งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 16 ชื่อกลุ่ม สักงาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 16 ชื่อกลุ่ม สักงาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 16 ชื่อกลุ่ม สักงาม
จังหวัด แพร่ จังหวัด อุตรดิตถ์ วิทยากรประจำกลุ่ม อ. รัชนี ปฏิพัทธ์รงรอง ผู้ช่วยวิทยากร นาย ทศพล เหลืองศีลธรรม

2 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม สักงาม
จังหวัด แพร่ นายบรรยงค์ วงษ์จักร นายไพศาล วงศ์ ณ รัตน์ นายเสถียร จิตผ่อง นายมิตรชัย มั่งคั่ง นายทองเหรียญ โยธา นายอมรรัตน์ วงค์เนาวรัตน์ นายสมเกียรติ ศรีใจวงศ์ นายเหรียญ หมายมั่น นายสนอง เกยงค์ นางเสาวภา อุสสาพันธ์ นายประยุทธ จันพี นายชาติ คำชื่น นายนิวัฒน์ ชุมภูขอด นายสุกิจ แม่นยำ นายไพฑูรย์ สินมณี นางพัชราภรณ์ ภู่สวัสดิ์ นางจรรฎา ดีปาละ นายวัลยนต์ ปาติ๊บ จังหวัด อุตรดิตถ์ นายเทเวศน์ เรืองฤทธิ์โรจน์ นางกัญญาพร ทีกว้าง นางสาวนงนุช มีมา นายเชิดชัย เย็นสุขศิริ นางสาวลำดวน สระทองอินทร์ นายรัฐพล ปิ่นชัยมูล นางจงกล เพ็งวัน นางจิตติมา ชวพันธ์

3 พัฒนาศูนย์ฯให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
โครงการ พัฒนาศูนย์ฯให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

4 1. ผลสัมฤทธิ์ ศูนย์บริการฯได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

5 2. ผลลัพธ์ ชุมชนให้การยอมรับ
2. ผลลัพธ์ ชุมชนให้การยอมรับ และสามารถนำไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นจาก เดิม 50 %

6 3. ผลผลิต ศูนย์บริการฯสามารถ
3. ผลผลิต ศูนย์บริการฯสามารถ ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ ของชุมชนได้อย่างแท้จริง

7 4. กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
4.1.กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาตัวศูนย์บริการฯ การจัดทำเวทีชุมชน (การระดมความคิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน) การทำ Workshops (หน่วยงานภายใต้ศูนย์บริการฯ) จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯความกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน ร่วม การศึกษาดูงาน

8 4. กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
4.2.การมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน - การจัดทำเวทีชุมชน 4.3.วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ - การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ(ตามขั้นตอนการ ดำเนินงาน) - ปฏิบัติงานตามแผน

9 5. ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
กลยุทธ์บูรณาการองค์กรภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาสู่องค์ความรู้ที่ยั้งยืน การเห็นความสำคัญของศูนย์จากภาครัฐ องค์กรต่างๆในชุมชนมีส่วนร่วม เกษตรกรมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการบริหารจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดี

10 6. ปัจจัยนำเข้า องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จุดสาธิต, การทัศนศึกษา, ดูงาน(ภายในศูนย์บริการฯ) สื่อ, โสตฯ และทักษะที่ทันสมัย งบประมาณ งบประมาณการลงทุน = 130,000 บาท งบประมาณการดำเนินการ = 99,400 บาท รวม = 229,400 บาท

11 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว. สำนักงานเกษตรจังหวัด แพร่
ขอบคุณ นำเสนอโดย นายบรรยงค์ วงษ์จักร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว. สำนักงานเกษตรจังหวัด แพร่


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 16 ชื่อกลุ่ม สักงาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google