งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการโครงการ และการติดตามประเมินผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการโครงการ และการติดตามประเมินผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการโครงการ และการติดตามประเมินผล
Project Management Monitoring & Evaluation 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 การวิเคราะห์และการรายงานผลการประเมิน
Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management การวิเคราะห์และการรายงานผลการประเมิน

3 Center for Civil Society and Non-profit Management
Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management ติดตาม VS ประเมินผล คำจำกัดความ Monitoring = Input + Process + Activity >>> Output การติดตาม (Monitoring) = การศึกษากระบวนการนำ ทรัพยากรของโครงการ (Input) มาดำเนินงานในกิจกรรม (Process/Activity) ต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ เกิดผลผลิตของโครงการ (Output) Evaluation = Efficiency + Effectiveness + Impact Project การประเมินผล (Evaluation) = เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และผลกระทบ (Impact) ของโครงการ (Project)

4 Center for Civil Society and Non-profit Management
Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management ประสิทธิภาพ VS ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ (Efficiency) = การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิต (Output) กับทรัพยากรของโครงการหรือปัจจัยนำเข้า (Input) Efficiency = Output Input ประสิทธิผล (Effectiveness) = การเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์ (Effect/Outcome) กับวัตถุประสงค์ (Purpose) Effectiveness = Outcome Purpose

5 Center for Civil Society and Non-profit Management
Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management องค์ประกอบของโครงการ ผลกระทบ (Impact) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลผลิต (Output) กิจกรรม (Process/Activity) ปัจจัยนำเข้า (Input) บริบท (Context)

6 การติดตามประเมินผลในแต่ละช่วง
Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management การติดตามประเมินผลในแต่ละช่วง ติดตามผลการปฏิบัติงาน (Monitoring) ติดตามผลการปฏิบัติงาน (Monitoring) ปัจจัยนำเข้า(Input) กิจกรรม (Process/ Activity) ผลผลิต (Output) การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ (Process/Efficiency Evaluation)

7 การติดตามประเมินผลในแต่ละช่วง (ต่อ)
Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management การติดตามประเมินผลในแต่ละช่วง (ต่อ) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome/ Result) ผลกระทบ (Impact) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation)

8 การติดตามประเมินผลในภาพรวม
Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management การติดตามประเมินผลในภาพรวม การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Monitoring) การประเมินประสิทธิผล (Project/Effectiveness Evaluation) ปัจจัยนำเข้า(Input) กิจกรรม (Process/ Activity) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Monitoring) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) การประเมินประสิทธิภาพโครงการ (Process/Efficiency Evaluation)

9 Center for Civil Society and Non-profit Management
Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management ตัวอย่างกรอบการนำเสนอรายงานประเมินผล 1) ความเป็นมาและความสำคัญ 2) วัตถุประสงค์ 3) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4) กรอบแนวคิดในการประเมิน 5) ขอบเขตของการประเมิน 6) นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการประเมิน (ถ้ามี)

10 Center for Civil Society and Non-profit Management
Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management ตัวอย่างกรอบการนำเสนอรายงานประเมินผล 7) วิธีดำเนินการ - รายละเอียดในการดำเนินการ 8) วิธีการประเมินผล - ประชากร - กลุ่มตัวอย่าง - การเลือกกลุ่มตัวอย่าง - เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล - การเก็บรวบรวมข้อมูล - การวิเคราะห์ข้อมูล 9) ผลการประเมิน 10) สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการโครงการ และการติดตามประเมินผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google