งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบผลิตผลงาน วิชาการ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรม ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบผลิตผลงาน วิชาการ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรม ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบผลิตผลงาน วิชาการ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรม ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 Agenda  ระบบผลิตผลงานวิชาการ  ขอบเขตความสามารถของระบบ ผลิตผลงานวิชาการ

3 ระบบผลิตผลงานวิชาการ จัดการงานวิจัยและงานวิชาการในองค์กร จัดเก็บข้อมูลในแต่ละขั้นตอนการผลิตผลงานวิชาการ - เสนอโครงการผลงานวิชาการ - การพิจารณาโครงการผลงานวิชาการ - การรายงานความก้าวหน้า - การรายงานผลการผลิตผลงานวิชาการ - การติดตามและควบคุมในทุกขั้นตอนของการผลิตผลงานวิชาการ บันทึกประวัติผลงานวิชาการของบุคลากรในองค์กร

4 ขอบเขตความสามารถของระบบ ผลิตผลงานวิชาการ การกำหนดข้อมูลพื้นฐานของระบบ

5 ขอบเขตความสามารถของระบบ ผลิตผลงานวิชาการ ( ต่อ ) การตั้งค่าการใช้งานระบบ

6 ขอบเขตความสามารถของระบบ ผลิตผลงานวิชาการ ( ต่อ ) การตั้งค่าการใช้งานระบบ

7 ขอบเขตความสามารถของระบบ ผลิตผลงานวิชาการ ( ต่อ ) การบันทึกการเสนอโครงการวิจัย

8 ขอบเขตความสามารถของระบบ ผลิตผลงานวิชาการ ( ต่อ ) เสนอโครงการวิจัย

9 ขอบเขตความสามารถของระบบ ผลิตผลงานวิชาการ ( ต่อ ) การบันทึกการเสนอโครงการวิจัย

10 ขอบเขตความสามารถของระบบ ผลิตผลงานวิชาการ ( ต่อ ) การเสนอโครงการวิจัย

11 ขอบเขตความสามารถของระบบ ผลิตผลงานวิชาการ ( ต่อ ) การพิจารณาอนุมัติการผลิตโครงการวิจัย

12 ขอบเขตความสามารถของระบบ ผลิตผลงานวิชาการ ( ต่อ ) การพิจารณาอนุมัติการผลิตโครงการวิจัย

13 ขอบเขตความสามารถของระบบ ผลิตผลงานวิชาการ ( ต่อ ) การรายงานความก้าวหน้า

14 ขอบเขตความสามารถของระบบ ผลิตผลงานวิชาการ ( ต่อ ) การขออนุมัติรายงานความก้าวหน้า

15 ขอบเขตความสามารถของระบบ ผลิตผลงานวิชาการ ( ต่อ ) การบันทึกรายงานผล

16 ขอบเขตความสามารถของระบบ ผลิตผลงานวิชาการ ( ต่อ ) การขออนุมัติการรายงานผล

17 ขอบเขตความสามารถของระบบ ผลิตผลงานวิชาการ ( ต่อ ) การบันทึกประวัติผลงานวิชาการ

18 ขอบเขตความสามารถของระบบ ผลิตผลงานวิชาการ ( ต่อ ) รายงานต่างๆ ในระบบ

19 ขอบเขตความสามารถของระบบ ผลิตผลงานวิชาการ ( ต่อ ) รายงานต่างๆ ในระบบ

20 ขอบเขตความสามารถของระบบ ผลิตผลงานวิชาการ ( ต่อ ) รายงานต่างๆ ในระบบ

21 ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบ สารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3810-3158 โทรสาร 0-3839-3242 Contact Address

22


ดาวน์โหลด ppt ระบบผลิตผลงาน วิชาการ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรม ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google