งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ADDIE model หลักการออกแบบของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ADDIE model หลักการออกแบบของ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ADDIE model หลักการออกแบบของ
ปัจจุบันการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning เป็นเทคโนโลยีการศึกษาที่ใช้เพื่อสนับสนุน และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลายๆ สถาบัน ทำให้ทั้งอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้าน e-Learning ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หาแนวทางเพื่อการออกแบบและการผลิตบทเรียน e-Learning ให้ได้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2 Evaluation (การประเมินผล) Analysis (การวิเคราะห์) Design (การออกแบบ)
ADDIE model Evaluation (การประเมินผล) Analysis (การวิเคราะห์) Design (การออกแบบ) Development (การพัฒนา) Implementation (การนำไปใช้)

3 Analysis (การวิเคราะห์)
ADDIE model Analysis (การวิเคราะห์) การกำหนดหัวเรื่อง และวัตถุประสงค์ทั่วไป การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์เนื้อหา

4 การออกแบบผังงาน และบทดำเนินเรื่อง
ADDIE model Design (การออกแบบ) การออกแบบบทเรียน วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา, แบบทดสอบก่อน และหลังเรียน สื่อ กิจกรรม วิธีการนำเสนอ การออกแบบผังงาน และบทดำเนินเรื่อง การเขียนผังงาน (Flowchart) ออกแบบบทดำเนินเรื่อง (Storyboard) การออกแบบหน้าจอภาพ กำหนดความละเอียดภาพ จัดพื้นที่แต่ละหน้าจอภาพ กำหนดรูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษร ฉากหลัง กำหนดส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้บทเรียน

5 Development (การพัฒนา)
ADDIE model Development (การพัฒนา) เป็นขั้นตอนการสร้าง/ เขียนโปรแกรมและผลิตเอกสาร การเตรียมการ เตรียมข้อความ, ภาพ, เสียง และโปรแกรมการจัดบทเรียน การสร้างบทเรียน เปลี่ยน Storyboard ให้กลายเป็นบทเรียน การสร้างเอกสารประกอบการเรียน

6 Implementation (การนำไปใช้)
ADDIE model Implementation (การนำไปใช้) นำบทเรียนที่สร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียนในขั้นต้น ทำการปรับปรุงแก้ไขก่อนการนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ และความเหมาะสม

7 Evaluation (การประเมินผล)
ADDIE model Evaluation (การประเมินผล) การเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบปกติ โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เรียนด้วยบทเรียนที่สร้างขึ้น เรียนด้วยการสอนแบบปกติ หลังจากนั้นจึงให้ผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม ทำแบบทดสอบชุดเดียวกัน และแปลผลคะแนนที่ได้ สรุปเป็นประสิทธิภาพของบทเรียน

8 ADDIE model สรุป แบบจำลอง ADDIE เป็นแบบจำลองตามจุดมุ่งหมายทั่วไปมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์การสอนและยังประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบโปรแกรมก็ได้


ดาวน์โหลด ppt ADDIE model หลักการออกแบบของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google