งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้สอน : นางฐิติมา พิริยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้สอน : นางฐิติมา พิริยะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้สอน : นางฐิติมา พิริยะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ โรงเรียน : บ้านท่าไม้ สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1 ผู้สอน แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์ วิชา : คณิตศาสตร์ เนื้อหาที่สอน : ค่าของเลขในแต่ละหลักและการเขียนในรูปกระจาย โรงเรียน

2 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 สาระสำคัญ จำนวนที่มีหลายหลัก เขียนแสดงค่าประจำหลักด้วยข้อความและเขียนในรูปของการกระจายได้เช่นเดียวกับจำนวนที่มีสองหลักและสามหลัก สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง ตัวชี้วัด มาตรฐาน. ค1.1 ป.3/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ เมื่อกำหนดตัวเลขแทนจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ให้สามารถบอกค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลักในแต่ละหลักแลเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้

3 ด้านทักษะกระบวนการ 1. ใช้วิธีที่หลากหลายแก้ปัญหา 2
ด้านทักษะกระบวนการ 1. ใช้วิธีที่หลากหลายแก้ปัญหา 2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง สาระการเรียนรู้ ค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก การเขียนในรูปของการกระจาย

4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครูเขียนตัวเลขให้นักเรียนบอกจำนวน แล้วเขียนตัวเลขแต่ละตัวลงในตารางหลักเลข เช่น 39,650 ให้นักเรียนบอกว่าตัวเลขใด อยู่ในหลักใด มีค่าเท่าไร หมื่น พัน ร้อย สิบ หน่วย 3 9 6 5 3 อยู่ในหลักหมื่น มีค่าเป็น 30,000 9 อยู่ในหลักพัน มีค่าเป็น 9,000 6 อยู่ในหลักร้อย มีค่าเป็น 600 5 อยู่ในหลักสิบ มีค่าเป็น 50 0 อยู่ในหลักหน่วย มีค่าเป็น 0 2. ครูยกตัวอย่างจำนวน ให้นักเรียนฝึกบอกค่าของตัวเลขในแต่ละจำนวน แล้วร่วมกันสรุปว่า ตัวเลขแต่ละตัว จะมีค่าแตกต่างกันตามค่าประจำหลัก

5 3. จากจำนวนต่างๆในข้อ1 ครำมาเขียนใหม่ตามค่าประจำหลักของตัวเลขแต่ละตัว เช่น 39,650 = 30,000+9, ,378 = 20,000+4, ครูให้นักเรียนสังเกตวิธีการเขียนจำนวนดังกล่าวแล้วแนะนำว่าเป็นเขียนจำนวนในรูป กระจายและสรุปความหมายของการเขียนจำนวนในรูปกระจาย โดยพิจารณาจากลักษณะการ เขียน ซึ่งเป็นการเขียนจำนวนในรูปการบอกค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก 5. ครูนำบัตรจำนวนที่ไม่เกิน 10,000 มาให้นักเรียนช่วยกันบอกค่าของตัวเลขแต่ละตัว จากนั้นนำไปเขียนในรูปกระจาย 6. นักเรียน และครูร่วมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับจำนวน ที่มีหลายหลัก เขียนแสดงค่า ประจำ หลักด้วยข้อความ และเขียนในรูปของการกระจายได้ เช่นเดียวกับจำนวนที่มีสองหลักและสาม หลัก 7. ให้นักเรียนทำแบบฝึกเสริมทักษะ

6 สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 1. บัตรตัวเลขที่มี สี่หลัก ห้าหลัก 2
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 1. บัตรตัวเลขที่มี สี่หลัก ห้าหลัก 2. แบบฝึกเสริมทักษะ 3. ใบความรู้ วัดผลประเมินผล การวัดผล 1.สังเกตจากความสนใจ ตั้งใจในการเรียน ความรับผิดชอบการทำแบบฝึกเสริมทักษะ 2. ตรวจแบบฝึกเสริมทักษะ การประเมินผล 1. ถือเกณฑ์ผ่านจากการสังเกตพฤติกรรมสำหรับผู้ที่ได้ระดับคุณภาพตั้งแต่ 1 ขึ้นไป 2. ถือเกณฑ์ผ่านสำหรับผู้ที่ทำแบบฝึกเสริมทักษะชุดที่ 1 ได้ถูกต้องร้อยละ 75 ขึ้นไป 3. ถือเกณฑ์ผ่านสำหรับผู้ที่ทำแบบฝึกเสริมทักษะ ได้ถูกต้องร้อยละ 75 ขึ้นไป

7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ลงชื่อ……………. ( ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้ บันทึกหลังสอน 1. ผลการสอน …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. 3. แนวทางแก้ไข

8 นางสาวสุมินตรา ต๊กควรเฮง 551121818 นางสาวณัฐสุดา หุ่นเที่ยง 551121819
ผู้จัดทำ นางสาวสุธิชา เภาหนู นางสาวสุมินตรา ต๊กควรเฮง นางสาวณัฐสุดา หุ่นเที่ยง นางสาวปภัสรา สายป่าน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้สอน : นางฐิติมา พิริยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google