งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาทั่วไป ผศ. ดร. ม. ร. ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาทั่วไป ผศ. ดร. ม. ร. ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาทั่วไป ผศ. ดร. ม. ร. ว
นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาทั่วไป ผศ. ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ 21 พฤษภาคม 2556

2 ประเด็น การปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อสร้างผลการเรียนรู้
การใช้ระบบบริหารหลักสูตร ที่เน้นผลการเรียนรู้ของจุฬาฯ อย่างครบวงจร

3 การปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อสร้างผลการเรียนรู้

4 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 724 วันที่ 24 มิถุนายน 2553

5 ผลการเรียนรู้ของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
รหัสชื่อวิชา (จำนวนหน่วยกิต) ผลการเรียนรู้ หมายเหตุ 1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3 4. ทำเป็น 5 6 7 8 9 1.1 1.2 2.1 2.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 รู้รอบ รู้ลึก คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ คิดเป็น มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำ มีสุขภาวะ มีจิตสาธารณะ ความเป็นไทย 1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (6 หน่วยกิต) l 2. สังคมศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ส่วนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 4. สหศาสตร์ 5. มนุษยศาสตร์ รวม 18 หน่วยกิต

6 ผลการเรียนรู้ของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
ทุกกลุ่ม เฉพาะกลุ่ม มีความรู้ (รู้รอบ) มีทักษะการบริหารจัดการ (ภาษาอังกฤษ) มีคุณธรรม (มีคุณธรรมจริยธรรม) มีภาวะผู้นำ (สังคมศาสตร์) คิดเป็น (คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ (สหศาสตร์) ทำเป็น (มีทักษะทางการสื่อสาร ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ) มีสุขภาวะ (วิทยาศาสตร์) ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ ดำรงความเป็นไทยในกระแส โลกาภิวัตน์ (มนุษยศาสตร์)

7 ได้รับความเห็นชอบ

8 ได้รับความเห็นชอบ

9 ได้รับความเห็นชอบ

10 สร้างประมวลรายวิชาใน CU-CAS
ระบุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่นำไปสู่การพัฒนา ผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้

11 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผลการเรียนรู้
สภาพแวดล้อม ส่วนสนับสนุน PROCESS เรียนรู้อะไร เนื้อหา ในหลักสูตร และ นอกหลักสูตร OUTPUT INPUT สัมฤทธิผลการเรียนรู้ นิสิตใหม่ บัณฑิต เรียนรู้อย่างไร การประเมินผล กลยุทธ์ & วิธีการ

12 ผลการเรียนรู้ของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
ทุกกลุ่ม เฉพาะกลุ่ม มีความรู้ (รู้รอบ) มีทักษะการบริหารจัดการ มีคุณธรรม (มีคุณธรรมจริยธรรม) มีภาวะผู้นำ คิดเป็น (คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ ทำเป็น (มีทักษะทางการสื่อสาร ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ) มีสุขภาวะ ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ ดำรงความเป็นไทยในกระแส โลกาภิวัตน์

13 การปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสร้างผลการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่จะมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ได้แก่ Interactive Learning Flipped Learning Project-based Learning Problem-based Learning Experiential Learning นำไปสู่ Education 3.0

14 interACTIVE LEARNING สำหรับการสอนในชั้นเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนมาก

15 การสอนแบบบรรยายในชั้นเรียนขนาดใหญ่

16

17

18 “Learning is an active process
“Learning is an active process. Learning cannot occur without the involvement of the learner. The best educators are those that most successfully create the conditions under which learning may take place.” – Learning In the Information Age

19 ในชั้นเรียนมีขนาดใหญ่: ใช้ Clickers

20

21

22 จะยังไม่ใช้ในชั้นเรียนที่มีนิสิตไม่มาก

23 ปัญหาของ Interactive Learning
ใช้เวลาในชั้นเรียนส่วนหนึ่งไปในการทำกิจกรรม เพื่อให้อาจารย์สอนเนื้อหาได้ครอบคลุม ต้อง ส่งเสริมคณาจารย์ให้อัดการบรรยายส่วนหนึ่งของ แต่ละสัปดาห์แขวนไว้บน Blackboard และสั่งให้ นิสิตเข้าไปดู อาจสอบย่อยในชั้นเรียนเพื่อตรวจ สอบว่านิสิตได้เข้าไปดูแล้ว โดยใช้ clickers กิจกรรมนี้จะนำไปสู่ Flipped Learning ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับศูนย์การศึกษา ทั่วไปจะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้

24 Project-based Learning และ Problem-based Learning
เป็นส่วนสำคัญของ Education 3.0 เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่จะสร้างผลการเรียนรู้หลายด้าน - คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาวะผู้นำ ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ และทักษะการบริหารจัดการ จะขอให้ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้และศูนย์การศึกษาทั่วไป ร่วมมือกันจัดอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน 2 แบบนี้ให้ ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

25 Experiential Learning
การจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร พานิสิตออกไปศึกษานอกสถานที่ ศูนย์การศึกษาทั่วไปมีงบประมาณสนับสนุนรายวิชาในกลุ่มสหศาสตร์ ส่วนรายวิชาในกลุ่มอื่นๆอาจมีการสนับสนุนงบประมาณได้ จะประสานงานกับศูนย์การศึกษาทั่วไปในเรื่องนี้

26 การใช้ระบบบริหารหลักสูตร ที่เน้นผลการเรียนรู้ของจุฬาฯ อย่างครบวงจร

27 ระบบ CU-CAS ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร

28 สรุป

29 นโยบายหลัก รายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมดจะเพิ่มการใช้รูปแบบการสอนแบบใดแบบหนึ่งที่ส่งเสริมพิเศษนี้ ทุกรายวิชาจะอัดการบรรยายบางส่วนขึ้นแขวนไว้บน Blackboard ทุกรายวิชาต้องเข้ามาสร้างประมวลรายวิชาในระบบ CU-CAS ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

30 ที่ช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอน
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป อย่างต่อเนื่อง เพื่อจุฬาฯของเรา

31


ดาวน์โหลด ppt นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาทั่วไป ผศ. ดร. ม. ร. ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google