งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบความคงทนในบทเรียนระหว่าง วิธีการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองกับวิธีการแบบบรรยาย นุชดา ลาทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบความคงทนในบทเรียนระหว่าง วิธีการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองกับวิธีการแบบบรรยาย นุชดา ลาทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบความคงทนในบทเรียนระหว่าง วิธีการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองกับวิธีการแบบบรรยาย นุชดา ลาทอง

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
ผู้สอนใช้วิธีบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบในการสอนเรื่องความรู้เบื้องต้นในวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เมื่อมีการทดสอบท้ายหน่วย ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบท้ายหน่วยผ่านทุกคน เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง ผู้เรียนมักจะลืมและไม่สามารถตอบคำถามในเรื่องที่เรียนผ่านมาแล้วได้ แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนไม่สามารถจดจำในสิ่งที่ผู้สอนสอนได้

3 แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือกระทำด้วยตนเองโดยอาศัยประสบการณ์เดิม ให้โอกาสผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ตรงกับบุคคลอื่น ๆ ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นสังคมของการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ที่อธิบาย ความรู้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการถ่ายทอด แต่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการสร้างความรู้อย่างตื่นตัว

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในบทเรียนของผู้เรียน ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองกับวิธีการบรรยายและยกตัวอย่างประกอบ วิธีการจัดการเรียนรู้ สร้างความรู้ด้วยตนเอง บรรยายและยกตัวอย่าง ความคงทนในบทเรียน

5 สมมติฐานในการวิจัย ผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองมีคะแนนทดสอบเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการบรรยายและยกตัวอย่างประกอบ

6 ขั้นตอนการวิจัย กำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์” จัดทำแผนการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลังเรียน กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มควบคุม เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบบรรยายและยกตัวอย่างประกอบ คือ นักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 ห้อง 4 สาขางานคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 คน กลุ่มทดลอง เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง คือ นักเรียน ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 ห้อง 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ จำนวน 34 คน

7 ขั้นตอนการวิจัย

8 ผลการวิจัย

9 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบความคงทนในบทเรียนระหว่าง วิธีการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองกับวิธีการแบบบรรยาย นุชดา ลาทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google