งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ชุดการสอนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการปรับปรุงบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพณิชยการ และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ชุดการสอนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการปรับปรุงบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพณิชยการ และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ชุดการสอนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการปรับปรุงบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพณิชยการ และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์ เรื่องการปรับปรุงบัญชี สำหรับนักศึกษาระดับชั้น
1. เพื่อสร้างและใช้ชุดการสอนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการปรับปรุงบัญชี สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนการใช้ชุดการสอนและหลังจากการใช้ชุดการสอน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดการสอนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. ความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษา ตัวแปรต้น ชุดการสอน

4 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 94 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้องการบัญชีและการขาย 1101 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา จำนวน 30 คน

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การปรับปรุงบัญชี โดยใช้แบบทดสอบก่อนการใช้ชุดการสอนการปรับปรุงบัญชี และหลังการใช้ชุดการสอนการปรับปรุงบัญชี 2. ชุดการสอน เรื่องการปรับปรุงบัญชี จำนวน 2 กิจกรรม ใช้เวลาในการสอนกิจกรรมละ 5 คาบ ๆ ละ 60 นาที รวมเป็น 10 คาบ ใช้สอนสัปดาห์ละ 4 คาบ *ชุดการสอนประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน pdf เรื่องการปรับปรุงบัญชี แบบฝึกทักษะ(แบบฝึกปฏิบัติ)

6 สรุปผลการวิจัย 1. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนใช้ชุดการสอนและหลังใช้ชุดการสอน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการปรับปรุงบัญชี พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังใช้ชุดการสอนสูงกว่าก่อนการใช้ชุดการสอน

7 สรุปผลการวิจัย 2. ด้านการวัดและการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชุดการสอนการแก้โจทย์ปัญหาบัญชีเบื้องต้น 2 ในการเรียนรายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ผลของการใช้ชุดการสอนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการปรับปรุงบัญชี ในการจัดการเรียนการสอนช่วยพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาได้จริง และนักศึกษาส่วนมาก เห็นด้วยกับการใช้ชุดการสอนประกอบการเรียนรู้ ผลรวมความพึงพอใจได้ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับดี

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น 1. การใช้ชุดการสอน ควรจะมีการปรับตัวเลขของกิจกรรมและในแบบฝึกทักษะให้เหมาะสมกับนักศึกษาที่นำไปใช้ 2. ครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียดของกิจกรรมในชุดการสอนให้เข้าใจ หรืออาจมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับกิจกรรม 3. การจัดกิจกรรมควรเป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 4. ครูผู้สอนควรมีการทบทวนความรู้ให้นักศึกษาก่อน 5 ประเมินผลแล้วครูต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบผลจากการทำแบบฝึกทักษะของทุกกิจกรรม

9 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. ควรมีการทำวิจัยเกี่ยวกับการสร้างชุดการสอนการแก้โจทย์บัญชี ที่จัดกิจกรรมเพื่อเน้นองค์ประกอบของการแก้โจทย์ปัญหาให้ครบทุกองค์ประกอบ คือ ทักษะทางด้านภาษา ด้านความรู้ ความเข้าใจ ไม่ใช่เฉพาะทักษะการคิดคำนวณและการวิเคราะห์ 2. ควรมีการทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้ชุดการสอนการแก้โจทย์บัญชีในระดับชั้นอื่นต่อไป 3. ควรมีการสร้างชุดการสอนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ในเรื่องอื่น 4. ควรมีการสร้างชุดเสริมทักษะในรายวิชาอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การใช้ชุดการสอนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการปรับปรุงบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพณิชยการ และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google