งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้เสนอ นางสาวนิภาพร วิริยะประกอบ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้เสนอ นางสาวนิภาพร วิริยะประกอบ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้เสนอ นางสาวนิภาพร วิริยะประกอบ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 โดยใช้เทคนิคแบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยการจับคู่ “One-to-One Tutoring ผู้เสนอ นางสาวนิภาพร วิริยะประกอบ สาขาวิชา สามัญ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากนักเรียนมีผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา แตกต่างกัน จากสภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ต้องการ ให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น และแก้ปัญหาเป็นด้วยตนเองได้ ผู้วิจัยใน ฐานะผู้สอนจึงมีความสนใจว่า แนวทางหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนสามารถ เรียนมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนที่สูงขึ้น วิธีหนึ่ง คือ วิธีการเรียนที่ เรียกว่า การเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยการจับคู่ “One-to- One Tutoring”

3 วัตถุประสงค์งานการวิจัย
เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนสาขาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบเพื่อนช่วย เพื่อนโดยการจับคู่ “One-to-One Tutoring”

4 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
ระยะเวลาและสมมติฐาน ระยะเวลาในการวิจัย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 สมมติฐานการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญ

5 ตัวแปรและเครื่องมือ ตัวแปรอิสระ : การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยการจับคู่ แบบ“One-to-One Tutoring” ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ ของผู้เรียน เครื่องมือ : กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง เลขยกกำลัง และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์

6 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
จำนวนนักเรียน(44 คน) คะแนนระหว่างเรียน (เต็ม 20 คะแนน) คะแนนทดสอบหลังเรียน (เต็ม 10 คะแนน) ค่าเฉลี่ย 16.25 8.09 S.D. 2.38 1.33 E1/E2 81.25 80.91

7 สรุปผล ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2
จากผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 มีค่า สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจาก การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยการจับคู่ “One-to-One Tutoring” จะช่วยให้ผู้เรียนช่วยเหลือกัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้จับคู่กันและร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ทำ ให้การเรียนมีความสนุกและได้รับความรู้โดยทั่วกัน

8 สรุปผล ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ที่กำหนด
จากผลการทดลองพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้เนื่องมา จากการเรียนรู้ แบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยการจับคู่ “One-to-One Tutoring” จะช่วยให้ ผู้เรียนช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับคู่แบบคละความสามารถ จะทำให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนได้รับความรู้จากเพื่อนมากขึ้น

9 สรุปผล ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
จากผลการทดลองพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในทุก ๆ ด้าน ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่ได้เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยการจับคู่ “One-to-One Tutoring” เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้จับคู่และ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น การอภิปราย ทำให้การเรียนมีความ สนุกสนานได้รับความรู้โดยทั่วกัน

10 ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้งต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย


ดาวน์โหลด ppt ผู้เสนอ นางสาวนิภาพร วิริยะประกอบ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google