งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
13/04/60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาใน
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาใน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ผู้วิจัย นางสาวปวีณา วงศ์ต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

3 13/04/60 ความเป็นมา

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาก่อนเรียนและหลังเรียน

5 กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรอิสระ การจัดการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวแปรตาม การจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบซิปปา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1

6 วิธีดำเนินการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 จำนวน 135 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 50 คน เป็นการสุ่มเจาะจง (Purposive Sample) เฉพาะห้องที่ผู้วิจัยเป็น ผู้สอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1

7 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1. แผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบซิปปา 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

8 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี เบื้องต้น 1 ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 2. ดำเนินการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองด้วยตนเอง ตามแผนการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบซิปปา โดยดำเนินการสอน สัปดาห์ละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที เป็นเวลา 5 สัปดาห์ รวม 20 คาบ 3. ดำเนินการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา ใน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 4. นำข้อมูล และคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผล และอภิปราย ผลการวิจัย

9 สรุปผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น1 ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

10 ประโยชน์ของการวิจัย 1. นำผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
1. นำผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ที่เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามรูปแบบซิปปา 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ดีขึ้น

11 13/04/60 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google