งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุยกันก่อนเรียน สัมมนาสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุยกันก่อนเรียน สัมมนาสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุยกันก่อนเรียน สัมมนาสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2551

2 สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ
อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาคือใคร สัมมนาคืออะไร หัวข้อสัมมนาที่ดีควรเป็นอย่างไร แนวคิดในการเตรียมและจัดทำสัมมนา

3 สัมมนาคืออะไร เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลของการสัมมนาถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะผู้เกี่ยวข้องจะนำไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ การที่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มมีความสนใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องรวมกันและมีการมารวมกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือแสดงความรู้ ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผล หลักการ ประสบการณ์และความรู้ ต่างๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาบางประการให้ลุล่วง

4 วัตถุประสงค์ของสัมมนา
เพื่อหาคำตอบ หาข้อยุติแนวทางปฏิบัติการในการแก้ปัญหาหรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน โดยการระดมความรู้ของผู้จัดทำสัมมนา เพื่อสำรวจปัญหา โดยการรวบรวมข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์จากผู้รู้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อค้นพบหรือแนวคิดต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน


ดาวน์โหลด ppt คุยกันก่อนเรียน สัมมนาสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google