งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชา............ คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชา............ คณะวิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชา............ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 ข้อมูลพื้นฐานของภาควิชา... www.themegallery.comCompany Logo  โครงสร้างการบริหาร

3 ข้อมูลพื้นฐานของภาควิชา... www.themegallery.comCompany Logo  ผู้บริหาร

4 ข้อมูลพื้นฐานของภาควิชา... www.themegallery.comCompany Logo  ระบบ / กลไก การประกันคุณภาพ

5 ข้อมูลพื้นฐานของภาควิชา... www.themegallery.comCompany Logo  คณะกรรมการประกันคุณภาพของภาควิชา

6 ข้อมูลพื้นฐานของภาควิชา.... www.themegallery.comCompany Logo หมวดจำนวนงบประมาณ  งบประมาณ ปีงบประมาณ 2554

7 ข้อมูลพื้นฐานของภาควิชา... www.themegallery.comCompany Logo ชื่อหลักสูตรระดับสถานะของหลักสูตร (การรับรองหลักสูตร)  หลักสูตร ปีการศึกษา 2554

8 ข้อมูลพื้นฐานของภาควิชา www.themegallery.comCompany Logo ชื่อหลักสูตรระดับจำนวนนิสิต ( ทุกชั้นปี )  จำนวนนิสิต

9 ข้อมูลพื้นฐานของภาควิชา www.themegallery.comCompany Logo  อาคารสถานที่

10 ความภาคภูมิใจ / ความโดดเด่น www.themegallery.comCompany Logo  งานวิจัย  ผลงานนิสิต/อาจารย์  อื่น ๆ เช่น กิจกรรม, บริการวิชาการ

11 ผลการดำเนินงานของภาควิชา......... www.themegallery.comCompany Logo

12 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร หลักสูตร ผลดำเนินงาน (โดยสังเขป) ผลการประเมิน ตนเอง (5 คะแนน) เป้าหมาย การประเมินตนเอง (5 คะแนน)

13 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ผลดำเนินงาน (โดยสังเขป) ผลการประเมิน ตนเอง (5 คะแนน) เป้าหมาย การประเมินตนเอง (5 คะแนน)

14 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผลดำเนินงาน (โดยสังเขป) ผลการประเมิน ตนเอง (5 คะแนน) เป้าหมาย การประเมินตนเอง (5 คะแนน)

15 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ผลดำเนินงาน (โดยสังเขป) ผลการประเมิน ตนเอง (5 คะแนน) เป้าหมาย การประเมินตนเอง (5 คะแนน)

16 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ผลดำเนินงาน (โดยสังเขป) ผลการประเมิน ตนเอง (5 คะแนน) เป้าหมาย การประเมินตนเอง (5 คะแนน)

17 ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม คุณลักษณะของบัณฑิต ผลดำเนินงาน (โดยสังเขป) ผลการประเมิน ตนเอง (5 คะแนน) เป้าหมาย การประเมินตนเอง (5 คะแนน)

18 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา ผลดำเนินงาน (โดยสังเขป) ผลการประเมิน ตนเอง (5 คะแนน) เป้าหมาย การประเมินตนเอง (5 คะแนน)

19 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษา และบริการด้านข้อมูล ข่าวสาร ผลดำเนินงาน (โดยสังเขป) ผลการประเมิน ตนเอง (5 คะแนน) เป้าหมาย การประเมินตนเอง (5 คะแนน)

20 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวน อาจารย์ประจำและนักวิจัย ผลดำเนินงาน (โดยสังเขป) ผลการประเมิน ตนเอง (5 คะแนน) เป้าหมาย การประเมินตนเอง (5 คะแนน)

21 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ผลดำเนินงาน (โดยสังเขป) ผลการประเมิน ตนเอง (5 คะแนน) เป้าหมาย การประเมินตนเอง (5 คะแนน)

22 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ สังคม ผลดำเนินงาน (โดยสังเขป) ผลการประเมิน ตนเอง (5 คะแนน) เป้าหมาย การประเมินตนเอง (5 คะแนน)

23 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลดำเนินงาน (โดยสังเขป) ผลการประเมิน ตนเอง (5 คะแนน) เป้าหมาย การประเมินตนเอง (5 คะแนน)

24 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผลดำเนินงาน (โดยสังเขป) ผลการประเมิน ตนเอง (5 คะแนน) เป้าหมาย การประเมินตนเอง (5 คะแนน)

25 สรุปผลการประเมินตนเอง ภาควิชา...... ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษา และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการประเมินเฉลี่ย (ตัวบ่งชี้ 12 ตัวบ่งชี้)


ดาวน์โหลด ppt ผลการประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชา............ คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google