งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะการท่องจำเบื้องต้นของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ผู้วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะการท่องจำเบื้องต้นของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ผู้วิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะการท่องจำเบื้องต้นของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ผู้วิจัย นางสาวภณิดา ปรัชญชรินกร

3 ปัญหาการวิจัย ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นรายวิชาที่ต้องอาศัยความเข้าใจในการเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ดี ตลอดจนสามารถที่จะเข้าใจในเนื้อหาและทำแบบทดสอบได้ แต่ในการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ ยังขาดทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอนโดยเฉพาะการเรียนในเรื่องของ Demand และ Supply จึงทำให้ผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อผลการเรียนต่อไปในอนาคต

4 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้จัดทำวิจัยเรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์เรื่อง Demand และ Supply ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับ ปวช.2 ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่อง Demand และ Supply มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำเป็นชแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อเนื้อหาเรื่องดังกล่าวแล้วใช้การพัฒนาทักษะในการท่องจำกฏของ Demand และ Supply เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการของเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้นโดยจัดทำเป็นชุดฝึกทักษะการท่องจำ แล้วใช้แบบบันทึกการใช้ชุดฝึกทักษะการท่องจำเพื่อบันทึกผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนว่าเป็นเช่นไร แล้วจึงทำการทดสอบอีกหนึ่งครั้งเพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลง แล้วนำมาสรุปผลการวิจัยต่อไป

5 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียน ระดับปวช.2 ด้วยการใช้ชุดฝึกทักษะการท่องจำ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนและหลังการเรียนเรื่อง Demand และ Supply ของนักเรียนระดับปวช.2 ที่เรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ การเรียนโดยใช้ ชุดฝึกทักษะการ ท่องจำ คะแนน สอบครั้งที่ 1 ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความเข้าใจในเนื้อหาเรื่อง Demand และ Supply

7 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยเรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ของนักเรียน ระดับปวช.2 จาก จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 10 คนจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนนักเรียนได้คะแนนน้อยกว่า 5 คะแนนมีจำนวน 10 คนคิดเป็น 100 % เมื่อใช้แบบชุดฝึกทักษะการท่องจำผลปรากฎว่า

8 จำนวนครั้ง นักเรียนผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ไม่ผ่านเกณฑ์ ครั้งที่ 1 6 60.00 4 40.00 ครั้งที่ 2 100* หลังจากการใช้ชุดฝึกทักษะการท่องจำนักเรียนสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ผ่าน เกณฑ์จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 *จากนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในครั้งแรก 4 คน

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะการท่องจำเบื้องต้นของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ผู้วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google