งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อรับการประเมินภายนอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อรับการประเมินภายนอก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อรับการประเมินภายนอก
การเตรียมร่องรอย และ การเตรียมตัว ของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินภายนอก

2 การประกันคุณภาพภายในและ การประเมินคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน ส่วนหนึ่งของการบริหารและการจัดการเรียนการสอนต้องทำอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ การประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ ชี้จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา เพื่อให้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

3 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายใน กับการประเมินคุณภาพภายนอก
การประกันภายใน การประเมินภายนอก การปฏิบัติงานของสถานศึกษา (PDCA) การตรวจเยี่ยม รายงานการประเมินตนเอง รายงานผลการประเมิน ข้อมูลป้อนกลับ การประเมินตนเอง การติดตามผล ข้อมูลป้อนกลับ

4 ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
การดำเนินการตาม หลักสูตรอย่างมี ประสิทธิภาพ การประกัน คุณภาพการศึกษา คุณภาพและมาตรฐาน ของผู้เรียน การพัฒนาครูและ ผู้บริหารให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน

5 P A D C ระบบการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและ
ร่วมกันวางแผน P การควบคุมคุณภาพ A D ร่วมกันปรับปรุง ร่วมกันปฏิบัติ C การตรวจสอบและ ประเมินคุณภาพ ร่วมกันตรวจสอบ

6 P การวางแผนต่างๆ ของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี แผนการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร แผนประเมินคุณภาพการศึกษา แผนงบประมาณ

7 D การปฏิบัติตามแผน บทบาทของผู้บริหาร
* ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานอย่างมีความสุข * จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร * กำกับ ติดตาม รายบุคคล/ กลุ่ม/ หมวด/ ฝ่าย * นิเทศ

8 C การตรวจสอบประเมินผล การประเมินผล การพัฒนา
ทุกคน/ กลุ่ม / หมวด / ฝ่าย ประเมินตนเอง

9 การตรวจสอบประเมินผลภายใน
C การตรวจสอบประเมินผลภายใน จัดหา/ จัดทำ เครื่องมือ การวางกรอบการประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมายข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ

10 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน
A การนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 1) บุคคล/ กลุ่ม/ หมวด/ ฝ่าย ประเมินผลเสร็จ 2) ส่งคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลในภาพรวม 3) เสนอผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำผล ไปพัฒนาส่วนของตน

11 สิ่งที่ต้องเตรียม 1) เตรียมเอกสาร SAR 2) เตรียมข้อมูล 3) เตรียมบุคลากร
4) เตรียมสถานที่ 5) เตรียมหลักฐานแสดงจุดเด่น/ โครงการพิเศษ

12 การเตรียมเอกสาร SAR * ต้องเตรียม SAR 3 ปี ย้อนหลัง

13 การเตรียมข้อมูล * ข้อมูลของแต่ละมาตรฐาน * ทุกงานต้องมีฐานข้อมูล
* กำหนดผู้รับผิดชอบ * กำกับติดตาม

14 ผู้บริหาร การเตรียมบุคลากร ต้องพร้อมให้ข้อมูลต่างๆ ถ้าผู้บริหารไม่อยู่
ต้องเตรียมผู้ให้ข้อมูลแทนที่มีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน แผนต่างๆ และ การพัฒนาของโรงเรียน 3 ปี ที่ผ่านมา

15 ครู นักเรียน บุคลากรอื่นๆ จัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทำกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ (ไม่ต้องเตรียม) บุคลากรอื่นๆ ปฏิบัติงานตามปกติ

16 โรงเรียน การเตรียมสถานที่
ร่มรื่น น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน

17 ห้องเรียน น่าอยู่ สะอาด ตกแต่งป้ายนิเทศสอดคล้องกับ
เรื่องที่เรียน มีแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน เช่น มุมหนังสือ มุมเกม มุมข่าวและเหตุการณ์

18 ห้องอื่นๆ สะอาด ใช้งานได้ดีตามวัตถุประสงค์เฉพาะ

19 การเตรียมหลักฐานและข้อมูล ที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียน
* ผลงานดีเด่นของนักเรียน รางวัล โล่ เกียรติบัตร ต่างๆ * ผลงานดีเด่นของครู * ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร * โครงการที่ชนะการประกวดต่างๆ * โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ

20 ยุทธวิธีที่ใช้ในการกำกับติดตาม

21  หมั่นเดินเยี่ยม ทักทาย ซักถาม
 ประชุม กลุ่ม/ หมวด/ ฝ่าย  กรรมการตรวจเยี่ยมกันเองภายในกลุ่ม/ หมวด/ ฝ่าย

22 4) กรรมการเยี่ยมกลุ่มอื่น/ หมวดอื่น/ ฝ่ายอื่น
5) บุคคล/ หมวด/ ฝ่าย รายงานความก้าวหน้าทุกสัปดาห์/เดือน 6) มีทีมตรวจสอบกระบวนการและผลการประเมิน

23 * มองตนเองไม่บิดเบือน
* การประเมินตนเองถูกต้อง

24 ความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก ?
นักเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตาม มาตรฐานการศึกษา ที่กำหนด หรือไม่? 2) ครูจัดการเรียนการสอน ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือไม่?

25 3) มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
และเป็นระบบ หรือไม่? 4) บุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติตามแผน ร่วมกันตรวจสอบประเมินผล และร่วมกันปรับปรุง แก้ไขการทำงาน หรือไม่?

26 พร้อมแล้วครับ พร้อมแล้วค่ะ

27 ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพ
ขอให้ทุกท่านโชคดี ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพ ทุกโรงเรียน

28 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เพื่อรับการประเมินภายนอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google