งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย : นางสาวสุรีรัตน์ ขันคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย : นางสาวสุรีรัตน์ ขันคำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย : นางสาวสุรีรัตน์ ขันคำ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การใช้สูตรและการคำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel ในรายวิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน รหัสวิชา 2201 – 2404 ผู้วิจัย : นางสาวสุรีรัตน์ ขันคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย นักเรียนขาดทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งนักศึกษาสาขาการบัญชี จำเป็นต้องมีทักษะความเข้าใจในการใช้สูตรและการคำนวณ เพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับงานด้านการบัญชี ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการคำนวณเลขที่ผิดจากการใช้เครื่องคิดเลขและช่วยลดระยะเวลาในการคำนวณหาค่าต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นตัวช่วย ครูผู้สอนเห็นความสำคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาและสื่อการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนใช้เรียนด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล โดยสามารถทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำกัดเรื่องเวลาในการเรียนรู้

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การใช้สูตรและการคำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel ในรายวิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน รหัสวิชา 2201 – 2404 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้สูตรและการคำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel ในรายวิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน รหัสวิชา 2201 – 2404 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการทดสอบ ประชากร(คน) คะแนนเต็ม ร้อยละ 14 20 17.29 86.43 จากตาราง พบว่าคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ หรือร้อยละ 86.43

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
รายการประเมิน ระดับวามคิดเห็น แปลผล 1 รูปภาพและแอนิเมชั่นกระตุ้นความสนใจ 4.00 มาก 2 เมนูหลักเชื่อมโยงบทเรียน/หน้าอื่นๆเหมาะสม 4.26 3 โครงสร้างของเนื้อหาชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 4 สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 4.50 5 ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นที่สอน 4.56 6 ใช้ภาษาถูกต้องและสื่อความหมาย เหมาะสมกับผู้เรียน 7 การนำเสนอเนื้อหาเหมาะสม 8 กระบวนการส่งเสริมกระบวนการคิด 3.86 9 ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตร 4.30 10 แบบฝึกหัดประกอบในบทเรียนเหมาะสม 3.80 11 แบบทดสอบประเมินผลการเรียนเหมาะสม รวมระดับคะแนนเฉลี่ย 4.17 นักเรียนมีความพึงพอใจมาก

6 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การใช้สูตรและการคำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel มีคะแนนจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนได้คะแนนสูงสด 20 คะแนน ต่ำสุด 15 คะแนน และค่าเฉลี่ยเท่ากับ หรือร้อยละ 86.43 2. ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การใช้สูตรและการคำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel นักเรียนมีระดับความต้องการบทเรียนมาก

7


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย : นางสาวสุรีรัตน์ ขันคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google