งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี 2 ห้อง 1 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี 2 ห้อง 1 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปี 2 ห้อง 1 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ”
ผลงานวิจัยเรื่อง “ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจวิธีการสอนเรื่อง งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ ( เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw ) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี 2 ห้อง 1 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ” โดย นางประภัสสร ผลจันทร์

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา การบัญชีการเงิน เรื่อง งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร โดยใช้ กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw ) 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสนใจในวิธีการสอนก่อนเรียนและ หลังเรียนวิชาการบัญชีการเงิน เรื่อง งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก ธนาคารโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคการสอน แบบ Jigsaw )

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิดการออกแบบและกิจกรรมการเรียนแบบ ร่วมมือ (เทคนิคการสอน Jigsaw) 2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคการสอน Jigsaw)  3. สร้างกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคการสอน Jigsaw) และศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก ธนาคาร ใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคการ สอน Jigsaw) ฝึกปฏิบัติ และทดสอบหลังเรียน

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ( ปวส.2) โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 26 คน

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ตัวแปรต้น คือ การสอนโดยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw ) 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 2.1 ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการบัญชีการเงิน เรื่อง การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 2.2 ความสนใจในวิธีสอนวิชา การบัญชีการเงิน เรื่อง การ พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

6 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
1. แผนการสอนวิชาการบัญชีการเงิน เรื่องการพิสูจน์ยอดเงิน ฝากธนาคารโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิค การสอนแบบ Jigsaw) 2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นข้อสอบแบบ ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ และข้อสอบ อัตนัย จำนวน 1 ข้อ

7 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
3. แบบสอบถามวัดความสนใจในวิธีสอนวิชาการบัญชีการเงิน เรื่องการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร อนึ่งแผนการสอนโดย ใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ( เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw) ผู้วิจัยได้นำเครื่องมือรายการที่ 1 คือ แผนการสอน เรื่องการการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารโดยการใช้กิจกรรม การเรียนแบบร่วมมือ ( เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw) ที่ได้ ผ่านการปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญ

8 สรุปผลการวิจัย 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร โดยการสอนใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคการ สอนแบบ Jigsaw) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2. ความสนใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการ เรียนแบบมีส่วนร่วม (เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw) ก่อนการ ทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .01

9 ผลกระทบที่เกิดขึ้น 1. ด้านการสอนหรือ วิธีสอนที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้ ผ่ากระบวนการต่าง ๆ ได้ พิสูจน์ทดสอบ และเห็นผลประจักษ์ ด้วยตนเอง จึงเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีความเข้าใจ และจดจำ การ เรียนรู้นั้นได้นาน และเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ จำนวนมาก เช่น ทักษะกระบวนการการแสวงหาความรู้ ทักษะ กระบวนการคิด และทักษะกระบวนการกลุ่ม รวมทั้งได้พัฒนา ลักษณะนิสัยใฝ่รู้

10 ผลกระทบที่เกิดขึ้น 2. ด้านผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น ทำให้เกิดความ กระตือรือร้นในการ เรียนรู้

11 ข้อเสนอแนะการวิจัย ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและนวัตกรรมในรูปแบบอื่น ๆ การสอนโดยใช้กิจกรรมการร่วมมือ (เทคนิค Jigsaw) สามารถขยายผลไปใช้กับนักเรียนรุ่นต่อไปได้ และเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาบัญชีอื่นๆ

12 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ปี 2 ห้อง 1 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google