งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
1.7. ระบบบริหารจัดการ มคอ. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

2 ระบบจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
รับผิดชอบโครงการโดยส่วนพัฒนาการศึกษา สถาบันพระ บรมราชชนก ข้อมูลของมคอ. ต่างๆ ได้แก่ มคอ. 2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร มคอ. 3 การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา มคอ. 4 การพัฒนารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ. 5 การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา มคอ. 6 การรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ. 7 การรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง มอค. ต่างๆ

3 ระบบจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) (2)
มีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศต่างๆ ซึ่งพัฒนาโดย ทีมงานมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา การจัดตารางเรียน/ตารางสอน ระบบประเมินการศึกษา ระบบบุคลากร

4 เป้าหมายของโครงการระบบบริหารจัดการ มคอ.
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสาร มคอ. ทำให้เอกสารมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง แก้ไขได้ง่าย สร้างมาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติเดียวกันใน สถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย เพื่อความต้องการที่จะจัดเก็บ เข้าถึง ค้นหา และจัดทำ รายงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5 หน้าจอแรกหลังจาก login

6 หน้าจอจัดการข้อมูล มคอ.2 เบื้องต้น

7 หน้าจอหมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

8 หน้าจอหมวดที่ 2 : ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

9 หน้าจอหมวดที่ 3 : ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร (Curriculum mapping)

10 หน้าจอหมวดที่ 4 : ระบบการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร (แผนการรับนักศึกษา)

11 หน้าจอหมวดที่ 5 : จัดการหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

12 หน้าจอหมวดที่ 6 : จัดการการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google