งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย : นายสุพัฒน์ กลัดสมบุญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย : นายสุพัฒน์ กลัดสมบุญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย : นายสุพัฒน์ กลัดสมบุญ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา กระบวนการจัดทำบัญชี การจัดทำงบการเงิน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี The achievement of the inventory.The preparation of financial statements using the skills.Of students. The second year Bachelor of Business Administration degree in accounting.Chonburi Techological College. ผู้วิจัย : นายสุพัฒน์ กลัดสมบุญ

2 ปัญหาการวิจัย วิชา กระบวนการจัดทำบัญชี เป็นวิชาที่สำคัญต่อการทำบัญชีของทุกรายวิชาบัญชี นักเรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐานและความรู้เกี่ยวกับงบการเงิน และ จัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.ในภาคเรียนที่ 1 พ.ศ และในการเรียนวิชา กระบวนการจัดทำบัญชี ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จำนวน1 ห้อง ประกอบด้วย นักเรียนทั้งสิ้น 44 คน พบว่า นักเรียนจำนวน 25 คน จัดทำงบการเงินขาดความถูกต้อง และความสะอาดเรียบร้อย เป็นผลให้ไม่่ประสบผลสำเร็จในการเรียน จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาโดยการสร้างชุดแบบฝึก ทักษะ เรื่อง การจัดทำงบการเงิน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและทดลองทำเพิ่มเติม และยัง เป็นวิธีที่สอดคล้องกับแนวคิดใหม่ทางการศึกษาที่ต้องการให้การเรียนการสอนยึดผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง การจัดทำงบการเงิน วิชากระบวนการจัดทำบัญชี ชั้น ปวช. ปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ 2. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง การจัดทำงบการเงิน

4 ตารางแสดงผล ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง การจัดทำงบการเงิน ผลการใช้ชุดแบบฝึก จำนวน (N) คะแนนเต็ม รวม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ S.D. E1 แบบฝึกทักษะ ชุด 1 25 20 410 16.40 82.00 1.58 86.9 แบบฝึกทักษะ ชุด 2 459 18.36 91.80 0.95 ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการทดสอบก่อน-หลังใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการจัดทำงบการเงิน ผลการทดสอบ จำนวน(N) คะแนนเต็ม รวม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ S.D. E2  ก่อนใช้แบบฝึกทักษะ 25 20 191 7.46 38.20 4.42 81.60 หลังใช้แบบฝึกทักษะ 408 16.32 1.91 ผลต่างของคะแนน 217 8.68 43.40 0.47 

5 สรุปผลการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา กระบวนการจัดทำบัญชี การจัดทำงบการเงิน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 1. ประสิทธิภาพของการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ การพัฒนาการจัดทำงบการเงินโดยใช้ แบบฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพ 86.90/81.60 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ดัชนีประสิทธิผลของการใช้ชุดแบบฝึก การพัฒนาการจัดทำงบการเงินรธุรกิจ มีค่าเท่ากับ หรือคิดเป็นร้อยละ 72.20 3. การพัฒนาการจัดทำงบการเงินโดยใช้แบบฝึกทักษะ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังได้ฝึกทักษะโดยการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ แตกต่างกัน โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

6 จากผลการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากระบวนการจัดทำบัญชี
อภิปรายผล จากผลการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากระบวนการจัดทำบัญชี การจัดทำงบการเงินโดยใช้แบบฝึกทักษะได้ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลงานวิจัย สายพิณ สีดา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รายการปรับปรุง วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนปวส.1 ห้อง 5 จำนวน 14 คนพบว่า ค่าเฉลี่ยหลังเรียน ( = 7.50) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 2.85) และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กองเหรียญ มอนไธสง ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้นำมาใช้กับนักเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 83.34/89.77 และดัชนีประสิทธิผล ของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 0.678

7 ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการใช้แบบฝึกทักษะในการเรียนรู้ ในเนื้อหาอื่น หรือระดับชั้นอื่นๆ 2. ควรมีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องเดียวกันนี้แต่สับเปลี่ยนกลุ่มศึกษากับกลุ่มใหม่ ไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ได้ผลเปรียบเทียบกับการทดลองที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประโยชน์ของการวิจัย 1. ผู้สอนสามารถนำแบบฝึกทักษะ เรื่อง การจัดทำงบการเงิน ไปใช้ในการจัด กระบวนการเรียนการสอนทั้งภายในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียน เพื่อสร้าง องค์ความรู้ทางด้านให้กับผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น 2. ผู้เรียนสามารถนำแบบฝึกทักษะ ฯ มาศึกษาเพิ่มเติมในหน่วยการเรียนที่ไม่เข้าใจ เพื่อให้เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น

8 จบการนำเสนอ ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
จบการนำเสนอ ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย : นายสุพัฒน์ กลัดสมบุญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google