งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ การพัฒนาอีคอร์สใน รายวิชาศึกษาสังเกตและการมี ส่วนร่วม Development of E-course on Observation and Participation in.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ การพัฒนาอีคอร์สใน รายวิชาศึกษาสังเกตและการมี ส่วนร่วม Development of E-course on Observation and Participation in."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ การพัฒนาอีคอร์สใน รายวิชาศึกษาสังเกตและการมี ส่วนร่วม Development of E-course on Observation and Participation in School Practice

2 จัดทำโดย นางสาวนฤมล ปภัสสรานนท์ รหัส G นิสิตปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ รุ่น 6

3 หลักการและเหตุผล การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม เป็นรายวิชาในหมวดรายวิชาเฉพาะด้าน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการศึกษาสังเกตโดยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและทักษะต่าง ๆ และนำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ให้รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล รู้ธรรมชาติและพัฒนาในแต่ละวัยผู้เรียน บทบาทหน้าที่ครู

4 จากคำอธิบายรายวิชาดังกล่าว ผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล และทักษะต่าง ๆ ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ก่อนที่ผู้เรียนจะไปปฏิบัติและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ซึ่งการจัดการสอนเฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่าเดียว ไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ ดังนั้น ผู้สอนจึงนำ E-course มาใช้ในการสอนในวิชาดังกล่าว

5 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนา E-Course สำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาศึกษาและการมีส่วนร่วม

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน • ศึกษาและจัดทำประมวลผลการสอนวิชาการศึกษา สังเกตและการมีส่วนร่วม • ศึกษาลักษณะการจัดการเรียน E-Course จาก เว็บไซต์ต่าง ๆ • ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน บทเรียน

7 • ออกแบบและดำเนินการสร้างบทเรียน E-Course ตามที่กำหนดไว้ • ปรึกษาอาจารย์ตรวจสอบบทเรียนที่ออกแบบและ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข • ทดสอบบทเรียน E-Course ปรับปรุงแก้ไข • นำเสนออาจารย์เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วนำขึ้น www. dru.ac.th

8 งบประมาณ 5,000 บาท

9 ผลงานและต้นแบบ ผลงานเต็มรูป ♦ Coerce intro ♦ Content ♦ Resources ♦ Sitemap ♦ Weblog ♦ Contact

10 เมนู Course intro ประกอบด้วย ☺Course Syllabus ☺คำแนะนำการเรียน

11 ประกอบด้วย เมนูย่อย จำนวน 8 เมนู
เมนู Contact ประกอบด้วย เมนูย่อย จำนวน 8 เมนู Unit 1 การศึกษามนุษยสัมพันธ์กับการศึกษาสังเกต ผู้เรียนในโรงเรียน Unit 2 การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล Unit 3 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละวัย Unit 4 การวิเคราะห์ผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญาและลักษณะรูปแบบการเรียนรู้

12 Unit 5 บทบาทหน้าที่ครูในสถานศึกษา งานในหน้าที่ครูผู้สอน งานในหน้าที่ครูประจำชั้น และครูที่ปรึกษา

13 เมนู Resources เมนู Site map เมนู Weblog เมนู Contact
เป็นเมนูรวบรวมข้อมูลให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในแต่ละหน่วยที่กำหนดไว้ เมนู Resources เมนู Site map เป็นเมนูการลิงค์เชื่อมต่อแต่ละเมนู เป็นเมนูเชื่อมต่อไปยัง Blog ให้นักศึกษาได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับและนักศึกษาติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน ใช้เป็นช่องทางให้นักศึกษาส่งงานผ่าน เมนู Weblog เมนู Contact

14 ผลงานต้นแบบ แต่ละเมนูสามารถ Link โดยใช้เมนู Site map Course intro
Content Resources Weblog Contact

15 Course intro คำอธิบายรายวิชา แนะนำการเรียน แต่ละกรอบมีคลิกมีรายละเอียด

16 เนื้อหาสาระในเรื่องการศึกษาผู้เรียน (แยกย่อยแต่ละเรื่อง)
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยที่ 2 การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล Content การทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาสาระในเรื่องการศึกษาผู้เรียน เป็นรายบุคคล (แยกย่อยแต่ละเรื่อง)

17 Weblog นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งงานอาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมที่ให้นักศึกษาทำ Weblog นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งงานอาจารย์ผู้สอน ทดสอบหลังเรียน

18 แหล่งข้อมูลให้นักศึกษาสืบค้นที่อาจารย์ทำ วิดีทัศน์พฤติกรรมผู้เรียน
ตัวอย่างการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมนู Resources แหล่งข้อมูลให้นักศึกษาสืบค้นที่อาจารย์ทำ หรือ Link กับ Web อื่น ๆ วิดีทัศน์พฤติกรรมผู้เรียน

19 ช่องทางติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน
Weblog ช่องทางให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเพื่อนนักศึกษา ช่องทางติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน

20 ช่องทางนักศึกษาส่งงานอาจารย์ผู้สอนทาง
Contact ช่องทางนักศึกษาส่งงานอาจารย์ผู้สอนทาง


ดาวน์โหลด ppt โครงการ การพัฒนาอีคอร์สใน รายวิชาศึกษาสังเกตและการมี ส่วนร่วม Development of E-course on Observation and Participation in.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google