งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สองเล TWOSEAS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สองเล TWOSEAS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สองเล TWOSEAS

2 สมาชิกในกลุ่ม MEMBERSHIPS
1. นายวิมล สิงหพล ประธานกลุ่ม 2.นางบุทิม เจริญกิจ 3.นายประดิษฐ์ เจริญสุข 4.นายถาวร ศรีสุข 5.นายอำนวยพร ทินประภา 6.นายมานพ แก้วอัมพร 7.นายเรืองเดช แก้วประเสริฐ 8.นายยงยุทธ รัตนพันธุ์ 9.นางสาวงามเพ็ญ ลอยเมฆ 10.นางสาวจารุดา ขุนสินทร์ 11.นายจำเดิม ทองคำ 12.นายมงคล ประพฤติ 13.นายชาญณรงค์ วิรุณสาร 14.นายสมชัย ธีระวงศ์สกุล 15.นางสาวจิรานาฎ รัตนพงศ์ 16.นางสาวเตือนจิต วิสุทธิสรรพ 17.นายสุพจน์ ปลื้มใจ 18.นายอนุชา ยาอีด 19.นายจิตต์ อวะภาค 20.นายเสรี มีพฤกษ์ 21.นายประถม รักจิตร์ 22.นายพีระพันธ์ แสงใส 23.นางภัทรวดี จินดาพันธ์ 24.นางสุนิสา คีรีนารถ

3 WE ARE TWO SEAS

4 อ.วีระศักดิ์ จิตตะวิริยะพงษ์ ADVISER
อ.วีระศักดิ์ จิตตะวิริยะพงษ์ ADVISER นายวรวุฒิ วงศ์ไชย ASSISTANCE ADVISER

5 นายวิมล สิงหะพล หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จ.พัทลุง PRESENTATER

6 โครงการพัฒนาความรู้เกษตรกรเพื่อผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
TRAD NARATIWAS YALA PATTANI SATOOL SONGKLA TRANG PATTALUNG

7 ได้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ ULTIMATE OUTCOMES ได้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น TWOSEAS

8 เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้องสามารถผลิตสินค้าเกษตร
ผลลัพธ์ OUTCOMES เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้องสามารถผลิตสินค้าเกษตร ได้คุณภาพ TWOSEAS

9 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน นำไปปฏิบัติได้
ผลผลิต OUTPUTS เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 500 คนได้รับความรู้และสามารถ นำไปปฏิบัติได้ TWOSEAS

10 กระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
PROCESSES กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพ คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ กำหนดชนิดพืชเป้าหมาย ถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร TWOSEAS

11 การมีส่วนร่วมของประชาชน(เกษตรกร)
ร่วมจัดเวทีเพื่อทราบปัญหาและความต้องการในกระบวนการผลิต ร่วมกำหนดแผนการถ่ายทอดความรู้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม TWOSEAS

12 วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ
การถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรแก่กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ติดตามตรวจสอบการนำความรู้สู่การปฏิบัติ ประเมินผลการดำเนินงาน TWOSEAS

13 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
SUCCESSFUL FACTORS กลยุทธ์หน่วยงาน ตอบสนองกลยุทธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ข้อที่ 8 เรื่อง เสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตอบสนองนโยบายของรัฐ”ครัวไทยสู่ครัวโลก” TWOSEAS

14 การเมือง สังคมการเกษตร ได้รับการสนับสนุนจาก อปท.
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการรวมกลุ่มเพื่อการผลิต ตลอดถึงมีความพร้อมในการทำงานแบบมีส่วนร่วม TWOSEAS

15 เศรษฐกิจ เทคโนโลยี มีตลาดรองรับ
เกษตรกรมีเศรษฐกิจที่ดีพอและมีขีดความสามารถในการเข้าร่วมโครงการ เทคโนโลยี มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและแหล่งเทคโนโลยีตลอดถึงรูปแบบและกระบวนการเพียงพอที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง TWOSEAS

16 เทคโนโลยี (TECHNOLOGY) คน (MAN)
ปัจจัยนำเข้า เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ผู้ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี (TECHNOLOGY) เทคโนโลยีกระบวนการสินค้าให้มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร INPUTS คน (MAN) TWOSEAS

17 วัตถุดิบ (RAW MATERIALS) เงิน (MONEY)
วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อในการถ่ายทอด เงิน (MONEY) ขอสนับสนุนงบประมาณจาก CEO จำนวน 150,000 บาท TWOSEAS

18 เดินทางโดยสวัสดิภาพ BON VOYAGE TWOSEAS


ดาวน์โหลด ppt สองเล TWOSEAS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google