งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชางานฝึกฝีมือ เรื่องงานร่างแบบด้วยมือโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกช่างอุตสาหกรรม ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชางานฝึกฝีมือ เรื่องงานร่างแบบด้วยมือโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกช่างอุตสาหกรรม ปีการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชางานฝึกฝีมือ เรื่องงานร่างแบบด้วยมือโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกช่างอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ” โดย นายกมล ศรีวัฒนะ

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานฝึกฝีมือ เรื่อง งานร่างแบบด้วยมือโดยใช้ชุดฝึกทักษะของนักเรียนระดับ ชั้นปวช.1 แผนกช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ก่อนและหลังเรียนการใช้ชุดฝึกทักษะ

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนา ผลสัมฤทธิ์วิชางานฝึกฝีมือ เรื่องงานร่างแบบด้วยมือ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกช่างอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ตัวแปรต้น * ชุดฝึกทักษะเรื่องงานร่างแบบ ด้วยมือ ตัวแปรตาม * ผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชางานฝึกฝีมือเพิ่มขึ้น นักเรียนระดับชั้น ปวช.1แผนกช่างอุตสาหกรรม

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นนักเรียนช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จำนวน 165 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินงานร่างแบบด้วยมือร้อยละ 50 โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวนทั้งหมด 32 คน

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานฝึกฝีมือ เรื่องงานร่างแบบด้วยมือ ผู้วิจัยได้แบ่งการสร้างเครื่องมือออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. บทเรียนงานฝึกฝีมือเรื่องงานร่างแบบด้วยมือ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานร่างแบบด้วยมือ

6 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้

7 สรุปผลการวิจัย การทดลองใช้นวัตกรรมเกี่ยวกับชุดฝึกทักษะงานร่างแบบ ด้วยมือ ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ของผู้เรียน จำนวน คน มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นทุกคนการนำเอา นวัตกรรม การเรียนรู้มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน สามารถที่จะช่วยครูผู้สอนเพิ่มทักษะผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็นการพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อการเรียนรู้งานร่างแบบด้วยมือเพราะนักเรียนที่นำมาฝึกทักษะกับชุดฝึกทักษะแล้วมีระดับคะแนนสูงขึ้น รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชางานฝึกฝีมือ

9 ข้อเสนอแนะการวิจัย ควรส่งเสริมเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ และติดตามปรับปรุงงานวิจัยให้ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด และนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูง การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชางานฝึกฝีมือ เรื่องงานร่างแบบด้วยมือโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกช่างอุตสาหกรรม ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google