งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มคอ.๖ รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) ดร.ชาติชาย โขนงนุช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มคอ.๖ รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) ดร.ชาติชาย โขนงนุช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มคอ.๖ รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report)
ดร.ชาติชาย โขนงนุช

2 6 มิถุนายน วันสหกิจศึกษาไทย
สหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 1  พ.ศ วันที่ 6 มิถุนายน 2552

3 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ( มคอ.๖)
หมายถึง รายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา ว่าได้บรรลุผลการเรียนตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้เหตุผล และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด ปัญหาด้านการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมิน การฝึกของนักศึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/พนักงานพี่เลี้ยง

4 ภาพรวม ฝึกงาน/ สหกิจศึกษา มคอ. ๔ มคอ. ๖ เตรียมการ

5

6 เนื้อหา หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ การดำเนินการที่ต่างไปจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (การเตรียมผู้เกี่ยวข้อง) หมวดที่ ๓ ผลการดำเนินการ หมวดที่ ๔ ปัญหา และผลกระทบด้านการบริหาร หมวดที่ ๕ การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt มคอ.๖ รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) ดร.ชาติชาย โขนงนุช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google