งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้เสนอ นางประภัสสร แก้วประสาน สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้เสนอ นางประภัสสร แก้วประสาน สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้เสนอ นางประภัสสร แก้วประสาน สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการคำนวณหาส่วนแบ่งกำไรขาดทุนของกิจการร่วมค้า กรณีไม่เปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก โดยใช้ชุดการสอน วิชา การบัญชีร่วมค้าและฝากขายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ผู้เสนอ นางประภัสสร แก้วประสาน สาขาวิชา การบัญชี สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ปรากฏ เป็นอีกวิชาหนึ่งที่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ต้องเรียนตามหลักสูตร วิชา การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย เรื่อง การคำนวณหาส่วนแบ่งกำไรขาดทุน ของกิจการร่วมค้ากรณีไม่เปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหากจะแตกต่างจากบัญชี ที่นักเรียนต้องเรียนโดยทั่ว ๆ ไปที่เคยเรียน ซึ่งจะต้องเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของการร่วมค้า รูปแบบการร่วมค้า วิธีการบัญชีของการร่วมค้า การบันทึกบัญชีการร่วมค้า

3 ซึ่งนักเรียนจะต้องบันทึกรายการเกี่ยวกับการร่วมค้าได้ จากประสบการณ์ในการสอนบัญชีมาหลายปี ผู้สอนได้สอบถามถึงหลักการบันทึกบัญชีต่าง ๆ ที่นักเรียนได้เรียนมา นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการบันทึกบัญชีเบื้องต้น บันทึกบัญชีเกี่ยวกับ การซื้อขายสินค้า ผู้สอนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจ จะเรียนด้วยการท่องจำ และไม่สามารถจัดทำรายการงบการเงินได้จะต้องเปิดตัวอย่างดูเวลาทำ แบบฝึกหัดดังกล่าวส่งผลกระทบถึงผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นทางการซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

4 วัตถุประสงค์งานการวิจัย
ผู้วิจัยจึงค้นคว้าหาวิธี เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อแก่ผู้เรียนและผู้สอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้ วัตถุประสงค์งานการวิจัย เพื่อสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ประเภทวิชาพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3)

5 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของชุดการสอน วิชาการบัญชีร่วมค้าและ ฝากขาย ประเภทวิชาพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) 2.1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ประเภทวิชาพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) 2.2 ศึกษาความสนใจในการเรียนจากการสอนโดยใช้ชุดการสอน วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ประเภทวิชาพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3)

6 กำหนดกลุ่มประชากรตัวอย่าง
ตาราง-ผังสรุปสำคัญ กำหนดกลุ่มประชากรตัวอย่าง สร้างเครื่องมือ ทดสอบก่อนเรียน สอบถามความพึงพอใจ สอนโดยใช้ชุดการสอน ทดสอบหลังเรียน ข้อเสนอแนะการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย

7 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี จำนวน 40 คน
การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด ได้แก่ 1. เครื่องมือทดลอง ได้แก่ 1.1 ชุดการสอน วิชา การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย 1.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน 2. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.2 แบบวัดความสนใจในการเรียนจากการใช้ชุดการสอน

8 3. วิธีการทดลองใช้แบบแผนการทดลองชนิดกลุ่มเดียววัด ภายหลัง
(One Group Posttest only Design) 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

9 สรุปผล 1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนเชิงทดลอง วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ประเภทวิชาพณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็น 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ประเภทวิชาพณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลังการเรียนด้วยชุดการสอนเชิงทดลอง อยู่ในระดับ ดี 3. ความสนใจในการเรียน จากการเรียนด้วยชุดการสอน วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ประเภทวิชาพณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อยู่ในระดับ มาก

10 ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้งต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย


ดาวน์โหลด ppt ผู้เสนอ นางประภัสสร แก้วประสาน สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google