งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม นางสาวพัชรี นาคทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม นางสาวพัชรี นาคทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม นางสาวพัชรี นาคทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ปัญหาการวิจัย การนำสื่อการสอนหลายชนิดมาประสมกันย่อม ก่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนการสอนและช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์หลาย ๆ อย่างขึ้นพร้อมกัน ดังที่ สุแพรวพรรณ ตันติพลาผล (2526 : 14) กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอนเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง อาจไม่ทำให้บรรลุจุดประสงค์เท่าที่ควร ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องนำสื่อการเรียนการสอนหลาย ๆ ชนิดมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบ มีความสัมพันธ์และส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์และคณะ (2521 : 100) กล่าวว่าการใช้สื่อการเรียนการสอนหลาย ๆ ชนิดในรูปสื่อประสมจะให้ผลดีกว่าใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว แต่ในการนำสื่อการเรียนการสอนมาใช้นั้นก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีสอน ตลอดจนเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน ทักษะการใช้สื่อของครูผู้สอนและความคุ้มค่าของสื่อ ดังที่ วีระ ไทยพานิช (2528 : 51) กล่าวว่า จะต้องรู้จักผู้เรียนของท่านเพื่อเลือกสื่อที่ดีที่สุดเพื่อจะได้บรรลุจุดมุ่งหมาย ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้เรียนจะเป็นตัวช่วยอย่างดีในการเลือกสื่อตลอดจนวิธีการในการสอนให้เข้ากับลักษณะและความสามารถของผู้เรียน

3 ปัญหาการวิจัย จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ “พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม” อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ และส่งผลให้นักเรียนมี เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ต่อไป และเป็นแนวทางในการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาการเรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ตามศักยภาพของตนต่อไป

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม

5 ผลการวิเคราะห์ จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน การผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู แผนกบริหาธุรกิจ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลัง นักศึกษาทั้งหมด คน สรุปได้ดังนี้ มีคะแนนก่อนเรียนรวม = มีค่า = SD. = 0.71 มีคะแนนหลังเรียนรวม = มีค่า = SD = 0.88 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนหลังหลังเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6 ผลการวิเคราะห์ จากตาราง พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน

7 ผลการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนหลังหลังเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การจัดการใช้สื่อประสมในการกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีการคิดหลากหลาย การคิดละเอียด การคิดชัดเจน การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดถูกทาง การคิดกว้าง การคิดลึกซึ้ง คิด เป็นวิธีการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านการแก้ปัญหา ทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์และมีความสามารถในการ

8 ผลการวิเคราะห์ คนที่ คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนทดสอบหลังเรียน 1 2 6 3 8 9 4 5 7 10 11 12 13 14 15 16 รวม 50 134 3.12 8.37 S.D 0.71 0.88 ตารางที่ 1 คะแนนผลทางการเรียนที่ได้จากการกลุ่มตัวอย่าง ผลทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม

9


ดาวน์โหลด ppt การสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม นางสาวพัชรี นาคทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google