งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
วิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต วิชา ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ผู้วิจัย นายพิภู อินทร์บำรุง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ปัญหาการวิจัย นักเรียนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ให้ความสำคัญในกิจกรรมกลุ่ม จึงส่งผลให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเรียน เป็นเหตุให้นักเรียนไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองไม่สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤต ที่ไม่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่องความปลอดภัยในชีวิต วิชาครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต

4 ตาราง หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะ
ตาราง หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะ คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ - จากการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียนและการทำแบบทดสอบย่อยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 140 40 33.28 30.60 83.46 84.00 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (E1/E2) เท่ากับ 83.46/84.00

5 คะแนน N S.D. t P ก่อน 40 22.52 1.44 -20.23 .000** หลัง 30.67 2.86
ตาราง การเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต คะแนน N S.D. t P ก่อน 40 22.52 1.44 -20.23 .000** หลัง 30.67 2.86

6 สรุปผลการวิจัย 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต นักเรียนระดับชั้น ปวช มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ / ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2. นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google