งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงข้อมูลแผนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงข้อมูลแผนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงข้อมูลแผนการสอน

2 มคอ. 4 ในเรื่องของแผนการสอนภาคปฏิบัติ และแผนการสอนภาคคลินิก

3 แผนการสอนภาคปฏิบัติ สิ่งที่จำเป็นในการสร้างแผนการสอนภาคปฏิบัติคือ ต้องทำการสร้างมคอ. 4 ก่อนจึงจะสามารถสร้างแผนการสอนภาคปฏิบัติได้

4 รายละเอียดแผนการสอน มคอ. 4 แผนการสอนภาคปฏิบัติ รายละเอียดแผนการสอน

5 วัตถุประสงค์แผนการสอน
มคอ. 4 แผนการสอนภาคปฏิบัติ วัตถุประสงค์แผนการสอน

6 ตารางแผนการสอนปฏิบัติ [1]
มคอ. 4 แผนการสอนภาคปฏิบัติ ตารางแผนการสอนปฏิบัติ

7 ตารางแผนการสอนปฏิบัติ [2]
กิจกรรมการสอน / วิธีการสอน นำข้อมูลมาจาก มคอ. 4 หมวดที่ 3

8 ตารางแผนการสอนปฏิบัติ [3]
วิธีการประเมินผล นำข้อมูลมาจาก มคอ. 4 หมวดที่ 3

9 ตารางแผนการสอนปฏิบัติ [4]
เกณฑ์การประเมินผล นำข้อมูลมาจาก มคอ. 4 หมวดที่ 6

10 เอกสารประกอบการสอน [1]
มคอ. 4 แผนการสอนภาคปฏิบัติ เอกสารประกอบการสอน

11 เอกสารประกอบการสอน [2]
เอกสารประกอบการสอน นำข้อมูลมาจาก มคอ. 4 หมวดอื่นๆ

12 การติดตามการสอนสรุป [1]
มคอ. 4 แผนการสอนภาคปฏิบัติ สรุปผลหลังการสอน

13 การติดตามการสอนสรุป [2]

14 แผนการสอนภาคคลินิก สิ่งที่จำเป็นในการสร้างแผนการสอนภาคคลินิกคือต้องทำการสร้าง มคอ.4 ก่อนจึงจะสามารถสร้างแผนการสอนภาคคลินิกได้

15 รายละเอียดแผนการสอน มคอ. 4 แผนการสอนภาคคลินิก รายละเอียดแผนการสอน

16 วัตถุประสงค์แผนการสอน
มคอ. 4 แผนการสอนภาคคลินิก วัตถุประสงค์แผนการสอน

17 ตารางแผนการสอนภาคคลินิก [1]
มคอ. 4 แผนการสอนภาคคลินิก ตารางแผนการสอนภาคคลินิก

18 ตารางแผนการสอนภาคคลินิก [2]
กิจกรรมการสอน / วิธีการสอน นำข้อมูลมาจาก มคอ. 4 หมวดที่ 3

19 ตารางแผนการสอนภาคคลินิก [3]
วิธีการประเมินผล นำข้อมูลมาจาก มคอ. 4 หมวดที่ 3

20 ตารางแผนการสอนภาคคลินิก [4]
เกณฑ์การประเมินผล นำข้อมูลมาจาก มคอ. 4 หมวดที่ 6

21 เอกสารประกอบการสอน [1]
มคอ. 4 แผนการสอนภาคคลินิก เอกสารประกอบการสอน

22 เอกสารประกอบการสอน [2]
เอกสารประกอบการสอน นำข้อมูลมาจาก มคอ. 4 หมวดอื่นๆ

23 สรุปผลหลังการสอน [1] มคอ. 4 แผนการสอนภาคคลินิก สรุปหลังการสอน

24 สรุปผลหลังการสอน [2]

25 มคอ. 3 หมวดที่ 5 แผนการสอน กับตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้

26 มคอ. 3 หมวดที่ 5 แผนการสอน กับตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ [1]
หน้าจอ มคอ. 3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

27 มคอ. 3 หมวดที่ 5 แผนการสอน กับตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ [2]
หน้าจอ มคอ. 3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

28 การเพิ่มบทการสอน [1] 1. กดปุ่ม เพิ่มบทการสอนภาคทฤษฎี หรือ ภาคปฏิบัติ
2. แสดงหน้าจอเพิ่มบทแผนการสอนภาคทฤษฎี หรือ ภาคปฏิบัติ

29 การเพิ่มบทการสอน [2] 3. กรอกข้อมูลบทแผนการสอนภาคทฤษฎี หรือ ภาคปฏิบัติ

30 การเพิ่มบทการสอน [3] 4. เมื่อกดปุ่ม “บันทึก” ข้อมูลจะมาแสดงทางด้านขวาของหน้าจอ

31 การเพิ่มบทการสอน [4] ในกรณีที่เพิ่มบทแผนการสอน ของสัปดาห์ปฐมนิเทศ สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ให้เว้นช่อง ลำดับบทที่แผนการสอน

32 การแก้ไขบทการสอน และการลบบทการสอน [1]
เลือกบทที่ต้องการจะแก้ไข จากนั้นจะแสดงกล่องขึ้นมา เพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมด จากนั้นกดปุ่ม “แก้ไข”

33 การแก้ไขบทการสอน และการลบบทการสอน [2]

34 การเพิ่มแผนการสอน [1] 1. กดปุ่มเพิ่มแผนการสอน
2. แสดงหน้าจอเพิ่มแผนการสอน

35 การเพิ่มแผนการสอน [2] ในกรณีที่ 1 ใน 1 สัปดาห์ สอน 1 ครั้ง และสอน 1 บท

36 การเพิ่มแผนการสอน [3] ในกรณีที่ 2 ใน 1 สัปดาห์สอนหลายครั้ง และสอน 1 บท

37 การเพิ่มแผนการสอน [4]

38 การเพิ่มแผนการสอน [5] ในกรณีที่ 3 ใน 1 สัปดาห์สอน 1 ครั้ง และสอนหลายบท

39 การเพิ่มแผนการสอน [6]

40 การเพิ่มแผนการสอน [7] ในกรณีที่ 4 ใน 1 สัปดาห์สอนหลายครั้ง และสอนหลายบท

41 การเพิ่มแผนการสอน [8]

42 การเพิ่มแผนการสอน [9]

43 การเพิ่มแผนการสอน [10]

44 ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ [1]

45 ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ [2]

46 ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ [3]

47 ติดต่อ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ (Information System Engineering Research Laboratory : ISERL) อาคารสิรินธร ชั้น 4 ห้อง 411 อาคาร ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน  ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 อีเมล : โทรศัพท์ : ext. 404 , โทรสาร :

48 ขอบคุณค่ะ/ครับ


ดาวน์โหลด ppt การลงข้อมูลแผนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google