งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO โครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบาย ของมหาวิทยาลัยสู่ ผู้บริหารระดับหัวหน้า ภาควิชา สาขาวิชา “70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : โอกาสและ ศักยภาพการเป็นผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO โครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบาย ของมหาวิทยาลัยสู่ ผู้บริหารระดับหัวหน้า ภาควิชา สาขาวิชา “70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : โอกาสและ ศักยภาพการเป็นผู้นำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO โครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบาย ของมหาวิทยาลัยสู่ ผู้บริหารระดับหัวหน้า ภาควิชา สาขาวิชา “70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : โอกาสและ ศักยภาพการเป็นผู้นำ ในประชาคมอาเซียน ” กลุ่ม 2

2 ประเด็นที่ 1 การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของแผน ยุทธศาสตร์ 2556-2563 ข้อเสนอแนะ - ควรมีแบบฟอร์มกลางของมหาวิทยาลัย ที่ระบุตัวอย่างของการนำผลงานไป ใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 8 ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะ ต่อตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะ - ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย - ส่งเสริมให้มีรายวิชาฝึกงานเพื่อเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง ข้อคิดเห็น - วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน - การกำหนดเกณฑ์การวัด ใช้แบบสากลหรือของศิลปากรเองข้อเสนอแนะ - ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรเพิ่มทักษะทางด้านภาษา - จัดตั้งหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบด้านภาษา อาทิ สถาบันภาษา ทั้งนี้ อาจดูแลรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ข้อคิดเห็น - ระยะเวลาในการสำรวจการได้งานทำข้อเสนอแนะ - ควรมีระบบสารสนเทศในการช่วย เก็บข้อมูล

3 ประเด็นที่ 1 การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของแผน ยุทธศาสตร์ 2556-2563 ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดที่ 17 ตัวชี้วัดที่ 8 ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะ ต่อตัวชี้วัดข้อเสนอแนะ - ควรมีคู่มือการทำงาน หรือต้นแบบใน การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน หรือมีการจัด อบรมหัวหน้าภาค ข้อเสนอแนะ - ควรมีคำอธิบายเกณฑ์การวัด ตัวชี้วัดที่ชัดเจน ตัวชี้วัดที่ 15 ข้อเสนอแนะ - ศูนย์คอมพิวเตอร์ควรพัฒนาระบบเพื่อรองรับระบบ IT ของคณะวิชาอย่างต่อเนื่อง

4 ประเด็นที่ 2 การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เน้น ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เห็นด้วยกับการทดสอบ ภาษาอังกฤษของนักศึกษา แต่ ยังไม่ต้องการให้ถึงขั้นสอบ Exit-Exam 1 เสนอให้ปรับโครงสร้างหลักสูตร โดยเพิ่มทักษะทางด้าน ภาษาอังกฤษ 2 เสนอให้มีการสนับสนุนการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ระหว่างประเทศ 3 เสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางที่ รับผิดชอบด้านภาษา 4

5 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO โครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบาย ของมหาวิทยาลัยสู่ ผู้บริหารระดับหัวหน้า ภาควิชา สาขาวิชา “70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : โอกาสและ ศักยภาพการเป็นผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google