งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร บัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร บัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร.............บัณฑิต สาขาวิชา............. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25..
คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร หน่วยงานต้นสังกัด/ตำแหน่งหน้าที่ รองศาสตราจารย์ ดร

3 Bachelor of ……. Program in ………….
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร บัณฑิต สาขาวิชา Bachelor of ……. Program in ………….

4 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บัณฑิต ( ) ชื่อย่อภาษาไทย : ( ) ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of …..(………) ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : ……… (……………….)

5 ปรัชญาของหลักสูตร ระบุ(ปรัชญาของหลักสูตร)

6 ความสำคัญ ระบุ(ความสำคัญของหลักสูตร)

7 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิต

8 วิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานความรู้ 5 ด้าน

9 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

10 โครงสร้างของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 30 นก. หมวดวิชาเฉพาะจำนวน.....นก. หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวน 6 นก. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร …….. หน่วยกิต

11 ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

12 หลักสูตรปี 50 หลักสูตรปรับปรุง 55
1. โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรปี 50 หลักสูตรปรับปรุง 55 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน.....นก. 2) หมวดวิชาเฉพาะจำนวน......นก. 2.1) กลุ่มวิชาบังคับจำนวน......นก. 2.2) กลุ่มวิชาเลือกจำนวน......นก. 2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการฯ นก. 3) หมวดวิชาเลือกเสรี นก.

13 หลักสูตรปี 50 หลักสูตรปรับปรุง 55
2. กลุ่มวิชาบังคับ หลักสูตรปี 50 หลักสูตรปรับปรุง 55 ตัวอย่าง จิตวิทยาการปรึกษา ไม่มี สุขภาพจิต กลุ่มสัมพันธ์ กระบวนการกลุ่ม มนุษยสัมพันธ์

14 หลักสูตรปี 50 หลักสูตรปรับปรุง 55
3. กลุ่มวิชาเลือก หลักสูตรปี 50 หลักสูตรปรับปรุง 55 ระบุรายวิชา

15 4. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หลักสูตรปี 50 หลักสูตรปรับปรุง 55 ระบุรายวิชา

16 5. เปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปี 50 หลักสูตรปรับปรุง 55 ตัวอย่าง โครงการพิเศษทางจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ 3(2-2-5) Special Study in Industrial and Organizational Psychology รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การวิจัยทางจิตวิทยา ปรับคำอธิบายรายวิชา (ระบุ) ศึกษาหัวข้อที่สนใจหรือได้รับคำแนะนำจากผู้สอนเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม ศึกษาโครงการต่างๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการศึกษาค้นคว้าภายใต้การปรึกษาแนะแนวของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยนำระเบียบวิธีวิจัยมาใช้ศึกษา การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

17 เปรียบเทียบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับรายวิชาในหลักสูตร

18 ตัวอย่าง 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยา ได้อย่างมีคุณธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแบบรายบุคคล การฝึกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่ม การทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จริยธรรมสำหรับนักจิตวิทยา จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

19 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

20 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร บัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google