งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางนันทา สุพจน์เฉลิมขวัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางนันทา สุพจน์เฉลิมขวัญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางนันทา สุพจน์เฉลิมขวัญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพูด และเขียนส่วนประกอบหลักและรองของจดหมายธุรกิจ ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ของนักเรียนระดับชั้นปวช.3/4 วิทยาลัย เทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

3 ปัญหาการวิจัย จากการสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระดับชั้นปวช.3/4 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่าผู้เรียนในห้องเรียนนี้แบ่งเป็นกลุ่มๆ ต่าง คนต่างเรียน ไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน คือไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กลุ่ม ผู้เรียนที่เรียนเก่งจะไม่สนใจกลุ่มผู้เรียนที่เรียนอ่อน ทำให้เกิดปัญหา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยซึ่งรับผิดชอบในฐานะ ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษจึงคิดหาแนวทางแก้ไข ให้ผู้เรียนที่เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น จึง นำแนวคิดทฤษฎีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ มาจัด กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการพูดและเขียน ส่วนประกอบหลักและรองของ จดหมายธุรกิจให้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์

5 ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์จากการวัดผลสัมฤทธิ์ การเรียน ผลการฝึกทักษะ จำนวนผู้เรียน ค่าร้อยละ ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ 21 100 ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์

6 จากตารางที่ 1 ผลการหาค่าร้อยละของผู้ที่ผ่านเกณฑ์จากการ วัดผลสัมฤทธิ์การเรียน ของนักเรียนปวช.3/4 จำนวน 21 คน แสดงให้เห็นว่า มีผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จำนวนทั้งหมด 21 คน หรือร้อยละ 100 ผลพบว่าผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียน ทุกคน

7 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยจากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคจิ๊กซอว์
ข้อ รายการ ระดับความพึงพอใจ x 1 เนื้อหาเรื่องส่วนประกอบหลักและรองของจดหมายธุรกิจ 4.14 2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสม 4.81 3 สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเหมาะสม 3.76 รวม 4.24

8 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจใน การเรียนรู้ด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ด้านกิจกรรม การเรียนการสอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ด้านสื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ในภาพรวมได้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 แสดงว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก

9 สรุปผลการการวิจัย จากการที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 21 คน คิด เป็นร้อยละ 100 มีผลมาจากการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน สรุปความคิดรวบยอดของเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการเขียนส่วนประกอบ หลักและรองด้วยตนเอง ทำให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่อง แท้ จึงสามารถทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลการศึกษาเจตคติ พบว่าผู้เรียนเห็นว่า กิจกรรมการเรียนการสอนมีความ เหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ความพึงพอใจในภาพรวมได้คะแนน เฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียน การสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์อยู่ในระดับมาก เพราะผู้เรียนได้รับ ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง จึงทำให้ผลการเรียนดีขึ้น

10 ประโยชน์ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3. ครูผู้สอนได้นวัตกรรมการเรียนการสอนประเภทเทคนิควิธี โดยการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางนันทา สุพจน์เฉลิมขวัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google