งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วย e-book ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ โดย… ศรีนันทรา สีทองสุข

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ปัญหาการวิจัย 1. ระบบการศึกษาของไทยนั้นไม่ค่อยได้สนใจและไม่ได้มีการส่งเสริมเรื่อง การอ่าน และการเรียนการสอนในประเทศไทยตั้งแต่ชั้นประถมจนจบมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการอ่านน้อยมาก 2. นักศึกษาที่ผู้วิจัยสอน อ่านเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับบทเรียนที่มีอยู่ ซึ่งทำให้นักศึกษาได้อ่านเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อย่างปัจจุบันน้อยมาก อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากเนื้อหาในตำราเรียนที่ใช้เรียนใช้สอนไม่เป็นปัจจุบันและผู้เขียนตำราไม่สามารถจัดทำหรือผลิตหนังสือเรียนได้ทันกับงานในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการเปลี่ยนเวอร์ชั่นในโปรแกรมต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษด้วย e-book ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์ ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วย e-book ก่อนเรียนและหลังเรียน

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน การประเมินผล n X S.D. t ก่อนการทดลอง 36 24.94 6.12 10.71 หลังการทดลอง 32.83 3.40

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
สรุปผลการวิจัย 1. ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษด้วย e-book ของนักศึกษาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2. ระหว่างการทดลอง ความสามารถด้านการอ่านของนักศึกษาพัฒนาขึ้นโดยลำดับจากความสามารถในระดับปานกลางในช่วงต้นและค่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอย่างต่อเนื่อง เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่านักศึกษามีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษด้วย e- book เพิ่มขึ้นจากเนื้อหาความรู้ที่ได้อ่านจากแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วย e-book รวมทั้งความเข้าในเนื้อหาที่นักศึกษา ฝึกอ่านโดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 32.83

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
การนำผลการวิจัยไปใช้ 1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วย e-book ในแต่ละเรื่อง และ แบบทดสอบควรเป็นตัวอย่างบทเรียนในปีต่อไปด้วย 2. ควรนำการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษในวิชาที่เกี่ยวกับ การสอนอ่านภาษาอังกฤษในเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ด้วย 3. เป็นแนวทางให้กับผู้สอนในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วย e-book เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนด้านการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้น 4. นักศึกษาสามารถฝึกการอ่านภาษาอังกฤษจาก e-book ได้ด้วยตนเองในเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google