งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดข้อมูลทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดข้อมูลทั่วไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

0 การเสนอขออนุมัติหลักการการเปิดหลักสูตรใหม่
เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล

1 รายละเอียดข้อมูลทั่วไป
หลักสูตร สาขา คณะ/วิทยาลัย

2 รายละเอียดข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
ประเภทหลักสูตร และรูปแบบการจัดการศึกษา  หลักสูตรไทย  หลักสูตรนานาชาติ รูปแบบการจัดการศึกษา  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ ส่วนงานที่รับผิดชอบ  คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย  หลักสูตรร่วมกับภาควิชา คณะ

3 รายละเอียดของหลักสูตรใหม่
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ในการเปิดสอนหลักสูตร ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4 รายละเอียดของหลักสูตรใหม่ (ต่อ)
จุดเด่นของหลักสูตร

5 รายละเอียดของหลักสูตรใหม่ (ต่อ)
เหตุผลและความจำเป็นในการเปิดหลักสูตร กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เข้าศึกษา

6 รายละเอียดของหลักสูตรใหม่ (ต่อ)
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความร่วมมือ หน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือ

7 รายละเอียดของหลักสูตรใหม่ (ต่อ)
ความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ อาจารย์ประจำหลักสูตร คน อาจารย์ผู้สอน คน อาจารย์พิเศษ คน สถานที่เรียน นอกจากพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล

8 รายละเอียดของหลักสูตรใหม่ (ต่อ)
กำหนดการเปิดสอน ภาคที่ ปีการศึกษา รับจำนวนนักศึกษา ต่ำสุด คน สูงสุด คน

9 รายละเอียดของหลักสูตรใหม่ (ต่อ)
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต (บาท/ต่อปีการศึกษา) 1) ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ที่ รายจ่าย บาท/ต่อปีการศึกษา 1 ค่าจ้างสอนรายวิชา (อาจารย์พิเศษ, ค่าตอบแทนพิเศษ) 2 ค่าสาธารณูปโภค 3 ค่าวัสดุในการจัดการเรียนการสอน 4 ค่าครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน 5 อื่น ๆ (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต จำนวน คน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตเฉลี่ย 1 คน / ปีการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตเฉลี่ย 1 คน / หลักสูตร รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ย 1 คน / หลักสูตร

10 รายละเอียดของหลักสูตรใหม่ (ต่อ)
2) รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา/และอื่น ๆ ที่ รายการ บาท/ปี/หลักสูตร 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าหน่วยกิต 2 ทุนภายนอกที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3 ทุนภายนอกสนับสนุนการทำโครงการ/การทำวิจัยในหลักสูตร 4 อื่น ๆ

11


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดข้อมูลทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google