งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวอ้อมใจ ยิ้มสอาด แผนกการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวอ้อมใจ ยิ้มสอาด แผนกการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวอ้อมใจ ยิ้มสอาด แผนกการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมุติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ผู้วิจัย นางสาวอ้อมใจ ยิ้มสอาด แผนกการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
นักศึกษาที่เรียนวิชาการขายเบื้องต้น มีความรู้เกณฑ์ที่ต่ำ อาจเนื่องจากวิธีการสอนจากเดิม ซึ่งยึดครูเป็นสำคัญหรือยึดครูเป็นศูนย์กลาง คือใช้วิธีการบรรยาย โดยวิธีการนี้จะให้นักเรียน- นักศึกษา ฝึกการจัดทำด้วยตนเอง ในรูปของการแสดงบทบาทสมมุติจากกรณีศึกษา และศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เพื่อให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการขายเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมุติ ของนักเรียนระดับ ปวส. 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู แผนกบริหารธุรกิจ

3 วัตถุประสงค์ของการทำวิจัย
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมุติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง ด้วยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน รวม 76 271 2.45 8.74 ร้อยละ 24.50 87.40

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า การพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น ด้วยการจัดการเรียนการสอน แบบบทบาทสมมุติ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 นักเรียนทั้งหมด 31คน คะแนนก่อนเรียนรวม = 76 มีค่า = 2.45 คิดเป็นร้อยละ24.50 คะแนนหลังเรียนรวม = 271 มีค่า = คิดเป็นร้อยละ87.4นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6 สรุปผลการวิจัย คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิชาการขายเบื้องต้นคะแนนหลังเรียน ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่การจัดการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมุติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมุติ  การวิจัยพบว่า นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาขายเบื้องต้น มากยิ่งขึ้น ดังนั้นการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับการใช้กิจกรรมการเรียนการสอน ที่หลากหลาย ทำให้นักเรียน ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน ทำให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

7 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
ทราบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่ จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวอ้อมใจ ยิ้มสอาด แผนกการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google