งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้เสนอ นางสาวสุนทราภรณ์ แก่นแก้ว นางสาวสุนิษา ช่วยชูชิต ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ารับการฝึกงานที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 31 พฤษภาคม แผนกที่ฝึกงาน แผนกเว็บไซต์ งานที่ได้รับมอบหมาย สร้างระบบสืบค้นข่าว พี่เลี้ยงที่ดูแล พี่แหวว นางสาวจันททิมา เจริญผล

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา โปรแกรมระบบสืบค้นข่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยในการสืบค้นข่าวต่างๆ จัดทำระบบนี้ขึ้นเพื่อสะดวกในการค้นหาข่าวและลดเวลาในการค้นหาและการสืบค้นข้อมูล เนื้อหาจะเป็นการสร้างระบบฐานข้อมูลเก็บรายละเอียดข่าวข้อมูลเช่นบอกวันที่ ขนาด, คอลัมม์, ชื่อหนังสือพิมพ์, วันที่พิมพ์, ฉบับที่, Col.Inch , Ad Value, PRValue(x3) เพื่อแสดงรายละเอียดข่าว ขนาด วันที่ ชื่อหนังสือพิมพ์

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลข่าวและช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลในระบบการสืบค้นข่าว สำหรับการค้นหาข่าว ข้อมูลข่าว หัวข้อข่าว คอลัมม์ ที่อยากจะทราบสามารถใส่ข้อมูลว่าต้องการทราบหัวข้อข่าวเรื่องไหนวันไหนสามารถใส่ข้อมูลลงไปไม่ต้องเสียเวลาไปหาเองสะดวกและประหยัดเวลา

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอบเขตของโครงงาน ระบบสืบค้นข้อมูลข่าวเป็นระบบที่สามารถช่วยค้นหาข้อมูลข่าว จะมี วันที่ ขนาด, คอลัมม์, ชื่อหนังสือพิมพ์, วันที่พิมพ์, ฉบับที่, Col.Inch , Ad Value, PRValue(x3) สะดวกในการค้นหาเป็นระบบค้นหาแบบง่ายระบบนี้สามารถใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ 1. ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูลทั่วไป ความต้องการของผู้ที่จะมาใช้บริการ 2. ศึกษาเครื่องมือเพิ่มเติมตลอดจนโปรแกรมภาษาและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะ นำมาใช้สร้างระบบ 3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 4. สร้างข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้ออกแบบไว้ 5. ออกแบบระบบ 6. จัดทำระบบเพื่อบริการการสืบค้นข่าว 7. ทดสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดต่างๆ 8. สรุปผลการดำเนินงาน

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - ระบบสืบค้นข่าว สามารถอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข่าวเก่าๆ หรือข่าวที่ต้องการทราบแก่ผู้ใช้บริการ - สามารถรวบรวมข้อมูลข่าว ค้นหาข่าวที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว สามารถค้นหาแบบเจาะลึกได้ ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพข่าว, เนื้อหาข่าว มีความหลากหลายในการค้นหาข้อมูล

8 ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หน้าหลัก ข่าวใหม่
คำชี้แจง การสืบค้นข่าวสามารถค้นหาได้ โดยการกรอกข้อมูล ลงในช่องตามหัวข้อการค้นหา จำกัดการสืบค้น คำสืบค้น ชื่อหนังสือพิมพ์ วันที่พิมพ์ สืบค้น

9 ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หน้าหลัก ข่าวใหม่
คำชี้แจง การสืบค้นข่าวสามารถค้นหาได้ โดยการกรอกข้อมูล ลงในช่องตามหัวข้อการค้นหา จำกัดการสืบค้น คำสืบค้น น้ำดื่มเนสท์เล่ฯ ชวนร่วมกิจกรรม "Nestle PureLife I am... ชื่อหนังสือพิมพ์ วันที่พิมพ์ สืบค้น

10 ระบบสืบค้นข่าว หน้าหลัก ข่าวใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลการค้นหา น้ำดื่มเนสท์เล่ฯ ชวนร่วมกิจกรรม "Nestle PureLife I am... 1, 2,3,…,last

11 ระบบสืบค้นข่าว หน้าหลัก ข่าวใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1, 2,3,…,last

12 ระบบสืบค้นข่าว หน้าเว็บไซต์ระบบสือค้นข่าว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หน้าเว็บไซต์ระบบสือค้นข่าว


ดาวน์โหลด ppt ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google