งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางปราณี ธำรงสุทธิพันธ์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางปราณี ธำรงสุทธิพันธ์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางปราณี ธำรงสุทธิพันธ์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจำหน่ายหุ้นและการริบหุ้น วิชาการบัญชีบริษัท จำกัด โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดย นางปราณี ธำรงสุทธิพันธ์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนในปัจจุบันด้านการบัญชีมีการพัฒนามากขึ้นตามลักษณะของวิชาชีพบัญชี คือ ด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านวางระบบบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ปัญหาที่พบคือการเรียนการสอนจะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย ทันต่อความเปลี่ยนแปลงตามวิชาชีพต่างๆ ที่ไม่เน้นเฉพาะด้านการทำบัญชีเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะด้านการบัญชีบริษัท จำกัด ซึ่งได้แยกเป็นแขนงหนึ่งในวิชาชีพบัญชี จึงต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องเน้นมากขึ้นในการเรียนการสอน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การจำหน่ายหุ้นและริบหุ้น วิชาการบญชีบริษัท จำกัด โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3

4 คะแนน ก่อนเรียน และคะแนน หลังเรียน จากการใช้แบบฝึกปฏิบัติ
คะแนน ก่อนเรียน และคะแนน หลังเรียน จากการใช้แบบฝึกปฏิบัติ ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ก่อน – หลังเรียน โดย ใช้ชุดฝึกปฏิบัติ รายการ คะแนนรวม x คะแนนก่อนเรียน (20 คะแนน) 112 3.73 คะแนนหลังเรียน (20 คะแนน) 252 8.40

5 สรุปผลการวิจัย นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 15 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกคน คิดเป็นรอยละ 100 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 3.73 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 8.40 ซึ่งมีค่าความแตกต่างสูงขึ้นถึง นั่นแสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การจำหน่ายหุ้นและการริบหุ้น วิชาการบัญชีบริษัทจำกัด ของนักเรียนรระดับชั้น ปวช.3 สาขางานการบัญชี หลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติสูงกว่าก่อนเรียน

6 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางปราณี ธำรงสุทธิพันธ์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google