งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย อาจารอุบลรัตน์ น้อยสำแดง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย อาจารอุบลรัตน์ น้อยสำแดง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย อาจารอุบลรัตน์ น้อยสำแดง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า เรื่อง การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนทั้ง 6 วิธี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 โดยใช้วิธีแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้วิจัย อาจารอุบลรัตน์ น้อยสำแดง

2 - ขาดการจูงใจ การกระตุ้นให้คิด
ปัญหา นักเรียน - ขาดการจูงใจ การกระตุ้นให้คิด - ขาดการทำงานเป็นกลุ่ม ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ครูผู้สอน - ขาดสื่อการสอน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า เรื่อง การตีราค่าสินค้าคงเหลือตามราคาทุนทั้ง 6 วิธี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง โดยใช้วิธีแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

4 แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
กรอบแนวคิด ตัวแปรต้น การจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า เรื่อง การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนทั้ง 6 วิธี”

5 ขอบเขตการวิจัย ประชาการ กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 สาขางานบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ที่เรียนวิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 50 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 สาขางานบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ที่เรียนวิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา จำนวน 20 คน ที่มีผลคะแนนหลังจากการทำแบบทดสอบแล้วต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50

6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พุทธศักราช สาขาวิชาบัญชี ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มเพื่อช่วยเพื่อน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7 วิธีการดำเนินการวิจัย
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน วิชาระบบบัญชีเดี่ยว และสินค้า กำหนดแนวทางการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีแบบเพื่อนช่วยเพื่อน กำหนดกลุ่มประชากร จำนวน 50 คน สร้างเครื่องมือการวิจัย จำนวน 30 ข้อ 4 ตัวเลือก ดำเนินการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 คน เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการวิจัย

8 ผลเปรียบเทียบ แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน
เลขที่ Pre-test X Post-test X D 1 8 17 -9 81 2 10 18 -8 64 3 11 16 -5 25 4 9 -7 49 5 7 20 -13 169 6 12 21 -6 36 19 -10 100 -11 121 13 14 -1 23 -3 28 -16 256 15 -17 289 -15 225 N = 20 X = 192 X = 365 D = X - X - 173 = 1,843

9 สรุปผลการวิจัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขางานบัญชี ที่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (กลุ่มทดลอง) จำนวน 20 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70

10 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา
ด้านผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า เรื่อง การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนทั้ง 6 วิธี โดยใช้วิธีการเรียน แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีผลผ่านเกณฑ์ที่ตั้งใจ และเป็นที่น่าพอใจ มีความสามัคคี รักกัน และเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือกันในกลุ่มเพื่อน พัฒนาวิธีการสอน

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย อาจารอุบลรัตน์ น้อยสำแดง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google