งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ. ศ. 2552 ( มคอ.) เฉลิม วรา วิทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ. ศ. 2552 ( มคอ.) เฉลิม วรา วิทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ. ศ. 2552 ( มคอ.) เฉลิม วรา วิทย์

2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2552 ( มคอ.) รายวิชาหรือกิจกรรมที่ควรทำ มคอ. 4 1. ฝึกงาน ( จำนวนชั่วโมง ) 2. ฝึกภาคสนาม ( จำนวนชั่วโมงหรือ หน่วยกิต ) 3. สหกิจศึกษา ( จำนวนชั่วโมงหรือ หน่วยกิต ) 4. ฝึกปฏิบัติงานบริบาลผู้ป่วย ( จำนวนชั่วโมงหรือหน่วยกิต )

3 แนวคิดการพัฒนา มคอ.4 Context---Input----Process---Output---Outcome

4 รายละเอียดของ มคอ. 4 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ หมวดที่ 4 ลักษณะการดำเนินการ หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการ ดำเนินการของการฝึก ประสบการณ์ภาคสนาม

5 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. รหัสและรายชื่อรายวิชา 2. จำนวนหน่วยกิต หรือจำนวนชั่วโมง 3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึก ประสบการณ์ภาคสนามกำหนด 5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่กำหนดให้มีการฝึก ประสบการณ์ภาคสนาม 6. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของ รายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม

6 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและ วัตถุประสงค์ 1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ ภาคสนาม 2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนา หรือปรับปรุงประสบการณ์ ภาคสนาม

7 หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการ เรียนรู้ ศึกษารายละเอียดของ หลักสูตร มคอ.2

8 หมวดที่ 4 ลักษณะและการ ดำเนินงาน 1. คำอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือ คำอธิบายรายวิชา 2. กิจกรรมของนิสิต 3. รายงานหรืองานที่นิสิตได้รับมอบหมาย 4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ ภาคสนามของนิสิต 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพักงานพี่เลี้ยงใน สถานการณ์ในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน ภาคสนาม 6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา / อาจารย์นิเทศ 7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต 8. สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการ จากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม / สถาน ประกอบการ

9 หมวดที่ 5 การวางแผนและ การเตรียมการ 1. การกำหนดสถานที่ฝึกปฎิบัติงาน 2. การเตรียมนิสิต 3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา / อาจารย์นิเทศ 4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงใน สถานที่ฝึกงาน 5. การจัดการความเสี่ยง

10 หมวดที่ 6 การประเมิน นักศึกษา 1. หลักเกณฑ์การประเมิน 2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของนิสิต 3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยง ต่อการประเมินนิสิต 4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนาม ต่อการประเมินนิสิต 5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง

11 หมวดที่ 7 การประเมินและ ปรับปรุงการดำเนินการของการ ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

12 Happy New Year 2012


ดาวน์โหลด ppt กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ. ศ. 2552 ( มคอ.) เฉลิม วรา วิทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google