งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 จัดทำโดย... นางนุชจรินทร์ แก้ววงวาล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนแบบบรรยายผลสัมฤทธิ์ของการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้พื้นฐานทางด้านโปรแกรมประมวลผลคำของนักศึกษาต่ำด้วยทำให้ครูผู้สอนไม่สามารถสอนเนื้อหาให้นักศึกษาเข้าใจและบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนการสอนในเนื้อหานั้นได้ อีกทั้งในปัจจุบัน ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการผลิตสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถช่วยสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจให้เหมาะสมกับบทเรียนนั้นได้จึงส่งผลต่อพื้นฐานการเรียนในรายวิชาดังกล่าว

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
[1] เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ [2] เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ [3] เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
สรุปสำคัญ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนเสริมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ความสนใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

5 สรุปสำคัญ(ต่อ) ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา จำนวน 2 ห้อง รวม 60 คน กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษา ที่ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายมา จำนวน 1ห้องเรียนจำนวน 30 คน

6 สรุปผลการวิจัย ผลจากวิจัยพบว่าบทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพพอใช้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่าก่อนเรียนย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงออกในขณะเรียน พบว่าส่วนใหญ่ให้ความสนใจ มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ดี ในด้านความคิดเห็น ผู้เรียนเห็นว่าบทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนควบคุมบทเรียนได้เอง และสามารถทราบผลการทำแบบฝึกหัดได้มากที่สุด นักศึกษาพอใจและเห็นว่าการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความน่าสนใจ ทำให้อยากเรียนมากขึ้น

7 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
1 ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 2 ทราบผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 3 นักศึกษาที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำมีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ้น 4 ได้แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชุดนี้ให้เหมาะสมมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google