งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.
การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา 2553

2 หัวข้อ การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. ผ่านระบบ MUFIS
วัตถุประสงค์การจัดเก็บข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. และฐานข้อมูลระบบ MUFIS การเชื่อมโยงข้อมูลระบบ MUFIS และ CHE QA Online วิธีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ MUFIS ถาม-ตอบ 23 พฤษภาคม 2554

3 ข้อมูลที่จัดเก็บ การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. ผ่านระบบ MUFIS
สกอ. 25 ตัวบ่งชี้ สมศ. 20 ตัวบ่งชี้ 23 พฤษภาคม 2554

4 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนงานบันทึกผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน
เพื่อให้ส่วนงานมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพจาก สกอ. และ สมศ. เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บเอกสาร/ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัย/ส่วนงานมีฐานข้อมูลสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ พร้อมรับการประเมินจาก สกอ. และ สมศ. 23 พฤษภาคม 2554

5 รับการประเมินจาก สกอ. 24-26 ส.ค.
รับการประเมินจาก สกอ ส.ค. 23 พฤษภาคม 2554

6 รับการประเมินจาก สมศ. 27-30 ก.ย.
รับการประเมินจาก สมศ ก.ย. 23 พฤษภาคม 2554

7 ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล
23 พ.ค. – 10 มิ.ย. 23 พฤษภาคม 2554

8 สรุปผลการดำเนินงานจากการวิเคราะห์ข้อมูล
เสนอร่าง SAR – MU และ สรุปผลการดำเนินงานจากการวิเคราะห์ข้อมูล 24 มิ.ย. 23 พฤษภาคม 2554

9 จัดส่ง SAR – MU พร้อมข้อมูลในระบบ CHE online แก่ สกอ.
ภายใน 15 ก.ค. 23 พฤษภาคม 2554

10 ข้อมูลสนับสนุน MUFIS สกอ สมศ 23 พฤษภาคม 2554

11 ข้อมูลที่มีในระบบ MUFIS ณ ปัจจุบัน
23 พฤษภาคม 2554

12 ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล
ปีการศึกษา (1 มิ.ย – 31 พ.ค. 2554) ปีปฏิทิน (1 ม.ค – 31 ธ.ค. 2553) ปีงบประมาณ (1 ต.ค – 30 ก.ย. 2553) 23 พฤษภาคม 2554

13 ปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ปีการศึกษา 2553 การบริหารจัดการ การศึกษา การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2553 การเงินและงบประมาณ ปีปฏิทิน 2553 ผลงานวิจัย 23 พฤษภาคม 2554

14 การนับจำนวนอาจารย์และนักวิจัย
ให้นับระยะเวลาการทำงาน ดังนี้ 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนำมานับได้ 0.5 1 23 พฤษภาคม 2554

15 ตัวอย่าง การนับจำนวนอาจารย์และนักวิจัย
เริ่มต้นทำงาน วันที่ 1 ม.ค. 2553 ลาศึกษาต่อ วันที่ 1 ต.ค – 31 พ.ค. 2554 กลับมาทำงาน วันที่ 1 มิ.ย. 2554 กรณีตัวบ่งชี้ให้นับรวมผู้ที่ลาศึกษาต่อ (ปีการศึกษา 2553) กรณีนี้ระยะเวลาทำงาน คือ 12 เดือน นับ 1 กรณีตัวบ่งชี้ไม่นับผู้ที่ลาศึกษาต่อ (ปีการศึกษา 2553) กรณีนี้ระยะเวลาทำงาน คือ 4 เดือน นับ 0 23 พฤษภาคม 2554

16 การใช้งานตาราง “ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้”
ใช้โปรแกรม MS Excel 2007 ขึ้นไป ไม่สามารถแก้ไขชื่อข้อมูล (ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การพิจารณา) ได้ ตารางนี้ใช้ประกอบการบันทึกข้อมูลในระบบ MUFIS เท่านั้น 23 พฤษภาคม 2554

17 การใช้งานตาราง “ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้”
แสดงลำดับของตัวบ่งชี้ 1 – 45 (สมศ. 18 มี 2 ประเด็น) 23 พฤษภาคม 2554

18 การใช้งานตาราง “ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้”
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 (0 แสดงว่า ตัวบ่งชี้นี้ไม่ใช่ของ สมศ.) 23 พฤษภาคม 2554

19 การใช้งานตาราง “ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้”
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 เกณฑ์การพิจารณา ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 23 พฤษภาคม 2554

20 การใช้งานตาราง “ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้”
หน่วยนับของข้อมูล 23 พฤษภาคม 2554

21 การใช้งานตาราง “ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้”
รหัสสำหรับบันทึกในตารางจัดเก็บข้อมูลระบบ MUFIS 23 พฤษภาคม 2554

22 การใช้งานตาราง “ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้”
ปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 23 พฤษภาคม 2554

23 การใช้งานตาราง “ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้”
ฐานข้อมูลที่ใช้ ในการจัดเก็บ 23 พฤษภาคม 2554

24 การใช้งานตาราง “ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้”
ผลการดำเนินงานที่ได้จากฐานข้อมูล 23 พฤษภาคม 2554

25 การใช้งานตาราง “ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้”
เปิด/ปิดการแสดงแถวรายการเอกสาร/ข้อมูล 23 พฤษภาคม 2554

26 การใช้งานตาราง “ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้”
รายการเอกสาร/ข้อมูล 23 พฤษภาคม 2554

27 การบันทึกข้อมูลในระบบ MUFIS
โดยใช้ตารางแสดงผลการดำเนินงานประกอบการบันทึกข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google