒนาความรับผิดชอบของผู้เรียน สนองตอบต่อแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาในการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาพณิชยการ โดยการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ follow me ผู้เรียนมีความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น2 เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ50 หลังจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ follow me สมมติฐานการวิจัย

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้เรียน ความรับผิดชอบทางการเรียนสูงขึ้น รูปแบบการเรียนการสอนแบบ follow me ผู้สอน ผู้ปกครอง

5 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร นักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาพณิชยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1/2 สาขาพณิชยการ จำนวน 41 คน ตัวแปรที่ศึกษา : ตัวแปรต้น การจัดการเรียนการสอนแบบ follow me ตัวแปรตาม ความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ระยะเวลาการทำวิจัย 1 ภาคการศึกษา (ภาคเรียนที่ 2/2555)

6 การจัดการเรียนการสอนแบบ follow me
ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง แบบบันทึก Follow me

7 ผลการวิจัย ด้านพัฒนาการความรับผิดชอบทางการเรียน
กราฟแสดงพัฒนาการความรับผิดชอบทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน แบบ follow me ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาพณิชยการ

8 ผลการวิจัย ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสอนแบบ follow me นักศึกษา
ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนแบบ follow me ว่าช่วยให้ผู้ปกครองได้มีความใกล้ชิดกับนักศึกษามากขึ้น ได้ทราบพัฒนาการทางการเรียน และได้ทราบข้อบกพร่องของนักศึกษาเพื่อช่วยกระตุ้นเตือนให้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว และอยากให้มีการสอนแบบ follow me ในรายวิชาอื่นๆ อีก

9 ข้อจำกัดของการวิจัย รูปแบบการสอนแบบ follow me ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เช่น ให้คะแนนพิเศษกับ ผู้เรียนที่ผู้ปกครองตอบแบบ follow me กลับมายังผู้สอน สุ่มสัมภาษณ์ผู้ปกครอง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมจริง

10 ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการนำรูปแบบการเรียนการสอนแบบ follow me ไปใช้ในรายวิชาอื่นๆ เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบทางการเรียนควบคู่กับรูปแบบการสอนแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบของนักศึกษา ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ follow me เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาพณิชยการ โดย อ.ชรินทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google