งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายภิรักษ์ คำศรี ชื่อผลงานวิจัย : ชื่อผู้วิจัย :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายภิรักษ์ คำศรี ชื่อผลงานวิจัย : ชื่อผู้วิจัย :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายภิรักษ์ คำศรี ชื่อผลงานวิจัย : ชื่อผู้วิจัย :
การพัฒนาทักษะการคิด คำนวณเรื่องการบวกและ การลบจำนวนเต็มของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะ ชื่อผู้วิจัย : นายภิรักษ์ คำศรี

2 เช่น (–10) + 3 ต้องเท่ากับ –7 แต่นักเรียนมักตอบ –13 เป็นต้น
ปัญหาการวิจัย สภาพปัญหา นักเรียนขาดความรู้ความชำนาญในเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็ม คือนักเรียนส่วนใหญ่มักสับสนเกี่ยวกับเครื่องหมายบวกหรือลบ เช่น (–10) + 3 ต้องเท่ากับ –7 แต่นักเรียนมักตอบ –13 เป็นต้น กล่าวคือปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเนื่องจากเนื้อหาสาระนี้เป็นพื้นฐานความรู้ในเนื้อหาต่อไป

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็มของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะ

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
/ กรอบแนวคิด กรอบความคิดในการวิจัย ทักษะการคิดคำนวณ การจัดกิจกรรม ฝึกคิดเสริมทักษะ ความพึงพอใจของ นักเรียน

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1/16, 1/17, 1/19, 1/21 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี นักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จำนวน 23 คน

6 ผลวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนเรียน หลังเรียน 5.22 3.15 14.91 4.08 27.51**
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนและเรียนโดยใช้กิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะ ก่อนเรียน หลังเรียน t ค่าเฉลี่ย S.D. 5.22 3.15 14.91 4.08 27.51**

7 ผลวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะ ข้อที่ / รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. อันดับที่ 7. การเสริมแรงทางบวก เช่น ชมเชย ให้กำลังใจ 4.91 .29 1 9. การอธิบาย / ให้คำแนะนำเพิ่มเติมของครู 1. การจัดการแข่งขันการคิดคำนวณเป็นกลุ่ม 4.87 .34 3 10. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะ 4.78 .52 4 8. การแทรกกิจกรรมนันทนาการ เช่น เต้นหรือทำท่าประกอบเพลง 4.65 .65 5 3. การกำหนดโจทย์ปัญหาการบวกลบโดยครู 4.61 .50 6 6. ความหลากหลายของโจทย์ปัญหาที่ครูและนักเรียนกำหนด .58 4. การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กำหนดโจทย์ปัญหาและเฉลยคำตอบ 4.57 .59 8 2. การจัดการแข่งขันการคิดคำนวณเป็นรายบุคคล 4.22 9 5. ความเหมาะสมของโจทย์ปัญหาที่นักเรียนกำหนด 4.04 .82 10 เฉลี่ยรวม 4.62 .51

8 สรุปผลการวิจัย 1. นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 มีพัฒนาการทาง ทักษะการคิดคำนวณเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็มสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หลังจากเรียนรู้โดยใช้ กิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะที่ผู้วิจัยคิดค้นขึ้น 2. นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมฝึกคิดเสริม ทักษะโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

9 ข้อเสนอแนะ 1. ควรนำกิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ หรือ ห้องเรียนอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่ขาดทักษะการคิดด้านต่างๆต่อไป 2. ควรมีการศึกษาวิจัยว่าการเสริมแรงทางบวกมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้นำผลมาพัฒนากระบวนการ เรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพต่อไป

10 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นายภิรักษ์ คำศรี ชื่อผลงานวิจัย : ชื่อผู้วิจัย :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google