งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การวิเคราะห์รายการค้า” ของนักเรียนชั้นปวช.ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย นางยุวดี ชีชนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

2 ปัญหาการวิจัย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ มาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ในด้านการเรียนรู้ทางวิชาการบัญชีนั้นต้องให้เกิดทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพการบัญชี ในปัจจุบันวงการธุรกิจได้ขยายตัวมากขึ้นการจัดทำบัญชีมีความสำคัญมากขึ้นประกอบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศได้วิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว ความสำคัญของข้อมูลการบัญชีต้องอาศัยความถูกต้อง แน่นอน และเชื่อถือได้ ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พอสรุปประเด็นปัญหาในการเรียนการสอนวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ได้ดังนี้

3 ปัญหาการวิจัย (ต่อ) นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 บางส่วนไม่สามารถวิเคราะห์รายการค้าได้ เนื่องจาก 1. ไม่สามารถจำแนกได้ว่าอะไรเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 2. ไม่สามารถทำแบบฝึกปฏิบัติ “เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า” ได้ จากปัญหาดังกล่าวทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำไม่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์รายการค้า” โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนชั้นปวช. ปีที่ 1

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การวิเคราะห์รายการค้า” ของนักเรียนชั้นปวช.ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร

5 สรุปผลการวิจัย รายการ จำนวน (คน) คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ คะแนนก่อนเรียน 45 13 5 10.51 52.56 คะแนนหลังเรียน 19 15 16.60 83.00 จากตารางพบว่า ค่าคะแนนก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 45 คน มีค่าคะแนนสูงสุด 13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ค่าคะแนนต่ำสุด 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ คิดเป็นร้อยละ ค่าคะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 45 คน มีค่าคะแนนสูงสุด 19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ค่าคะแนนต่ำสุด 15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ คิดเป็นร้อยละ 83.00

6 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง “การวิเคราะห์รายการค้า” ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน (16.60) สูงกว่าก่อนเรียน (10.51)

7 ขอบพระคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google